Subsidie voor culturele en sociale instellingen in Nederland

Subsidies,
Fondsen
Subsidie culturele instellingen, cultuur producerende instellingen, ondersteunende instellingen en sociale instellingen voor het organiseren van culturele projecten die aandacht vragen voor een maatschappelijk thema. Daarnaast moet het culturele project de actieve cultuurparticipatie van doelgroepen met een lage participatiegraad bevorderen. Ook moet er aandacht zijn voor het bevorderen van de sociale cohesie, inclusie en toegankelijkheid. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 45.000.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel om de leefbaarheid te versterken door middel van cultuur op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is.

Door via culturele projecten aandacht te vragen voor een maatschappelijk thema, kunnen deelnemers meedoen aan de samenleving. Hierdoor kan de sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken worden versterkt.

Er kan subsidie worden verstrekt  voor een project dat:

 • Aandacht vraagt voor een maatschappelijk thema
 • Actieve cultuurparticipatie door doelgroepen met een lage participatiegraad bevordert
 • Sociale cohesie binnen een dorp, wijk of buurt bevordert
 • Inclusie bevordert
 • Toegankelijkheid bevordert

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde:

 • Culturele instelling met rechtspersoonlijkheid
 • Sociale instelling met rechtspersoonlijkheid.

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Let op
Het project moet in de provincie Drenthe worden uitgevoerd, maar de aanvrager van de subsidie hoeft niet per se in de provincie Drenthe gevestigd te zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie wordt voldaan aan alle onderstaande criteria.

 • Het project moet worden ondersteund door in ieder geval één of meerdere instellingen die werkzaam zijn in het sociaal domein en/of één of meerdere gemeenten. Deze ondersteuning kan financieel zijn of in natura, maar wel kwantificeerbaar. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van een locatie, materiaal of het faciliteren van vervoer. Een adhesieverklaring is onvoldoende.
 • Bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het project zijn ervaren cultuurmakers betrokken
 • Bij het project moet sprake zijn van inhoudelijke kwaliteit. Dit wordt getoetst aan de hand van:
  • De (artistieke) visie (inhoudelijke samenhang, authenticiteit, originaliteit, etc.)
  • Ervaringen met eerdere projecten/producten van betrokken cultuurmakers
  • Voorbeeldmateriaal, een regieconcept, manuscript, schetsontwerpen, etc.
 • Er is sprake van een duidelijke sociaal-maatschappelijke visie (inhoudelijke samenhang, visie op en ervaring met mogelijk maatschappelijke effecten)
 • De activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Drenthe en komen ten goede aan de inwoners van Drenthe.

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Restrictie 1
 • Restrictie 2

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 45.000.

Niet subsidiabel kosten

 • Kosten voor het opbouwen van reserve/eigen vermogen
 • Kosten voor uren die al in een boekjaarsubsidie van de provincie Drenthe gesubsidieerd zijn
 • Btw voor zover aftrekbaar of te verrekenen
 • KOsten ten behoeve van investeringen in accommodaties en aanschaf van apparatuur in accommodaties
 • Overige investeringen in interieur of materiaal dat niet specifiek aan het project verbonden is.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand