Subsidie voor gemeenten en sportbonden

Subsidies
Subsidie in de vorm van een voucher voor gemeenten en sportbonden om technische en sociale innovaties op het gebied van sport en bewegen te stimuleren. De innovatievraag moet betrekking hebben op een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord, namelijk "inclusief sporten & bewegen", "vitale sport- en beweegaanbieders", "van jongs af aan vaardig in bewegen", "duurzame sportinfrastructuur", "positieve sportcultuur" of "topsport die inspireert". Het kan hierbij overigens zowel om een technologische als om een sociale innovatie gaan. In totaal is er € 200.000 beschikbaar met een maximum van € 10.000 per voucher. Hierbij geldt het principe ‘first come, first served’. Indien het totale budget van € 200.000 uitgeput is voordat de sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep. 

Toepassing

De voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond.

De vraag moet betrekking hebben op een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord:

 • Inclusief sporten & bewegen
  De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
  Aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat
 • Duurzame sportinfrastructuur
  Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig
 • Positieve sportcultuur
  Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten
 • Topsport die inspireert
  Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport

Met een voucher kan vervolgens de expertise van een van de deelnemende sportinnovatorcentra worden ingezet. Bij voorkeur gaat het hierbij om een nieuwe samenwerking.

Onder innovatie wordt overigens zowel technologische als sociale innovatie verstaan. Hieronder valt ook een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld vertaling vanuit een andere sector of toepassing in een andere regio). Het kan gaan om advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur-, haalbaarheid-, markt- of effectonderzoek), doorontwikkeling, conceptontwikkeling, validatie/testen van een innovatie, prototyping, data-analyse of netwerkorganisatie.

Deelnemende Sportinnovatorcentra

 • InnoSportLab Sport & Beweeg 
  Innoveren om sport en bewegen vanzelfsprekend te maken. Met vernieuwende producten, diensten en methodes, voor zowel de sportomgeving als de publieke ruimte.
  Gericht op maatschappelijke én economische impact.
 • Sailing Innovation Centre
  Versnellen van innovaties in de zeilsport, met als doel meer medailles, meer mensen de zeilsport laten beleven en meer business.
 • Bewegen in het Onderwijs
  Interactieve bewegingsconcepten op maat (exergaming, serious gaming).
  Bewegen, gezondheid, gaming, entertainment staan centraal voor diverse doelgroepen. Voor advies, product- en/of conceptontwikkeling met sensortechnologie, digitale componenten en communicatie
 • InnoSportLab de Tongelreep
  Het onderzoeken en optimaliseren van prestaties van top- en breedtesporters in de zwemsport met behulp van innovatieve technieken en het testen en ontwikkelen van producten voor de zwemsport en zwemonderwijs
 • TU Delft, Sports Engineering Institute
  Door middel van interdisciplinaire samenwerking en de toepassing van fundamenteel wetenschappelijke expertise in de (top)sportpraktijk van meerwaarde zijn voor zowel de (top)sportpraktijk en het aan de sport gerelateerde bedrijfsleven.
 • Sport Data Center
  Het leveren van allerhande diensten rond het toenemend gebruik van data in de sport, waaronder veilige en schaalbare opslag, advies over dataverzameling en uitgebreide analyse door middel van data science
 • InnoSportLab ‘s Hertogenbosch
  Ontwikkelen en realiseren van nieuwe producten, diensten en manieren van trainingsbegeleiding en validatie van nieuwe sportmaterialen en sporttoestellen voor de gymnastische sporten.
 • KNVB Campus
  Stimuleren van innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van voetbal.
 • Innovatielab Thialf
  Het beter meetbaar, interactiever en toegankelijker maken van de schaatsen skeelersport.
 • Sportcentrum Papendal
  Innovatie stimuleren en faciliteren, gericht op drie thema’s: voeding, prestatiemonitoring van topsporters en het optimaliseren van herstel.
 • Centre Nutritional status & health
  Stimuleren van innovatie op gebied van voeding, slaap, sport en belastbaarheid en realiseren van toepassing van wetenschappelijke expertise in de (top)sportmedische zorg.
 • AISS
  Praktijkgericht onderzoek en implementatie naar/van prestatieverbetering, bewegen en gezondheid. Ook op het gebied van aangepast sporten en dataverzameling (sterke link met Sport Data Valley Lab).
 • Sport Science & Innovation Groningen
  In samenwerking met kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven genereren en overdragen van wetenschappelijke kennis en ontwikkelen en implementeren van innovatieve producten en diensten voor een vitale samenleving en succesvolle (top)sporters.

Doelgroep

Een gemeente of sportbond kan samen met een Sportinnovator-centrum een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Aanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van de subsidieverstrekker.
Daarnaast gelden de volgende algemene voorwaarden voor het aanvragen van een voucher:

 • De aanvraag wordt ingediend via ProjectNet en bestaat uit het aanvraagformulier volgens verplicht format en de-minimisverklaring(en) (indien nodig). Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen
 • Er is sprake van een nieuwe vraag binnen deze voucherregeling; dit betekent dat een soortgelijke vraag niet meermaals toegekend kan worden, tenzij daar gegronde redenen voor zijn
 • De opgedane kennis dient openbaar gemaakt te worden
 • Er dient een beknopt eindverslag en eindafrekening na afloop van de looptijd ingediend te worden

Beoordelingscriteria
De aanvraag wordt op de volgende criteria beoordeeld:

 • De aanvraag sluit aan bij het doel van de oproep
 • Het plan van aanpak en de begroting maken aannemelijk dat het Sportinnovator-centrum in staat is de benodigde activiteiten uit te voeren binnen 6 maanden en voor maximaal € 10.000
 • Op alle criteria moet minimaal voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor een positief oordeel. 

Subsidie

In totaal is er € 200.000 beschikbaar met een maximum van € 10.000 per voucher.
Hierbij geldt het principe ‘first come, first served’. Indien het totale budget van € 200.000 uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).