Subsidie voor Europese vervoersnetwerken en milieu

Subsidies, Fondsen
Een van de Europese structuurfondsen, bedoeld voor de ondersteuning van EU lidstaten waar het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) per inwoner onder de 90% van het EU gemiddelde ligt. Het fonds streeft ernaar ernaar om economische en sociale achterstanden weg te werken en de economische situatie in de desbetreffende landen te stabiliseren.

Toepassing

Het fonds verstrekt financieringen voor:

  • Europese vervoersnetwerken (wegen, spoorwegen, waterwegen, havens, luchthavens, navigatiesystemen, overslaginstallaties en pijpleidingen voor producten);
  • Milieu (hieronder vallen ook energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen).

Subsidie

Voor de periode 2014-2020 beschikt het fonds over een budget van 66,3 miljard euro.

Subsidie 

Potentiële begunstigden zijn onder andere overheidsorganen, ondernemingen (met name kmo’s), universiteiten, verenigingen, ngo’s en vrijwilligersorganisaties.Aanvragen voor financiering moeten worden ingediend bij de nationale of regionale overheid die het desbetreffende programma beheert.

Het MInisterie van Economische Zaken regelt de besteding van geld uit de structuurfondsen.
U kunt mailen naar structuurfondsen@minez.nl. Telefonisch is men bereikbaar via 070-3798617.