Subsidie voor gemeenschappelijke accommodaties, zoals buurthuizen en dorpshuizen

Subsidies
Subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorps- en gemeenschapshuizen. Belangrijk is dat er verschillende activiteiten plaatsvinden, op ten minste drie van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. De gebruikers van de gemeenschapvoorziening moeten in meerderheid non-profit instellingen zijn. Mat deze subsidie kunnen gemeenschapsvoorzieningen beter toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een handicap of een chronische ziekte, en kunnen er maatregelen worden genomen gericht op het besparen of opwekken van energie. Daarnaast kan men subsidie aanvragen om gemeenschapsvoorzieningen aan te kunnen passen voor nieuwe activiteiten. De subsidie is afhankelijk van het soort aanvraag, maar bedraagt maximaal 100.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Aan gemeenschapsvoorziening kan subsidie worden verstrekt voor:

 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van een gemeenschapsvoorziening voor mensen met een handicap of een chronische ziekte
 • Het realiseren van maatregelen die een energiebesparend of –opwekkend effect hebben, of
 • Het aanpassen van een gemeenschapsvoorziening, indien die aanpassing noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van nieuwe activiteiten.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon die blijkens zijn statuten of akte van oprichting of blijkens zijn feitelijke werkzaamheden tot taak heeft om een gemeenschapsvoorziening te beheren en om ondersteuning te bieden bij de programmatische invulling van de activiteiten binnen een gemeenschapsvoorziening.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

 • De aanvraag is gericht op een gemeenschapsvoorziening
 • De aanvraag heeft betrekking op een bestaand gebouw of gedeelte van een bestaand gebouw dat voldoet aan de volgende criteria:
  • Er vinden verschillende activiteiten voor gebruikers plaats op ten minste drie van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport
  • Het gebouw is bestemd voor brede en meerdere gebruikersgroepen
  • De gebruikers zijn als vrijwilliger actief betrokken bij de activiteiten in de gemeenschapsvoorziening
  • De gebruikers die op structurele basis gebruikmaken van de gemeenschapsvoorziening zijn in meerderheid non-profitorganisaties
  • Het gebouw staat ten minste zes dagen per week, inclusief de avonden, ter beschikking van de gebruikers
 • De subsidie zal alleen worden verstrekt als er een energiescan is uitgevoerd

Subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag.

Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van een gemeenschapsvoorziening voor mensen met een handicap of een chronische ziekte, of het realiseren van maatregelen die een energiebesparend of –opwekkend effect hebben bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 50.000.

Voo het aanpassen van een gemeenschapsvoorziening, indien die aanpassing noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van nieuwe activiteiten, bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).