Subsidie voor eigenaren kerken, ook herbestemming kerken

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor het in stand houden van kerken door restauratie of herbestemming al dan niet in combinatie met het verbeteren van de duurzaamheid of toegankelijkheid. Bij herbestemming van de kerk moet de kerk een maatschappelijke functie krijgen. Het is belangrijk dat de eigenaar van de kerk de lokale gemeenschap bij de totstandkoming en/of uitvoering van het project betrekt. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie om de instandhouding van kerken door middel van restauratie en/of herbestemming, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid en/of de verbetering van de toegankelijkheid, te ondersteunen.

Hierbij is ook het betrekken van de lokale gemeenschap en het vertellen van het verhaal van het monument in zijn omgeving van belang.

Doelgroep

Rechtspersonen die eigenaar zijn van de betreffende kerken waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Dit hoeft dus niet per definitie een kerkelijke gemeenschap te zijn.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

Algemene subsidiecriteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • Het project heeft betrekking op een kerk in de Nederlandse provincie Limburg
 • Het project dient betrekking te hebben op de restauratie en/of herbestemming van een kerk, of een deel daarvan, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid en/of de verbetering van de toegankelijkheid van de kerk
 • Indien het project betrekking heeft op restauratie, dient sprake te zijn van een urgente restauratie opgave
 • Indien het project betrekking heeft op herbestemming, dient de kerk een maatschappelijke functie te krijgen. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zonder nadelige gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van de kerk
 • Het project dient uitvoeringsgereed te zijn
 • De aanvrager dient de lokale gemeenschap te betrekken bij de totstandkoming en/of uitvoering van het project
 • In het project wordt het verhaal van het monument in zijn omgeving actief uitgedragen

Specifieke subsidiecriteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende specifieke criteria:

 • Indien het project tevens betrekking heeft op de verbetering van de duurzaamheid van de kerk, dient er sprake te zijn van het treffen van energiebesparende maatregelen waardoor het energielabel van de kerk met ten minste twee stappen wordt verbeterd
 • Indien het project tevens betrekking heeft op het verbeteren van de toegankelijkheid van de kerk dient er sprake te zijn van:
  • Maatregelen waardoor de kerk toegankelijker en/of gebruiksvriendelijker wordt voor bezoekers met een beperking
  • Maatregelen waardoor het voorportaal van de kerk veilig voor het publiek kan worden opengesteld
 • De werkzaamheden als bedoeld in het eerste en tweede lid dienen uitgevoerd te worden zonder nadelige gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van de kerk

Restricties

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • Het project niet aansluit bij de toepassing, doelgroep of voorwaarden, zoals bovenstaand omschreven
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteit(en) al op een andere wijze financiert/subsidieert
 • De Provincie Limburg in de afgelopen acht jaar reeds een subsidie heeft verleend ten behoeve van restauratie en/of herbestemming van de betreffende kerk
 • Het project betrekking heeft op sloop en/of nieuwbouw.

Subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000 per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

of: digitaal middels eHerkenning.
 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand