Subsidie voor eigenaren en pachters van natuur- en recreatiegebied

Subsidies
Subsidie voor het opvangen van de toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden. De subsidie kan o.a. verstrekt worden voor maatregelen om knelpunten in de toegenomen recreatiedruk in deze groengebieden weg te nemen, maatregelen te nemen om spreiding van recreanten te stimuleren en voor het geven van voorlichting aan (nieuwe) recreanten. In totaal is er € 700.000 beschikbaar voor eigenaren en pachters van openbaar toegankelijke natuur en recreatiegebied met een omvang van minimaal 100 ha. Het project waarvoor je subsidie gaan aanvragen moet in 2021 zijn afgerond. De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Toepassing

Subsidie voor het beter opvangen van recreanten in groengebieden, die vanwege corona drukker zijn geworden, om zo bij te dragen aan een beweegvriendelijke leefomgeving en zo de recreatiedrukte beter op te vangen.

De subsidie kan worden verstrekt voor:

 • Maatregelen om een knelpunt door toename van recreanten weg te nemen in gebieden
 • Maatregelen om spreiding van recreanten in een gebied te stimuleren
 • Voorlichting en communicatie aan de (nieuwe) recreant.

Doelgroep

Subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen. Gedacht kan worden aan gemeenten, Terrein Beherende Organisaties (TBO’s), buurt- en wijkverenigingen etc. Voorstellen dienen vanuit de doelgroep afgestemd te zijn met en goedgekeurd door de eigenaar van de publiek toegankelijke buitenruimte.

Voorwaarden

Uit de planning van je project moet blijken dat binnen drie maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de uitvoering wordt begonnen en dat deze in 2021 moet zijn afgerond.

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • De maatregel niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen
 • De aanvrager niet de eigenaar/pachter van het terrein is of gemachtigd is door deze
 • Voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt
 • De activiteit op provinciale grond wordt uitgevoerd
 • Per aanvrager wordt één aanvraag in behandeling genomen, deze aanvraag mag meerdere gebieden bevatten, meer aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% voor gemeenten en 75% voor overige aanvragers van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000.

Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten van de fysieke investering
 • Kosten van de voorlichting en/of communicatie tot maximaal 25% van de projectkosten
 • Personeelskosten tot maximaal € 75,00 per uur exclusief BTW.

Niet subsidiabel kosten

 • Kosten voor achterstallig onderhoud
 • Kosten voor beheer en onderhoud
 • Kosten recreant-werende maatregelen
 • Kosten voor marketing en promotie

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Meesturen

 • Omschrijving van de verwachte bijdrage van de ingreep in de fysieke leefomgeving aan bevorderen van de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving, bij voorkeur ‘om de hoek’, waardoor bewoners in hun leefomgeving worden gestimuleerd en gefaciliteerd om meer sportief en recreatief te bewegen
 • Omschrijving van de verwachte gezondheidswinst
 • Omschrijving van de verwachte bijdrage aan het sportief en recreatief bewegen van hierin achterblijvende groepen of buurten
 • Omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief een planning en een kaartbeeld waar de fysieke ingrepen worden gedaan
 • Omschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud voor minimaal 7 jaar aantoonbaar geborgd is door de aanvrager
 • Specificatie van de totale projectkosten
 • Specificatie van het dekkingsplan, inclusief een kopie bewijs van eventuele toegezegde financiering indien het project wordt medegefinancierd door een organisatie niet zijnde de aanvrager
 • Opgave van de voortgang ter verkrijging van een vergunning, in- of toestemming, indien dit voor de uitvoering van activiteiten vereist is
 • Omschrijving van de communicatieactiviteiten bij de uitvoering en hoe provincie en regio hierbij worden betrokken
 • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring