Subsidie voor culturele instellingen en culturele organisaties

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor culturele instellingen en culturele organisaties die creatieve makers uit Oekraine of Rusland willen ondersteunen met het opzetten van een werkpraktijk zodat ze hun creatieve vak kunnen blijven uitoefenen tijdens de invasie door het Russische regime. Belangrijk hierbij is dat de culturele maker professionele ervairng heeft en werkzaam is in een van de culturele sectoren: film, podiumkunsten, letteren, erfgoed, beeldende kunst of de creatieve industrie. Per aanvrager kan voor maximaal 3 individuele culturele makers subsidie worden toegekend. De subsidie bedraagt maximaal € 9.000 per maker. Per aanvrager kan dus maxiaal € 27.000 subsidie worden aangevraagd. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode van de regeling.

Toepassing

Subsidie voor culturele instellingen en culturele organisaties voor het uitkeren van een vergoeding aan culturele makers uit Oekraïne of Rusland met als doel het ondersteunen van hun werkpraktijk als culturele maker zodat zij hun vak veilig uit kunnen blijven oefenen tijdens de invasie door het Russische regime.

Doelgroep

De aanvragers zijn Nederlandse gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde culturele instellingen en culturele organisaties of rechtspersonen die actief zijn in de culturele sectoren.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Eisen culturele maker

 • De culturele maker is werkzaam in een van de culturele sectoren: film, podiumkunsten, letteren, erfgoed en beeldende kunst, creatieve industrie en heeft enige aantoonbare professionele ervaring in het culturele werkveld
 • De professionele ervaring van de culturele maker wordt aangetoond met een korte biografie (in het Nederlands of Engels) met een overzicht van gevolgde opleiding(en), werkervaring en culturele activiteiten van de maker
 • De culturele maker heeft een Oekraïens paspoort of een paspoort uit de Russische Federatie en was tijdens het uitbreken van het conflict woonachtig in Oekraïne of Rusland
 • De culturele maker verblijft ten tijde van het indienen van de aanvraag in Nederland of gebruikt de middelen van de subsidie om naar Nederland te komen
 • De culturele maker gebruikt de subsidie voor het (veilig) uit (blijven) oefenen van de werkpraktijk
 • De culturele maker volgt het plan voor de uitoefening van de werkpraktijk dat wordt ingediend door de instelling

Algemene eisen en formele weigeringsgronden

 • Per aanvrager kan voor maximaal 3 individuele culturele makers subsidie worden toegekend
 • In het geval van een groep makers die in samenwerkingsverband werken, bijvoorbeeld een muziekband, een orkest, een dans- of theatergezelschap of een collectief, kan per aanvrager voor maximaal 15 makers subsidie worden toegekend
 • Wanneer het tweede lid van toepassing is, moet worden aangetoond dat het gaat om een professioneel samenwerkingsverband
 • De subsidie wordt uitsluitend aangevraagd met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde digitale aanvraagformulier en een akkoord op de voorwaarden
 • Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevuld aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Letterenfonds en vergezeld gaat van de vereiste bijlagen
 • Aanvragen kunnen, na een afwijzend besluit op grond van de toets aan de beoordelingscriteria, als genoemd in artikel 7, niet meer opnieuw worden ingediend
 • Een aanvraag die niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling wordt afgewezen
 • De verstrekker wijst de aanvraag af als de aanvrager doelen nastreeft, activiteiten ontplooit of handelingen verricht die in strijd zijn met het recht, het algemeen belang of de openbare orde
 • De aanvrager wijst aanvragen af als het subsidieplafond van de regeling is bereikt

De aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:

 • De staat van dienst van de culturele maker
 • De realiteitszin en het nut van het plan en of deze in lijn ligt met de praktijk van de maker
 • De realiteitszin van de bijgevoegde begroting
 • De professionaliteit van de instelling
 • De begroting, waaronder de verantwoording van eventuele organisatiekosten door de instelling

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 9.000 per maker.
Het subsidieplafond bedraagt € 945.000. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand