Subsidie voor ecologisch beheren van bermen gericht op het in stand houden of verbeteren van de inheemse flora en fauna

Subsidies
Subsidie voor het ecologisch beheren van bermen en grond gelegen naast de openbare weg, wandelpad, kanaalkant, watergang of dijk, bedoeld voor het onderhoud, instandhouding en waterafvoer van de weg en voor de verkeersveiligheid. De subsidie kan worden vertrekt voor het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan of voor activiteiten die bijdragen aan ecologisch bermbeheer. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan of activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming van ecologisch bermbeheer.

De subsidie kan worden gebuikt om tot een ecologisch bermbeheerplan te komen. Gedacht kan worden aan het inhuren van expertise voor het opstellen van het plan. Indien de gemeente al een ecologisch bermbeheerplan heeft vastgesteld, kan de subsidie gebruikt worden voor de uitvoering van dat plan. Gedacht kan worden aan de inventarisatie van bermen, volgen van cursussen of activiteiten gericht op de uitvoering van een ecologisch bermbeheerplan.

Als uitgangspunt voor het ecologisch bermbeheer geldt gefaseerd maaien, afvoeren van maaisel, niet klepelen en flexibel aanpassen van moment van uitvoering. Bodemverstoring en bodemverdichting wordt zoveel mogelijk voorkomen. Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet toegepast. Actieve bemesting vindt niet plaats en slootmaaisel en bagger wordt afgevoerd. Inzaaien mag alleen in soortenarme bermen en mag niet ten koste gaan van eigen bermflora.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een Overijsselse gemeente.

Voorwaarden

  • De aanvrager heeft de bermen in beheer
  • Als het beheer wordt gedaan door een externe partij, vindt er binnen twee jaar na subsidieverstrekking een nieuwe aanbesteding plaats
  • Minimaal 75% van de totale lengte bermen buiten de bebouwde kom in de gemeente is of wordt binnen drie jaar na de subsidieverstrekking ecologisch ingericht en beheerd
  • Indien de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op de uitvoering van een bermbeheerplan, heeft de aanvrager reeds een ecologisch bermbeheerplan vastgesteld op het moment van het indienen van de aanvraag

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

  • De aanvrager al eerder op grond van deze subsidieparagraaf subsidie heeft ontvangen
  • De aanvraag alleen betrekking heeft op bermen binnen de bebouwde kom
    Een aanvraag kan niet alleen betrekking hebben op bermen binnen de bebouwde kom. Een aanvraag mag wel alleen betrekking hebben op bermen buiten de bebouwde kom, of betrekking hebben op een plan voor bermen binnen én buiten de bebouwde kom

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per aanvraag.