Subsidie voor gemeenten, GGD en onderzoeksinstellingen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor lokale of regionale samenwerkingsverbanden om het gemeentelijke gezondheidsbeleid gericht op gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving te versterken. De subsidie is bedoeld voor het versterken van bestaande veelbelovende lokale integrale aanpakken. Er zijn een aantal kennisvragen waar in deze subsidieronde antwoorden op worden gezocht. Deze kennisvragen hebben betrekking op infrastructuur en governance, financiering van gezondheidsbevordering, burgerparticipatie en co-creatie, meer aandacht voor de ervaring en competenties van professionals en professionele handelen en stoppen met roken in de wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door een (bestaand) samenwerkingsverband van gemeente(n), GGD en onderzoekinstelling(en). Per subsidieaanvraag is maximaal 300.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het doel van deze subsidieronde is:

 • Versterken en verbeteren van veelbelovende lokale integrale aanpakken van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk, door beter gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring op het niveau van implementatie en organisatie, en het versterken van= cyclische verbeterprocessen
 • Duurzaam versterken van de lokaal benodigde infrastructuur van gezondheidsbevordering in de zin van bestuurlijke inbedding, domeinoverstijgende samenwerking, lokale organisatie, uitbreiding naar nog niet betrokken sectoren buiten de gemeentelijke overheid, coördinatie, eigenaarschap en financiering, ‘on- en offline’, alsook versterken van de ‘zachtere’ kant van infrastructuur: de cultuur van samenwerking, of ‘infracultuur’
 • Bijdragen aan gezondheidsbevordering bij groepen bewoners waar dit het meest nodig is ten behoeve van het verkleinen van gezondheidsachterstanden, en met die bewoners samen
 • Versterken van samen leren: zowel in de lokale lerende praktijk door cyclische verbeterprocessen als op een overstijgend niveau door samenwerking in een lerend netwerk van gehonoreerde projecten en breder
 • Al doende komen tot meer gedeelde en breed gedragen kennis, inzichten en praktijkoplossingen om werkelijk voortgang te maken met de uitvoering van gezondheidsbevordering en de duurzame opbouw van een lokale gemeentelijke of regionale infrastructuur die bijdraagt aan gezondheidsbevordering. Opleveren van overdraagbare en elders implementeerbare kennis, opschaalbare werkzame praktijkoplossingen voor gemeentelijke gezondheidsbeleid
 • Als speciaal thema, met apart deelbudget, is aan deze ronde toegevoegd: versterken van de lokale infrastructuur rond stoppen met roken op buurt- of wijkniveau (of andere passende setting), waarvoor in deze subsidieronde afgezien van het thema dezelfde procedure en criteria gelden als voor de overige aanvragen

Thema’s
Binnen de integrale aanpak geven onderstaande thema’s de focus van deze oproep weer.
Per thema worden hieronder een aantal belangrijke kennisvragen genoemd waar in deze subsidieronde antwoorden op gezocht worden.

 • Infrastructuur en governance van gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving op gemeentelijk/ regionaal niveau. Vanuit welke kennis en ervaring met governance kan de benodigde infrastructuur duurzaam vormgegeven worden in de zin van bestuurlijke inbedding, domeinoverstijgende samenwerking, lokale organisatie, uitbreiding naar nog niet betrokken sectoren buiten de gemeentelijke overheid, coördinatie, eigenaarschap en financiering, ‘on- en offline’, alsook versterken van de ‘zachtere’ kant van infrastructuur: de cultuur van samenwerking, of ‘infracultuur’. Onder duurzaam beleid en uitvoering wordt verstaan niet afhankelijk van individuen, en grillige, politieke keuzes. Hoe wordt doorzettingsmacht en kracht in de praktijk gecreëerd?
 • Financiering van gezondheidsbevordering. Een grote belemmering in de uitvoering van preventie is de financiering van beleid en uitvoering ervan. Welke effectieve (lokale) oplossingen en werkwijzen voor financiering komen als veelbelovend uit eerder (ZonMw) onderzoek naar voren en kunnen verder gebracht worden/ verdienen de mogelijkheid tot opschaling? Hoe kan dit knelpunten oplossen in de bekostiging van preventie en leiden tot duurzaamheid, verankering, borging? Wat is de rol van de gemeente en/of zorgverzekeraars rond bv inkoop? Hoe kan domeinoverstijgend werken, werken vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten of vanuit een wettelijk kader hierbij helpen? Wat kan preventie opleveren en voor wie?
 • Burger aan zet: burgerparticipatie en co-creatie versterken in de cyclus van ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van lokaal gezondheidsbeleid en uitvoeringsprogramma. Ervaringskennis van de burger staat voorop. Werken voor de doelgroep mét de doelgroep: samen implementeren en niet alleen ‘behoeften van burgers meenemen’. En ook overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven: wat doen bewoners zelf al en hoe kan de gemeente daarbij aansluiten of ondersteunen?
 • Lerend monitoren en evalueren is een voorwaarde voor het versterken van integraal gezondheidsbeleid. Hoe kan bijvoorbeeld een Plan-Do-Check-Act cyclus hierbij worden uitgewerkt aansluitend op lokaal integraal gezondheidsbeleid? Hoe kan participatory learning, of een vorm van evalueren met bewoners worden ingezet? Hoe kunnen successen in verschillende domeinen zichtbaar gemaakt worden? Hoe maak je gezondheid en processtappen in gezondheidsbevordering meetbaar en zichtbaar? Welke modernisering in dataverzameling en - gebruik kan in de gemeentelijke praktijk worden aangebracht?
 • Ruimte voor professionals en professioneel handelen: ervaringen en competenties van professionals verdienen meer aandacht. Voor gemeenteprofessionals gaat het om het versterken van vaardigheden inzake integraal werken, regie voeren, werken vanuit gedeelde ambitie, vormen van een kennisnetwerk. Op uitvoerend niveau is gezondheidsbevordering vaak geen expliciete taak van professionals die er wel degelijk aan bijdragen. Welke vaardigheden en competenties weten we dat daarbij belangrijk zijn? Hoe kunnen die versterkt worden? Hoe kan de professional meer ruimte en beslissingsbevoegdheid krijgen vanuit vertrouwen in professionaliteit? Ook is behoefte aan innovatieve werkwijzen en competenties om de doelgroep te bereiken en te betrekken, zoals het inzetten van nieuwe media, in te zetten, vallen hieronder.
 • Stoppen met roken in de wijk. Hoe wordt de keten of de lokale infrastructuur versterkt waardoor de samenwerking kan verbeteren tussen vele lokale partners die bij stoppen met roken een rol kunnen spelen maar elkaar vaak niet weten te vinden of niet afstemmen. Hoe wordt hierdoor met name de toegankelijkheid en het gebruik door de doelgroep met gezondheidsachterstand en lage SES versterkt?

Doelgroep

Bestaande lokale of regionale samenwerkingsverbanden vanuit praktijk, beleid en praktijkondersteunend onderzoek worden uitgenodigd een voorstel in te dienen.

 • Hoofdaanvrager: een gemeente namens minimaal 3 kleinere (<200.000 inwoners) of 2 grotere gemeenten (>200.000 inwoners) waarvan 1 of meerdere wijken deelnemen, en waaronder meerdere afdelingen deelnemen, zoals volksgezondheid, welzijn en werk- en inkomen, ruimtelijke ordening

Medeaanvragers/verplichte projectleden

 • Betrokken GGD(en) (bij voorkeur medeaanvrager vanwege wettelijke taakstelling)
 • Kennispartner (onderzoeksinstelling, bij voorkeur deel uitmakend van een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, Werkplaats Sociaal Domein, of vergelijkbaar samenwerkingsverband) (verplicht)
 • Bewoners om wie het gaat: de doelgroepen van de Wet Publieke Gezondheid, volwassenen, gezinnen en senioren: in de aanvraag moet duidelijk zijn hoe bewoners op een directe manier betrokken zijn bij de uitvoering van het project en het onderzoek
 • Partner met expertise op het gebied van kennisverspreiding, zoals VNG, GGDGHOR, RIVM

Overige partners, naar keuze

 • Zorgverzekeraar(s), aanbieder(s) van zorg , welzijnsorganisaties of andere praktijkinstellingen die momenteel een belangrijke rol hebben in de uitvoering van een integrale aanpak die dient om de gezondheid in brede zin te bevorderen
 • Private en semi-private partners van het maatschappelijk, gezondheids- en ruimtelijk domein
 • Landelijke relevante kennisinstituten zoals RIVM, Pharos, Movisie, die recente relevante kennis verzamelen en etalere
 • Grote (lokale) werkgevers

Let op
Een gemeente, GGD en kennisinstelling kan maar bij 1 subsidieaanvraag betrokken zijn in het kernteam.

Voorwaarden

De door de subsidieverstrekker ingestelde onafhankelijke commissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en de begroting van alle aanvragen. Aanvragen moeten minimaal relevant en voldoende van kwaliteit zijn en relevantie gaat boven kwaliteit, volgens onderstaande matrix. 

 

 

 

Algemene criteria

 • Projecten voldoen aan de voorwaarden betreffende wie kan indienen
 • Werkwijzen die worden onderzocht dienen te passen binnen bestaande wet- en regelgeving

Relevantiecriteria

 • Je aanvraag sluit aan bij de gestelde doelen en thema’s verwoord in de subsidieoproep
 • Het gaat om implementatie van bestaande kennis over werkzame principes in integrale, gezondheidsbevorderende aanpakken
 • Je aanvraag betreft een samenwerkingsverband binnen en tussen gemeenten, kennisinstellingen, praktijk en bewoners
 • Je maakt het proces van leren duidelijk

Relevantiecriteria die bij elke subsidieronde gelden

 • Diversiteit
 • Toepassing van ICT en e-Health
 • Onderwijs
 • Participatie van patiënten en/of eindgebruikers
 • Toegang tot data
 • Toepassing

Kwaliteitscriteria

 • Doelstelling en vraag- of taakstelling: Er vindt een toetsing plaats op helderheid, reikwijdte en originaliteit
 • Haalbaarheid: het project is realistisch in het licht van de planning, de inzet van mensen en middelen en met name de te verwachten deelnamebereidheid van de einddoelgroep en de praktijkprofessionals
 • Budget: Het budget is redelijk en realistisch gezien de geplande activiteiten en sluit aan bij het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten
 • Projectgroep:
  • Je onderbouwt de samenstelling van het samenwerkingsverband en licht de rol van de verschillende projectpartners helder toe
  • Je benoemt hoe je de samenwerking vormgeeft
 • Je beschrijft hoe je ervaring en kennis uitwisselt tussen de verschillende partners en in welke activiteiten partijen samen optrekken
 • De projectleider is zowel bekend met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk als met het relevante wetenschappelijke veld en kan beide verbinden
 • Uitkomsten eindproducten:
  • Na honorering worden met de andere gehonoreerde projecten en de subsidieverstrekker afspraken gemaakt over de te behalen uitkomsten en de beoogde eindproducten
  • De implementatie trajecten leveren voor gemeenten en de betrokken professionals direct toepasbare eindproducten op
 • In de aanvraag wordt aangegeven hoe de samenwerking met verschillende partijen er uit zal zien en wie wat doet
 • In de aanvraag wordt een realistische planning van het ontwikkeltraject opgenomen

Subsidie

Per aanvraag is het maximum bedrag 300.000 euro, voor een looptijd van maximaal 4 jaar.

Subsidiabele kosten

 • Kosten voor coördinatie van het samenwerkingsverband
 • Kosten voor (actie) onderzoek, lerende monitoring en evaluatie
 • Kosten voor activiteiten die het "samen leren" versterken: training, kennisproducten, netwerkbijeenkomsten

Niet subsidiabele kosten

 • Kosten die als staatssteun kunnen worden aangemerkt
 • Kosten voor uitvoering van interventies

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).