Subsidie voor gemarginaliseerde boeren en om een stap te zetten naar geen honger

Subsidies, Fondsen
Fonds gericht op het voorkomen en verlichte van honger door middel van landbouwontwikkeling en het financieel ondersteunen van impactvolle programma's die helpen onze gestaag groeiende wereld duurzaam en rechtvaardig te voeden. Het fonds heeft hierbij vijf speerpunten: het recht op voeding als een mensenrecht, bevordering van kwaliteitsonderwijs in de landbouw, bevordering van gemeenschapsontwikkeling, vooral in plattelandsgebieden, ethische behandeling van dieren in de hele waardeketen en bevordering van sociale initiatieven die de visie van het fonds versterken. De subsidie kan worden aangevraagd door non-profit organisaties die zich richten op gemarginaliseerde landbouwgemeenschappen in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden.Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor het initiëren en ondersteunen van impactvolle programma's die aansluiten bij de focusgebieden en missie van het fonds om voedselzekerheid en duurzame landbouwontwikkeling te realiseren in gemeenschappen over de hele wereld.

Het fonds is op zoek naar projecten die aansluiten bij onderstaande vijf focusgebieden van het fonds.

Vooruitziende aanpak van de voedingsbehoeften
Het fonds erkent het recht op voeding als een mensenrecht en helpt bij de vervulling ervan door toegang tot adequate voeding of middelen om deze te verkrijgen in kwetsbare gemeenschappen. Wat is er nodig om een veranderende wereld te voeden? Als antwoord op de toenemende vraag naar voeding in de wereld en ter ondersteuning van de visie van het fonds om honger op holistische wijze te voorkomen en te verlichten, combineren ze slimme impact, duurzame landbouw en filantropie in al haar initiatieven. 

Bevordering van kwaliteitsonderwijs in de landbouw
Het fonds integreert landbouwonderwijs en -opleiding in al haar initiatieven en is van mening dat de toegang tot kwaliteitsonderwijs leidt tot de verbetering van capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van vaardigheden in de landbouw. Wanneer we dit combineren met praktische en praktijkgerichte landbouwervaringen op het veld, hebben de studenten de juiste formule voor succes. Het fonds begrijpt hoe belangrijk het is om landbouw als beroepskeuze aantrekkelijker te maken voor jonge studenten, om onze sector te diversifiëren en om gemarginaliseerde boeren in staat te stellen hun landbouwbedrijven in eigen handen te nemen. 

Bevordering van gemeenschapsontwikkeling, vooral in plattelandsgebieden
Het fonds richt zich op de bevordering van plattelandsgemeenschappen en is van mening dat lokale uitdagingen om honger aanzienlijk terug te dringen, lokale oplossingen vereisen door lokale boeren. Het fonds realiseert deze aanpak op een aantal manieren, waaronder strategische financiering aan organisaties met lokale expertise die ons helpen de noodzakelijke infrastructuur op te bouwen voor de landbouw op het platteland die de weerbaarheid van het platteland verbetert in termen van voedselzekerheid, werkgelegenheid in de landbouw, zekere inkomens en vermindering van de armoede. 

Ethische behandeling van dieren in de hele waardeketen
Het fonds richt zich op het noodzakelijke evenwicht tussen een toename van de vraag naar eiwitten en de ethische behandeling van dieren in de gehele waardeketen. Het fonds ondersteunt de ontwikkeling van oplossingen voor dierenwelzijn in de landbouwindustrie, waarbij de normen voor dierlijke voedselproductie worden verbeterd door de zorg, gezondheid en het welzijn van boerderijdieren in onze voedselproductie te waarborgen. Het fonds heeft al vroeg ingezien wat de gevolgen zijn van de productie van dierlijke eiwitten in gemarginaliseerde gemeenschappen en is bezig met de ontwikkeling van lokale training op het gebied van dierlijke eiwitten op boerderijen.\Bevordering van sociale initiatieven die onze

Bevordering van sociale initiatieven die de visie van het fonds versterken
Het fonds ondersteunt essentiële sociale en economische initiatieven die de strategische ontwikkeling op lange termijn en de weg naar landbouwwelvaart bevorderen. Daarom kijkt het fonds ook naar de 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen, in het bijzonder naar SDG #2 om honger te beëindigen, voedselzekerheid en verbeterde voeding te bereiken en duurzame landbouw te promoten. 

Doelgroep

Non-profit organisaties die geregistreerd en erkend zijn als liefdadigheidsorganisatie volgens de wet en die werkzaam zijn in gemarginaliseerde landbouwgemeenschappen komen in aanmerking voor subsidie. Als onderdeel van de aanvraagprocedure wordt de aanvragers gevraagd een certificaat van non-profit-registratie aan het fonds te verstrekken om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Werkgebied

Wereldwijd.

Voorwaarden

Zie onder toepassing.

Restricties

De Het fonds financiert geen activiteiten of programma's ten voordele:

  • Individuele organisaties met winstoogmerk (ziekenhuizen, hospice programma's, enz.)
  • Politieke, religieuze, vakbonds- of broederschapsorganisaties
  • Individuen en hun persoonlijke inspanningen om fondsen te werven
  • Groepen voor onderwijs, reizen of congressen
  • Sportbonden, jeugd- of volwassenensportteams, clubs, golftoernooien of soortgelijke eenmalige evenementen
  • Verkoopgerelateerde, marketing- of klantgerichte fondsenwervingscampagnes
  • Scholen (tenzij geregistreerd zonder winstoogmerk), schooldistricten, individuele studenten, alumniverenigingen, school- of ouderorganisaties en -activiteiten

Subsidie

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.