Subsidies

Subsidie voor de (ver)bouw van buitensportverenigingsaccomodaties in Amsterdam

Subsidie voor de bouw, renovatie of uitbreiding van een verenigingsaccommodatie in Amsterdam. Hierbij kun je onder andere denken aan een nieuwe kleed-, fitness- of stallingsruimte. Buitensportverenigingen komen in aanmerking. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen, via de website van de verstrekker.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 325.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Als Amsterdamse buitensportvereniging kunt je subsidie aanvragen voor bouw, renovatie of uitbreiding van jouw verenigingsaccommodatie:

 • bouw, re­no­va­tie of uit­brei­ding van kleed­ruim­te en club­ac­com­mo­da­tie
 • de aan­leg of ver­van­ging van een sport­veld met een kunst­top­laag of een an­de­re in­ten­sief te ge­brui­ken top­laag
 • het plaat­sen van ener­gie­zui­ni­ge licht­in­stal­la­ties bij sport­vel­den
 • het re­a­li­se­ren van een me­di­sche- of fit­ness­ruim­te
 • het ma­ken van stal­lings­ruim­te voor ka­no's, zeil­plan­ken, klei­ne zeil­bo­ten en roei­bo­ten
 • het aan­bren­gen van an­de­re spe­ci­fie­ke wa­ter­sport­voor­zie­nin­gen zo­als stei­gers, hel­ling­baan­in­stal­la­ties met toe­be­ho­ren en vlot­ten

Doelgroep

Amsterdamse buitensportverenigingen.

Werkgebied

De regeling is in Amsterdam van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De ge­meen­te Am­ster­dam houdt bij de sub­si­die­ver­le­ning ook re­ke­ning met even­tu­eel eer­der aan jou ver­strek­te sub­si­dies.
 • Je han­delt na­mens een rechts­per­soon. Deze rechts­per­soon is via een na­ti­o­na­le sport­bond aan­ge­slo­ten bij NOC*NSF.
 • Je be­schikt over vol­doen­de gel­den, uit ei­gen mid­de­len of uit mid­de­len van der­den, om de ac­ti­vi­teit uit te voe­ren.
 • Je be­schikt over een do­cu­ment waar­in het ge­bruiks­recht van de grond is vast­ge­legd (be­wijs van ei­gen­dom op­stal, recht van op­stal of erf­pacht­over­een­komst).
 • De ac­ti­vi­tei­ten van uw sport­ver­e­ni­ging spe­len zich af op het grond­ge­bied van de ge­meen­te Am­ster­dam, of op een lo­ca­tie die ei­gen­dom is van de ge­meen­te Am­ster­dam.

De volledige voorwaarden kun je raadplegen in de subsidieregeling Verenigingsaccommodaties buitensport (zie bijlagen).

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Wanneer de sub­si­die wordt gebruikt om het ver­mo­gen van de ver­e­ni­ging te ver­gro­ten.

Subsidie

Je kunt maximaal een derde deel van de totale kosten van de (ver)bouw subsidie krijgen, tot een maximum van € 325.000,-.

On­der­deel van deze sub­si­die­re­ge­ling is de mo­ge­lijk­heid tot (deels ge­meen­te­lij­ke) borg­stel­ling bij een ban­cai­re le­ning. Een bank zal waar­schijn­lijk om een borg­stel­ling vra­gen, om­dat zij de ze­ker­heid wil dat de le­ning wordt te­rug­be­taald. Uw sport­ver­e­ni­ging kan een borg­stel­ling aan­vra­gen bij Stich­ting Waar­borg­fonds Sport (SWS). U moet vol­doen aan de voor­waar­den die SWS daar­bij stelt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Let op: Om­ni­ve­r­e­ni­gin­gen en fu­sie­ver­e­ni­gin­gen moe­ten als 1 or­ga­ni­sa­tie een aan­vraag in­die­nen.

Meesturen

Bij uw aanvraag moet u deze documenten meesturen:

 • ac­ti­vi­tei­ten­plan: een kor­te be­schrij­ving van de ac­ti­vi­tei­ten waar­voor u sub­si­die aan­vraagt, in­clu­sief de doel­stel­lin­gen en re­sul­ta­ten die u na­streeft, en hoe de ac­ti­vi­tei­ten aan dat doel bij­dra­gen. Geef ook aan in hoe­ver­re de ac­ti­vi­tei­ten aan­slui­ten op de sub­si­die­re­ge­ling, ge­richt zijn op de ge­meen­te of haar in­wo­ners en op de doe­len of be­leids­ter­rei­nen van de ge­meen­te
 • uw in­schrij­vings­num­mer bij de Ka­mer van Koop­han­del
 • een be­gro­ting met hier­in een over­zicht van ge­raam­de in­kom­sten en uit­ga­ven waar­voor u sub­si­die wilt aan­vra­gen, voor­zien van on­der­lig­gen­de of­fer­tes.
 • een be­wijs van fi­nan­cie­ring van de kos­ten
 • de ba­lans (re­ke­ning van ba­ten en las­ten) en kas­com­mis­sie­ver­sla­gen van de laat­ste drie boek­ja­ren
 • de be­gro­ting van het hui­di­ge en ko­men­de boek­jaar
 • op­ga­ve van de sal­di van alle geld­re­ke­nin­gen op het mo­ment van aan­vra­gen
 • een ko­pie van uw sta­tu­ten
 • een ver­kla­ring van de sport­bond over het aan­tal ge­re­gi­streer­de le­den, uit­ge­splitst naar jeugd en se­ni­o­ren
 • even­tu­eel be­no­dig­de ver­gun­nin­gen of be­wijs dat een ver­gun­ning is aan­ge­vraagd
 • als u een le­ning af­sluit: de do­cu­men­ten van deze le­ning, in­clu­sief rap­port borg­stel­ling van Stich­ting Waar­borg­fonds Sport

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Sport recreatie en evenementen
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden