Subsidie voor duurzame ontwikkeling

Subsidies
Subsidie voor organisaties en projecten die zich willen inzetten voor de "Global Goals for Sustainable Development", zoals vastgesteld voor de  Verenigde Naties. Deze zeventien doelen dienen als kader om samen te werken aan globale uitdagingen als armoedebestrijding en duurzame mondiale ontwikkeling. De duurzame doelen zijn gericht op het voorkomen van armoede en honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitair, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei, industrie, innovatie en infrastructuur, minder ongelijkheid, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, leven in het water en op het land, vrede, veiligheid en sterke publieke diensten en partnerschappen voor goals. De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zelf, of die publiciteit geven aan de activiteiten. Interessant is dat je niet alleen maximaal 2.000 euro kunt aanvragen voor activiteiten in één specifieke stad in Nederland, maar ook voor maximaal 2.000 euro voor gelieerde activiteiten elders in de wereld. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten die actief bijdragen aan de zeventien doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling, zoals vastgesteld door de Verenigd Naties, en hieraan bekendheid geven. 

Het doel van deze subsidieregeling is initiatieven die de internationale relatie tussen het werkgebied van de vertrekker en de Global Goals leggen te ondersteunen. Enerzijds, betreft het initiatieven die zich in het werkgebied afspelen en bedoeld zijn om een zo groot mogelijk deel van de bevolking in het werkgebied te bereiken. Anderzijds is het van belang dat er een directe relatie bestaat tussen de activiteit in het werkgebied en een bijdrage in een ander land ter bevordering van de Global Goals – dus hier én daar.

Zeventien duurzame doelstellingen
De zeventien duurzame doelen zijn gericht op:

 • Voorkomen van armoede
 • Voorkomen van honger
 • Goede gezondheid en welzijn
 • Kwaliteitsonderwijs
 • Gendergelijkheid
 • Schoon water en sanitair
 • Betaalbare en duurzame energie
 • Eerlijk werk en economische groei
 • Industrie, innovatie en infrastructuur
 • Minder ongelijkheid
 • Duurzame steden en gemeenschappen
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Klimaatactie
 • Leven in het water
 • Leven op het land
 • Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
 • Partnerschappen voor goals

Voorbeeld
Het project kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het bekendheid geven aan specifieke doelen, bijvoorbeeld "armoedebestrijding, duurzame mondiale ontwikkeling en economische groei" door het kopen van fait trade producten in het werkgebied. Dit zou dan weer gekoppeld kunnen worden aan een project op het gebied van fait trade in een ontwikkelingsland.

Werkgebied

Gemeente Utrecht.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een stichting of rechtspersoon uit het werkgebied óf een organisatie die ingeschreven staat bij de KvK. Ook een stichting of rechtspersoon buiten het werkgebied kan een aanvraag indienen wanneer de activiteit wel plaatsvindt in, dan wel verbonden is met het werkgebied.

Voorwaarden

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vinden plaats in het werkgebied van de verstrekker en/of in een land/stad elders in de wereld waar de activiteit in het werkgebied mee verbonden is
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden beschreven in een bondig projectplan met daarin een beschrijving van de activiteiten, een communicatieplan (inzet communicatiemiddelen en bereik) en een begroting
 • In het projectplan moet worden aangetoond op welke wijze aan de onderstaande beoordelingscriteria wordt voldaan
 • De begroting moet helder en gedetailleerd zijn
 • Indien er meerdere fondsen worden aangevraagd voor dezelfde activiteit moet er een dekkingsplan worden toegevoegd die laat zien wie de potentiële financiers zijn en de status van de aanvraag bij derden

 • De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, hebben een maximale looptijd van 12 maanden

Beoordelingscriteria

 • De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten ‘Hier’ die erop gericht zijn het bewustzijn over de Global Goals van de bevolking in het werkgebied te vergroten en voor gelieerde activiteiten ‘Daar’ die bijdragen aan de realisering van de Global Goals
 • De activiteit richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep uit het werkgebied zoals een specifieke wijk, jongeren of andere categorie
 • De activiteit heeft een relatie met en geeft specifiek aandacht aan één of meerdere Global Goals, deze relatie wordt in de aanvraag omschreven
 • De activiteit heeft een duidelijk gedefinieerd en zo groot mogelijk bereik (direct en indirect)
 • De aanvraag wordt beoordeeld op het vernieuwende karakter van de activiteit (ten opzichte van eerdere activiteiten)
 • Evenementen die meerdere jaren achtereen worden georganiseerd komen niet vanzelfsprekend in aanmerking tenzij er nieuwe elementen worden toegevoegd en rekening wordt gehouden met eventuele feedback over de gerealiseerde activiteit
 • Voorkeur hebben aanvragen waarbij de aanvrager of een derde organisatie een eigen bijdrage levert aan de activiteit en waar meerdere organisaties in het werkgebied bij zijn betrokken
 • De verstrekker legt de aanvraag voor aan een commissie welke een advies uitbrengt over de aanvraag

Subsidie

Er is jaarlijks 40.000 euro subsidie beschikbaar.

Per activiteit wordt een maximaal bedrag van €2.000 toegekend voor de activiteit in het werkgebied én maximaal € 2.000 voor de gelieerde activiteit elders. De hoogte van het bedrag wordt beoordeeld aan de hand van het bereik en de impact van de activiteit.

Subsidiabel activiteiten
De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de activiteiten zelf of die publiciteit geven aan de activiteiten. Maximaal 25% van het aangevraagde subsidiebedrag mag worden gebruikt voor organisatiekosten. Reis- en verblijfkosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Het is mogelijk een uurvergoeding voor de inzet van vrijwilligers in de aanvraag op te nemen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.