Subsidie voor cultuur en festivals

Subsidies
Subsidie voor iets grotere artistieke producties op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, muziek, theater, dans, film, nieuwe media en literaire cultuur. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 en een maximum van 75.000 euro.

Toepassing

Subsidie voor onderstaande activiteiten.

 • Artistieke producties op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur
 • Artistieke producties op het gebied van beeldende kunst of vormgeving
 • Organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland

Werkgebied

Provincie Gelderland. 

Voorwaarden

Subsidie wordt slechts verstrekt indien de subsidiabele activiteit:

 • Van artistieke kwaliteit is, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat de artistieke productie of het festival:
  • Artistieke zeggingskracht heeft, tot uiting komend in creativiteit en originaliteit
  • Tot stand komt door kunstenaars of uitvoerenden die beschikken over artistiek vakmanschap
 • Van provinciaal belang is, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat de artistieke productie of het festival:
  • Op provinciale schaal een voorbeeldfunctie heeft
  • Op provinciale schaal voor zichtbaarheid van cultuur zorgt
 • Toegankelijk is, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat:
  • De artistieke productie of het festival past bij de beoogde doelgroep
  • De wijze waarop de aanvrager deze doelgroep wil bereiken door de keuze van plaats, promotie en toegangsprijs past bij de artistieke productie of het festival
 • Van cultureel ondernemerschap getuigt, te bepalen op basis van de mate waarin:
  • De organisatie van de artistieke productie of het festival met een realistische doelstelling, planning en begroting werkt
  • De artistieke doelstelling van de artistieke productie of het festival bereikt wordt met een optimale inzet van middelen

Beoordelingscriteria
Aan de subsidiabele activiteit wordt een score van maximaal 100 punten toegekend.

De punten worden als volgt over de criteria verdeeld:

 • Maximaal 40 punten voor de artistieke kwaliteit
 • Maximaal 20 punten per criterium, voor het provinciaal belang. toegankelijkheid en cultureel ondernemerschap

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • Voor het criterium "artistieke kwaliteit" een score van minder dan 20 punten wordt toegekend
 • Voor een van de criteria "provinciaal belang", "toegankelijkheid" of "cultureel ondernemerschap" een score van minder dan 10 punten wordt toegekend
 • Aan de subsidiabele activiteit niet ten minste een score van 60 punten wordt toegekend
 • Bij een herhaling of reprise

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 75.000 euro.

Aanvragen

Via de website van de verstrekker (zie links).