Subsidie voor eigen initiatieven en gezondheid inwoners

Subsidies
Subsidie voor het projecten die bijdragen aan de versterking van de sociale kwaliteit en inwoners in staat stellen om zelf initiatieven in gang te zetten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek naar zorgvastgoed, een businesscase voor een sociale onderneming, of om de concrete uitvoering van een project sociale kwaliteit. In totaal is er 250.000 euro beschikbaar. De subsidie bedraagt, afhankelijk van het soort aanvraag, maximaal 75.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die bijdragen aan de versterking van de sociale kwaliteit en met name het zelforganiserend vermogen van inwoners. 

een project waarbij een dienst of een product tot stand wordt gebracht en het zelforganiserend vermogen van inwoners wordt versterkt;

Er kan subsidie verstrekt worden voor:

 • Verkenningen
  Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een visie die bijdraagt aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau, een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel dorpshuis realiseren van vastgoed en zorgvastgoed, het maken van een businesscase voor een sociale onderneming, coöperatie of zorgcoöperatie of het ontwikkelen van een duurzaam organisatiemodel voor een (beweeg)activiteit
   
 • Uitvoering van een project sociale kwaliteit
  Hierbij gaat het om bovenlokaal uitgevoerde projecten die bijdragen aan het zelfstandig leven voor specifieke doelgroepen of waar nieuwe diensten of voorzieningen in de markt worden gezet.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

Rechtspersonen.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon
 • De rechtspersoon is volgens het register van de Kamer van Koophandel gevestigd in de provincie Overijssel
 • De activiteit draagt bij aan de prestatielijnen Zelfstandig leven of Gezond bewegen van het Statenvoorstel sociale kwaliteit
 • De activiteit draagt bij aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Overijssel
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan voldoet de subsidie aan de algemene de-minimisverordening

Voorwaarden verkenningen

 • Er is een concrete vraag vanuit de Overijsselse samenleving
 • De resultaten zijn deelbaar
 • Indien de subsidiabele activiteit betrekking heeft op lokaal maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed of het maken van een dorpsvisie of –plan, is betrokkenheid van de betreffende gemeente vereist

Voorwaarden uitvoering van een project sociale kwaliteit

 • De activiteit naast een bijdrage aan sociale kwaliteit ook bijdraagt aan minimaal één ander provinciaal doel binnen de kerntaken van de provincie
 • Er is sprake van een samenwerking met minimaal een andere Overijsselse partij en van afstemming met andere partijen die betrokken zijn bij de doelgroep of het doel van het project
 • Er is een concrete vraag vanuit de Overijsselse samenleving en er is duidelijk welke concrete afnemers van de dienst of het product er zijn
 • Het project heeft een bovenlokale werking
 • De resultaten zijn deelbaar

Restricties

De subsidie zal geweigerd worden als de te verstrekken subsidie lager is dan 25.000 euro.

Subsidie

 • Verkenningen: maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000,– per aanvraag
 • Projecten sociale kwaliteit: Maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,– per aanvraag

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand