Subsidie voor dorpshuizen

Subsidies
Subsidie voor activiteiten waarmee de functies van een dorpshuis worden verbreed met activiteiten op het gebied van formele zorg, informele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur of commerciële dienstverlening. De subsidie wordt vertrekt aan rechtspersonen die tot taak hebben om het dorpshuis te beheren en invulling te geven aan de activiteiten van het dorpshuis. De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro per aanvraag, en kan worden aangevraagd via de website van de verstrekker.

Toepassing

Subsidie gericht op het stimuleren van praktijkexperimenten voor maatschappelijke en/of commerciële functieverbreding van dorpshuizen.

De subsidie kan worden verleend voor activiteiten waarbij de functieverbreding van dorpshuizen wordt gerealiseerd. Deze activiteiten richten zich ten minste op een van de volgende thema’s:

  • Formele zorg
  • Informele zorg
  • Sport en bewegen
  • Kunst en cultuur
  • Commerciële dienstverlening

Onder formele zorg verstaat de subsidieverstrekker ondersteuning en zorg die wordt verleend door professionals die daarvoor opgeleid zijn en betaald worden.

Onder informele zorg verstaat de subsidieverstrekker ondersteuning en zorg die wordt verleend door mantelzorgers (familieleden, buren, vrienden) en vrijwilligers.

Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen die tot taak hebben een dorpshuis te beheren en om invulling te geven aan de activiteiten binnen een dorpshuis.

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Voorwaarden

  • De activiteit richt zich op ten minste een van de bovengenoemde thema's
  • Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager, al dan niet via inschakeling van derden, ten aanzien van proces en inhoud van de activiteit(en) beschikt over voldoende deskundigheid
  • De aanvrager is sinds 2019 betrokken geweest bij het traject Functieverbreding Dorpshuizen en heeft in het kader daarvan een enquête ingevuld en is geselecteerd voor een pilot binnen de bovengenoemde thema's.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000 per aanvraag.

Aanvragen

Via de website van de verstrekker.

Meesturen

  • Projectplan

Relevante links