Subsidie voor fondsenwerving opvang dieren

Subsidies
Subsidie voor opvangcentra voor wilde dieren, gericht op fondsenwervende activiteiten zoals het geven van voorlichting, het werven van fondsen, het werven van vrijwilligers of het opstellen van een communicatieplan. In totaal is er € 100.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij er per opvangcentrum maximaal één keer deze subsidie kan worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor onderstaande activiteiten, gericht op de opvang van wilde dieren:

 • Het geven van voorlichting
 • Het werven van fondsen
 • Het werven van vrijwilligers
 • Het opstellen van een communicatieplan

Doelgroep

Opvangcentra van wilde dieren in Noord-Holland (zie bijage1 van de bijlage).

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

In onderstaande gevallen zal er geen subsidie worden verstrekt:

 • Het opvangcentrum niet is vermeld in bijlage 1 (zie bijlage: bijlage 1)
 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De activiteit naar het oordeel van de verstrekker niet bijdraagt aan de kwaliteit van de opvang van wilde dieren

Subsidie

In totaal is er € 100.000 beschikbaar. 
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 7.100. 
Er worden geen subsidies vertrekt van minder dan € 1500.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • De ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van het opvangcentrum voor wilde dieren
 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit, waarin ook is beschreven op welke wijze de activiteiten zullen bijdragen aan de kwaliteit van de opvang van het opvangcentrum

 

Relevante links