Subsidie voor culturele en erfgoed instellingen

Subsidies
Subsidie voor cultuur- en erfgoedinstellingen en voor instellingen die in het kader van het cultuur- en erfgoedprogramma in aanmerking komen voor een exploitatiesubsidie als eenmalige tegemoetkoming in de aantoonbare netto schade die is geleden in de periode van 15 maart 2020 tot 15 september 2020 door de coronacrisis. Onder cultuurinstellingen verstaan we in dit geval organisatie die actief zijn als (film)theater, (pop)podium, kunstmuseum, presentatie instelling voor moderne kunst, productiehuis op het gebied van talentontwikkeling, kunstencentrum of openbare bibliotheek. Onder erfgoedinstelling verstaan we in dit geval organisatie die haar kernactiviteiten richt op het behoud, het benutten of beleven van cultureel erfgoed, zoals musea, opengesteld rijks- of gemeentelijke monumenten of historisch varend erfgoed. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per aanvraag, maximaal 75% van de netto schade, met uitzondering van instellingen die in aanmerking kunnen komen voor een exploitatiesubsidie waarvoor de subsidie op grond van deze regeling maximaal 100% van de netto schade kan bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor een eenmalige tegemoetkoming in de aantoonbare netto schade die is geleden in de periode van 15 maart 2020 tot 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. 

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht en aan instellingen die in het kader van het cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 in aanmerking kunnen komen voor een exploitatiesubsidie, met uitzondering van:

 • Instellingen aan wie reeds rijkssubsidie is toegekend op grond van de sectorspecifieke regelingen en daarbij tevens in aanmerking komen voor cofinanciering van de provincie Utrecht op basis van de uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur & erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht
 • Ondersteunende bedrijven die werkzaam zijn voor cultuur- en erfgoedinstellingen, zoals voor licht, geluid en decorbouw, en personen die werkzaam zijn als zzp-er

Voorwaarden

Bedrijfseconomisch

 • De instelling zet de algemene reserve waar mogelijk in voor het opvangen van de netto schade waarbij na deze inzet de algemene reserve maximaal 7,5% van de omzet bedraagt
 • De cultuur- of erfgoedinstelling was op 31 december 2019 financieel gezond, te toetsen aan de hand van de jaarrekeningen 2018 en 2019
 • De instelling is toekomstbestendig, heeft een ondernemende houding en een naar omstandigheden gezonde bedrijfsvoering, hetgeen blijkt uit een financieel plan voor de periode 2020 en 2021, zoals nader beschreven in artikel 4, tweede lid, onder c, waarmee tevens wordt aangetoond:
  • Op welke meerjarige subsidies en andere meerjarige toezeggingen de instelling in de periode 2020 en 2021 aanspraak kan maken, zoals door vriendenacties of sponsoring
  • Dat de instelling voldoende solvabel is voor de periode van het vierde kwartaal 2020 tot en met 31 december 2021

Inhoudelijk

 • De instelling behoort tot de vitale culturele infrastructuur (inclusief erfgoed) en voldoet als zodanig aan de volgende criteria van de categorie waaronder deze valt:
  • Categorie: (film)theaters

   • De instelling vervult ten minste 7 maanden per jaar een actieve en substantiële rol; te toetsen aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals aantal voorstellingen, aantal producties en randprogrammering

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal (boven)lokale bezoekers, in combinatie met de capaciteit zoals aantal stoelen of plaatsen

   • De instelling speelt een bewezen regionale rol in de culturele keten; te toetsen aan het percentage eigen productie/ coproductie, de bijdrage aan educatie en talentontwikkeling en de samenwerking met andere culturele organisaties

  • Categorie: (pop)podia

   • De instelling vervult ten minste 7 maanden per jaar een actieve en substantiële rol; te toetsen aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals aantal optredens en randprogrammering

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal (boven)lokale bezoekers, in combinatie met de capaciteit zoals aantal stoelen of plaatsen

   • De cultuur- of erfgoedinstelling speelt een bewezen regionale rol in de culturele keten; te toetsen aan de bijdrage aan educatie en talentontwikkeling en de samenwerking met andere culturele organisaties

  • Categorie: kunstmusea of presentatie instellingen voor moderne kunst

   • De instelling is ten minste 7 maanden per jaar actief; te toetsen aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals de mate van openstelling, aantal en omvang tentoonstellingen inclusief eventuele randprogrammering

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal (boven)lokale bezoekers, in combinatie met de capaciteit zoals het aantal m2 tentoonstellingsruimte

   • De instelling speelt een bewezen regionale rol in de culturele keten; te toetsen aan de bijdrage aan educatie en de samenwerking met andere culturele organisaties

  • Categorie: productiehuizen voor talentontwikkeling

   • De instelling is ten minste 7 maanden per jaar actief; te toetsen aan het aantal ontwikkelingstrajecten per jaar

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokale reikwijdte in 2019; te toetsen aan de diversiteit van de deelnemende makers en de mate waarin deze makers regionaal of landelijk (potentieel) van betekenis zijn in het betreffende genre

   • De instelling speelt een bewezen regionale rol in de culturele keten; te toetsen aan de samenwerking met andere culturele organisaties

  • Categorie: kunstencentrum

   • De instelling is ten minste 7 maanden per jaar actief; te toetsen aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals aantal producties, aantal workshops, aantal cursussen en randprogrammering

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal bezoekers en deelnemers, in combinatie met de capaciteit zoals aantal activiteiten, aantal stoelen of plaatsen

   • De instelling speelt een bewezen regionale rol in de culturele keten; te toetsen aan de bijdrage aan educatie en talentontwikkeling en de samenwerking met andere culturele organisaties

  • Categorie openbare bibliotheken

   • De instelling is ten minste 7 maanden per jaar actief; te toetsen aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals openstelling, aantal workshops en aantal cursussen

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal leden en bezoekers, in combinatie met het aantal inwoners van het service gebied en de capaciteit zoals aantal m2 activiteitenruimte en collectieruimte

   • De instelling speelt een bewezen rol in de lokale culturele en maatschappelijke keten; te toetsen aan de bijdrage aan educatie en de samenwerking met andere culturele en maatschappelijke organisaties

  • Categorie: museum

   • De instelling is ten minste 7 maanden per jaar actief; te toetsen aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals mate van openstelling, vaste collectie, aantal tentoonstellingen en de omvang hiervan en randprogrammering

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal (boven)lokale bezoekers, in combinatie met de capaciteit zoals het aantal m2 tentoonstellingsruimte en omvang collectie

   • De instelling is van vitaal belang voor beheer, behoud of beleving van erfgoed in de provincie Utrecht; te toetsen aan de kwaliteit van de collectie, de omvang van de collectie, vertellen van een deel van de Utrechtse provinciale geschiedenis en de bijdrage aan educatie

  • Categorie: opengesteld rijks- of gemeentelijke monument

   • Het monument is ten minste 7 maanden per jaar het jaar actief en te bezoeken; te toetsen aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals de mate van opstelling, deelname aan open monumentendagen, samenwerking met andere culturele of erfgoedorganisaties, activiteiten bij of in het monument en bijdrage aan educatie

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal (boven)lokale bezoekers

   • De instelling is van vitaal belang voor beheer, behoud of beleving van erfgoed in de provincie Utrecht; te toetsen aan de cultuurhistorische waarde van het monument en de rol die het heeft gespeeld in de geschiedenis van de provincie Utrecht

  • Categorie: historisch aan de provincie Utrecht gebonden varend erfgoed

   • De instelling is ten minste 7 maanden per jaar actief: te toetsen aan aantal onderhouds-of restauratieactiviteiten, en publiekactiviteiten zoals vaartochten, rondleidingen, lezingen, bijdrage aan educatie

   • De instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal (boven)lokale bezoekers

   • De instelling is van vitaal belang voor beheer, behoud of beleving van erfgoed in de provincie Utrecht; te toetsen aan de cultuurhistorische waarde van de vloot en haven en de rol die ze hebben gespeeld in de geschiedenis van de provincie Utrecht

Verder moet je als instelling kunnen aantonen, middels een verklaring van de gemeente waar de instelling gevestigd is, dat de gemeente de aanvraag ondersteunt en daarbij aangeeft welke inspanningen zij verricht of voornemens is te verrichten om bij te dragen aan het in stand houden van de instelling.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per aanvraag, maximaal 75% van de netto schade, met uitzondering van instellingen die in het kader van het cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 in aanmerking kunnen komen voor een exploitatiesubsidie waarvoor de subsidie op grond van deze regeling maximaal 100% van de netto schade kan bedragen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Een berekening van de netto schade, met gebruik van het financiële format dat als bijlage bij deze uitvoeringsverordening is gevoegd
 • De (geconsolideerde) jaarrekeningen over 2018 en 2019, indien nog niet in ons bezit, waarin de algemene en bestemmingsreserves helder zijn benoemd
 • Een financieel plan met daarin een conceptrealisatie voor 2020 en een conceptbegroting op hoofdlijnen voor 2021, een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen voor de periode 2020 tot en met 2023 en een overzicht met meerjarige subsidies en andere meerjarige toezeggingen
 • Een door het bestuur van de instelling ondertekende verklaring waarin wordt aangegeven of de instelling een beroep heeft gedaan op de generieke maatregelen vanuit het Rijk, zijnde NOW en TOG, en indien dat niet het geval is, geeft de instelling een toelichting hierop
 • Een door het bestuur van de instelling ondertekende de-minimisverklaring, indien van toepassing.

Relevante links