Subsidie voor culturele organisaties en ondernemingen, óók op winst gericht

Subsidies
Subsidie voor culturele ondernemingen en organisaties, óók organisaties die op winst gericht zijn. Belangrijk is o.a. dat de aanvrager onderdeel uitmaakt van de plaatselijke culturele, sociale, maatschappelijke en economische infrastructuur en zonder steun ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd door tijdelijke tekorten in de exploitatie en daaruit voortkomende liquiditeitstekorten en uitputting van hun reserves die het directe gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende beperkende overheidsmaatregelen. De hoogte van de te verlenen subsidie wordt gebaseerd op een beoordeling van de gegevens.

Toepassing

Verstrekken van noodsteun in de vorm van subsidie voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen in verband met tijdelijke tekorten in de exploitatie en daaruit voortkomende liquiditeitstekorten en uitputting van hun reserves die het directe gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende beperkende overheidsmaatregelen.

Belangrijk is in ieder geval dat de aanvragende culturele organisatie deel uitmaakt van de culturele, sociale, maatschappelijke en economische infrastructuur.

Een organisatie maakt in ieder geval een essentieel onderdeel uit van de culturele, sociale, maatschappelijke en economische infrastructuur van de stad, indien:

 • De kernactiviteiten van de organisatie betrekking hebben op één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines
 • De organisatie structureel een voor publiek toegankelijk podium biedt voor uitingen van kunst of cultuur of structureel in het openbaar werk tentoonstelt van Rotterdamse kunstenaars; en
 • Het wegvallen van de activiteiten van de organisatie tot gevolg heeft dat niet binnen een redelijke termijn gezorgd kan worden voor een vervanging of herstel van dit aanbod

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die aantoonbaar een essentieel onderdeel uitmaken van de culturele, sociale, maatschappelijke en economische infrastructuur.

Werkgebied

Rotterdam.

Voorwaarden

 • De aanvrager heeft aantoonbaar werkzaamheden verricht om de gevolgen van de crisis in verband met het coronavirus zelf op te vangen, te verminderen of de financiële positie te verbeteren
 • De organisatie van de aanvrager is vóór 1 januari 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam en uit de SBI-code, de omschrijving van de onderneming in het register, of de statuten van aanvrager blijkt dat de activiteiten van de organisatie sinds de oprichting onafgebroken betrekking hebben gehad op kunst of cultuur
 • De aanvrager heeft niet de mogelijkheid om als onderdeel van een holding of ander vennoot- schapsrechtelijk verband tekorten of overschotten op de exploitatie te transponeren naar andere onderdelen binnen deze holding of dit verband

Restricties

 • Geen subsidie wordt verstrekt aan een aanvrager die op 31 december 2019 in financiële moeilijk- heden verkeerde in de zin van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of aan een aanvrager ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie van de Europese Unie waarbij overheidssteun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Subsidie

De hoogte van de te verlenen subsidie wordt gebaseerd op een beoordeling van de gegevens. 
Indien bij verlening van het bedrag dat is berekend op basis van artikel 5 de continuïteit van aanvrager niet in het geding is, kan de te verstrekken subsidie naar beneden worden bijgesteld.

Subsidiabele kosten

 • Voor subsidie komen in aanmerking de kosten en gederfde opbrengsten die direct verbonden zijn met het voortzetten van de bedrijfsvoering van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, na aftrek van directe en indirecte bijdragen van derden, met dien verstande dat:
  • Gederfde opbrengsten niet in aanmerking komen voor zover deze te beschouwen zijn als een positief saldo ten opzichte van de begroting
  • De aanwezige vrij besteedbare reserves ultimo 2020 zijn afgeroomd tot een bedrag van 15% van de gemiddelde omzet over 2018 en 2019
 • Verschuldigde btw komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de aanvrager de btw aantoonbaar niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting
 • De subsidieverstrekker kan bij de verlening besluiten om de kosten verplichtte accountantscontrole te subsidiëren

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Meesturen

 • Een prognose van de kosten en de inkomstenderving van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 als gevolg van overheidsmaatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus
 • Een overzicht van reeds ontvangen steunmaatregelen
 • Een overzicht van en een toelichting op getroffen maatregelen om de continuïteit te verbeteren
 • Een overzicht van en een toelichting op de (kern)activiteiten in 2020 en 2019
 • Indien van toepassing: de jaarrekeningen inclusief jaarverslagen over de jaren 2018, 2019 en 2020 voor zover gereed, of andere financiële gegevens die de aanvraag kunnen onderbouwen
 • Een onderbouwde liquiditeitsprognose van de aanvrager tot en met 30 april 2021, waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat met een éénmalige subsidieverstrekking in het voortbestaan van de aanvrager kan worden voorzien
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden
 • Indien van toepassing: een afschrift van de statuten van de rechtspersoon die in verband met de uitvoering van de activiteiten van aanvrager is opgericht

Relevante links