Subsidie voor culturele instellingen samen met basisscholen (ook speciaal basisonderwijs)

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor culturele instellingen voor projecten op het gebied van mediakunst en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing verbetering van cultuureducatie, waarbij in samenwerking tussen culturele instellingen en een of meer basisscholen gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per project.

Toepassing

Een culturele instelling kan subsidie aanvragen voor een project op het gebied van mediakunst en/of erfgoed dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie in samenwerking tussen culturele instellingen en een of meer basisscholen waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door het bestuur van een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, gericht op mediakunst en/of erfgoededucatie.

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 26.000 en maximaal € 80.000 per project.
De subsidieontvanger draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag, hetzij uit eigen middelen hetzij door bijdragen van andere financiers.

Voorwaarden

Voorwaarden en beperkingen

 • Je kunt alleen subsidie aanvragen als er sprake is van een begrotingstekort, de behoefte aan ondersteuning kan worden aangetoond, en je aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het Fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project.
 • Maximaal 10% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project
 • Je werkt overeenkomstig de principes van de Governance Code Cultuur
 • Je bent verplicht tot kennisdeling van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Duurzame samenwerking tussen de partners
 • Organisatorische kwaliteit

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Voor dezelfde activiteiten al subsidie is of zal worden verleend door het fonds of door één van de andere publieke cultuurfondsen
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd
 • Als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen
 • Als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).

Aanvraagtermijn
Er zijn twee aanvraagtermijnen, waarbinnen je de subsidie kunt aanvragen. Buiten deze termijnen kun je de subsidie niet aanvragen.