Subsidie voor culturele instellingen met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor culturele instellingen met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling. Er kan subsidie worden voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker kan ontwikkelen door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. De subsidie moet ten goede komen aan de ontwikkeling van het urban arts talent. 

Toepassing

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker kan ontwikkelen door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren.
De subsidie moet ten goede komen aan de ontwikkeling van het urban arts talent

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling, die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie en die het urban arts talent faciliteert bij zijn of haar ontwikkeltraject.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling
 • De subsidie moet ten goede komen aan de ontwikkeling van het urban arts talent
 • Het project start binnen zes maanden na indiening van de aanvraag
 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:
  • Er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het Fonds wordt aangetoond
  • De aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het Fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 10% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project.

Restricties

In onderstaande gevallen zal subsidie geweigerd worden.

 • Als voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is of zal worden verleend door het Fonds of door één van de andere publieke cultuurfondsen
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd
 • De aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere activiteiten van een lokale of regionale professionele culturele instelling danwel redelijkerwijs gefinancierd kan worden uit het reguliere (taakstelling)budget van de aanvrager
 • Als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het Fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen
 • Als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling

Beoordelingscriteria en pitch

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van het ontwikkeltraject in relatie tot het doel van de regeling
 • Samenwerking met partners en begeleiders
 • Beoogde effect van het ontwikkeltraject
 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 per project.
De subsidie kan 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (via Mijn account)

Let op
Je kunt de subsidie alleen aanvragen in de aanvraagperiode (zie boven onder aanvraagperiode.
Tip: bekijk voor je aan aanvraag gaat indienen eerst het voorbeeldformulier (zie bijlagen).

Meesturen

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Begroting (Zie bijlagen voor een voorbeeldbegroting)
 • Projectplan (max 5000 woorden)
 • Digitale ondertekening

Je hoort binnen 13 weken of de aanvraag gehonoreerd is).