Subsidie voor culturele organisaties en samenwerkingsverbanden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor culturele organisaties en culturele samenwerkingsverbanden om een nieuwe impuls te geven aan het culturele aanbod en om ervoor te zorgen dat de culturele sector ondanks de coronacrisis in ontwikkeling blijft. De subsidie is bestemd voor niet commericiële culturele organisaties en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij je binnen ca. een maand hoort of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Toepassing

Door de coronacrisis ligt de culturele sector vrijwel stil, en kunnen culturele professionals bijna niet hun vak uitoefenen. Nu het weer mogelijk is om kunst te presenteren aan kleine publieksgroepen wil het verstrekkende fonds culturele initiatieven ondersteunen waarvan het publiek offline of online kan genieten, en zodoende een nieuwe impuls geven aan het culturele aanbod. Het gaat om projectfinanciering waardoor de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstellingen én door collectieven (geen individuen) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen.

Voor professionele maker geldt dat zij hun werk regelmatig tonen bij erkende podia, instellingen of manifestaties. e.d. Een collectief dient te bestaan uit minimaal drie makers die werkzaam zijn in dezelfde of verschillende kunstdiscipline(s).

Onder makers verstaat de subsidieverstrekker: acteurs, auteurs, beeldend kunstenaars, choreografen, componisten, curatoren, dansers, dichters, film/documentaire- en theatermakers, fotografen, (mode)vormgevers, musici, scenaristen, scenografen, spoken word-artists e.d.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling kunnen alle bedragen aanvragen en collectieven van professionele makers (dit hoeven dus geen rechtspersonen te zijn), waarvan de samenwerking een relevante meerwaarde heeft voor het publiek kunnen subsidie aanvragen tot en met 25.000 euro.

Voorwaarden

Algemene richtlijnen
Op je aanvraag zijn de algemene richtlijnen van het fonds van toepassing. Deze kun je vinden in de bijlage.

Aanvullende voorwaarden

 • Het project is nieuw en qua inhoud, oorsprong en/of opzet gerelateerd aan de coronacrisis
 • Het project moet uitvoerbaar zijn binnen de RIVM-richtlijnen vanwege Covid-19
 • De uitvoering/presentatie van het project gaat uiterlijk op 31 december 2020 van start.

Subsidie

De volgende bedragen kunnen worden aangevraagd:

 • € 5.000
 • € 10.000
 • € 25.000
 • € 50.000

De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de omvang van het project. (Dit wordt beoordeeld aan de hand van het aantal betrokken makers, het verwachte bezoekersaantal en de kosten van het desbetreffende project.)

In tegenstelling tot de gebruikelijke richtlijnen van het verstrekkende fonds kan de bijdrage de totale kosten van het project betreffen. Andere financieringsbronnen, zoals publieksinkomsten, zijn een pre maar geen voorwaarde voor ondersteuning. 

Interessant is dat 80% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald als voorschot op basis van een betaalverzoek, het het restant wordt uitgekeerd na ontvangst van een kort evaluatieverslag en een eindafrekening.

Aanvragen

Via een link op de pagina van de regeling (zie links).
De aanvraaglink is vanaf 11 juni beschikbaar op de pagina van het fonds.

Aandachtspunten

 • Alle bestanden in pdf-formaat toevoegen
 • De aanvrager/penvoerder ontvangt per e-mail een samenvattend pdf-document. Daarin staan meer informatievelden dan in het formulier worden gevraagd. Dat is geen probleem
 • Er moet een kopie van een recent bankafschrift worden meegezonden met een duidelijke vermelding van het IBAN-nummer en de tenaamstelling. In het geval van een collectief is dat het bankafschrift van de penvoerder
 • In het geval van een collectief moet een pdf-bestand worden meegezonden met daarin kopieën van identiteitsbewijzen van de belangrijkste betrokken. Na een interne controle wordt dit bestand vernietigd
 • Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
 • Projectplan max. 2 pagina's, zoveel mogelijk bondig, helder en concreet

 

Relevante links