Subsidie voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Subsidies
Subsidie voor organisaties op het gebied van geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg om geestelijke gezondheidszorg te kunnen verlenen aan personen die om psychische redenen anoniem willen of moeten zijn, bijvoorbeeld uit schaamte of angst voor hun omgeving. Omdat deze anonieme zorg niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraars is hier een subsidieregeling voor. De subsidie bedraagt per organisatie minimaal  € 50.000 en maximaal € 700.000. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen.

Toepassing

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling. 

Er is subsidie beschikbaar voor het door middel van interventies verlenen van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoals klinisch-psychologen plegen te bieden, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, aan personen met een lichte tot matig ernstige, niet chronische psychische problematiek, inclusief de daarbij behorende diagnostiek of toegeleiding naar die zorg.

De subsidie kan voor meerdere soorten interventies worden verstrekt.

Doelgroep

Organisaties voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Voorwaarden

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt:

 • Voor interventies die voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk
 • Ten behoeve van personen die om psychische redenen noodzakelijkerwijs anoniem zijn
 • Voor interventies die uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van een persoon die is ingeschreven in een register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor een beroep dat relevant is voor de interventie
 • Aan organisaties voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg
 • Voor het soort interventies dat reeds gedurende het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar door de organisatie werden verleend

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt voor het vaststellen of een persoon in aanmerking komt voor een interventie.

Subsidie

 • De te verlenen subsidie bedraagt per organisatie niet minder dan € 50.000 en niet meer dan € 700.000
 • Een aanvraag van minder dan € 50.000 wordt afgewezen
 • Op een aanvraag van meer dan € 700.000 kan ten hoogste een subsidie van € 700.000 worden verleend
 • De subsidie bedraagt maximaal € 347 per volledige interventie
 • De subsidie voor een onvolledige interventie bedraagt de helft van de subsidie voor een volledige interventie van dezelfde soort.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen

 • Afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten laatstelijk gewijzigd (alleen indien het Zorginstituut daar nog niet over beschikt)
 • Recent afschrift inschrijving Kamer van Koophandel
 • Indien van toepassing: afschrift volmacht voor het ondertekenen van de aanvraag
 • De laatst opgemaakte jaarrekening/indien deze ontbreekt de balans en staat van baten en lasten en de toelichting daarop