Subsidie voor culturele instellingen met inkomstenderving

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor instellingen op het gebied van podiumkunsten die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving. De subsidie bedraagt 45 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25 procent van de reserves van de instelling per ultimo 2018. 

Toepassing

Subsidie voor instellingen op het gebied van podiumkunsten die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan meerjarige instellingen, voor zover die op grond van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 niet al in aanmerking komen voor subsidie in de hoedanigheid van producerende BIS-instelling.

Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt, voor zover:

  • De instelling op dit moment een subsidie ontvangtop grond van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017–2020
  • De door de instelling verworven eigen inkomsten over het jaar 2018, blijkend uit de jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, ten minste 15 procent bedragen van de totale baten van die instelling
  • Aan de instelling niet reeds voor hetzelfde doel subsidie is verstrekt door een ander fonds

Subsidie

De subsidie bedraagt 45 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25 procent van de reserves van de instelling per ultimo 2018.

De uitkomst van de berekening wordt gemaximeerd op een bedrag dat gelijk is aan 300 procent van het totaal aan structurele subsidies van bestuursorganen die aan de instelling zijn verstrekt ten behoeve van haar exploitatie in 2018 en naar boven afgerond op honderd euro’s.

Aanvragen

Deze regeling is niet aan te vragen. De subsidie wordt automatisch berekend en in juni overgemaakt naar de betreffende instellingen.