Subsidie voor gemeenten en culturele instellingen

Subsidies
Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroten van het publieksbereik, het bereiken van een meer divers publiek of het delen van kennis en expertise. Gemeenten kunnen bovendien subsidie aanvragen voor het samen opstellen van een cultureel actieplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.

Toepassing

Samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten. 

Samenwerkingsverbanden van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de culturele instellingen met als doel:

 • Verrijking culturele aanbod
 • Vergroten publieksbereik
 • Bereiken meer divers publiek
 • Delen van kennis en expertise

Doelgroep

De subsidie kent twee doelgroepen: gemeenten en culturele instellingen.

Gemeenten
Een gemeente in Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met tenminste twee andere gemeenten in Noord-Holland

Culturele instellingen
Een rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling gelegen binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee andere rechtspersonen, waar onder rechtspersoon uitsluitend wordt verstaan:

 • Archieven
 • Bibliotheken
 • Filmhuizen
 • Musea
 • Poppodia
 • Theaters
 • Theatergroepen

Restricties

De subsidie zal ieder geval geweigerd worden indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De activiteit is afgerond voordat de subsidieaanvraag is ontvangen
 • Op het tijdstip van de indiening van de aanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd

Daarnaast wordt er geen subsidie verstrekt voor:

 • Kosten gemaakt in de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger
 • Exploitatiekosten
 • Subsidies van minder dan € 5.000,-

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat aan de beschikking tot subsidievaststelling geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Eventueel kun je de subsidie ook online aanvragen (zie links), maar daar heb je als aanvrager wel DigiID of eHerkenning voor nodig

Meesturen

 • Begroting
 • Financieringsplan
 • Inhoudelijke beschrijving activiteit
 • Samenwerkingsverklaring van de betreffende gemeenten, indien een subsidie wordt aangevraagd door een gemeenten
 • Samenwerkingsverklaring van culturele instellingen, indien de subsidie wordt aangevraagd door culturele instellingen
 • Regionale visie op het gebied van cultuur, indien een subsidie wordt aangevraagd voor het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten
 • Regionaal cultureel actieplan, indien een subsidie wordt aangevraagd voor de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan