Subsidie voor goede ideeën die voordeel opleveren voor mensen met diabetes

Subsidies, Prijzen
Subsidie is de vorm van een prijs voor ideeën die het leven voor mensen met diabetes makkelijker maken en die de gezondheid of kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeteren. Interessant is dat het idee van alles kan zijn, zoals bijvoorbeeld een evenement, documentaire, training of open source project. Iedereen kan een idee inzenden. Je kunt tussen €5.000 en €50.000 aanvragen en de maximale looptijd van het project is 24 maanden.

Toepassing

Prijs voor ideeën die de gezondheid of kwaliteit van leven van mensen met diabetes op korte termijn verbeteren, waarbij het belangrijk is dat het idee realiseerbaar is.

 • Jouw idee kan van alles zijn, bijvoorbeeld een praktisch hulpmiddel, evenement, documentaire, clip, magazine, training, doe-het-zelf instructie, open source project, app of voorlichtingsmateriaal. De vorm is dus niet bepalend.
 • Jouw idee moet binnen twee jaar een aantoonbare verbetering opleveren voor mensen met diabetes. Dit kan bestaan uit een verbetering van hun gezondheid, maar ook van de zorg die ze krijgen of van de tevredenheid met hun leven. Verbeteringen zijn niet beperkt tot gezondheidszorg, maar kunnen ook worden gerealiseerd in het werk, op school, thuis, op vakantie of ergens anders
 • Jouw idee is vernieuwend ten opzichte van wat al beschikbaar is voor de doelgroep

Doelgroep

Iedereen met een goed diabetesidee kan meedoen. Mensen met diabetes, ouders van kinderen met diabetes, zorgverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of onderzoekers die kennis willen vertalen naar bruikbare toepassingen.
Het belangrijkste is dat het idee de gezondheid of kwaliteit van leven van mensen met diabetes op korte termijn verbetert en dat het idee realiseerbaar is.

Ook wil de verstrekker graag dat mensen met diabetes zijn betrokken bij het idee én bij de uitvoering van de plannen.

Voorwaarden

Algemeen

 • Het verstrekkende fonds neemt alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling
 • De uitvoering van het idee vindt plaats in Nederland
 • Het fonds streeft ernaar om met de ideeën verschillende doelgroepen te bedienen. Dit betekent dat goede ideeën kunnen afvallen als ze minder goed worden beoordeeld dan een vergelijkbaar idee
 • Wanneer je opbrengsten verwacht uit jouw idee kan de bijdrage van verstrekkende fonds geschieden in de vorm van een ‘subsidie met wederkerigheidsuitgangspunt’ of een lening. Dit is afhankelijk van het soort idee en naar oordeel van het fonds. Beide vormen zijn bedoeld om ook nieuwe ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te blijven maken
 • De producten en diensten die voortkomen uit investeringen van het fonds zijn te allen tijde beschikbaar en betaalbaar voor de doelgroep (mensen met diabetes)
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 • Als je idee wordt gehonoreerd en je de subsidie accepteert dan gelden de algemene voorwaarden van de verstrekker en/of de regeling
 • Van de gehonoreerde ideeën worden korte promotiefilmpjes gemaakt
 • Winnaars worden geacht om daaraan mee te werken en akkoord te gaan met het gebruik van dit filmpje voor communicatiedoelen en fondswerving

Eerste ronde
De jury beoordeelt de ideeën in de eerste ronde op de volgende criteria:

 • De ernst van de problemen of zorgen die het idee vermindert of wegneemt. Wat is het probleem van mensen met diabetes dat je met het idee wilt oplossen? Hoe ernstig is dit probleem voor de kwaliteit van leven
 • De omvang van het probleem. Hoe groot is de doelgroep die je wilt bereiken? Voor hoeveel mensen is de verbetering merkbaar? Denk ook aan familieleden en andere naasten of verzorgers
 • De verbetering die het idee oplevert voor mensen met diabetes. In hoeverre lost het idee het probleem op? Doet het dit beter dan eventuele bestaande oplossingen? Hoe en wanneer merken mensen met diabetes de verbetering?
 • De kosten van het idee in verhouding tot de beoogde verbetering. Hoe efficiënt is de oplossing gezien de ernst en omvang van het probleem? Is de oplossing efficiënt vergeleken met andere mogelijke oplossingen
 • Realiseerbaarheid van het idee. Wat is er behalve geld nodig voor realisatie? Hoe groot is de kans dat het lukt om het idee te realiseren?

Nadat een aantal ideeën geselecteerd is voor verdere uitwerking in de tweede ronde, vraagt de verstrekker ook het publiek wat ze van de ideeën vinden. Alle reacties die hierop komen koppelen ze aan je terug, zodat je idee nog beter kan worden.

Tweede ronde
De jury beoordeelt de plannen in de tweede ronde op een uitgebreidere set criteria dan in de eerste ronde. De nadruk ligt op de kwaliteit van het plan. Het plan omvat immers de onderbouwing van de verbetering die het idee oplevert voor mensen met diabetes. De kwaliteit van het plan is afhankelijk van de volgende aspecten:

 • Bepaling van de doelgroep en onderbouwing van de behoefte
 • De toegevoegde waarde (behoeftevervulling) van het idee
 • De relatie met de doelgroep en de manier waarop de doelgroep bereikt wordt
 • Eventuele inkomsten
 • Planning van activiteiten om het idee te realiseren
 • Beschikking over benodigde menskracht en middelen
 • De bijdrage van partners
 • Een realistisch overzicht van de kosten
 • De samenhang tussen deze aspecten

Subsidie

Je kunt tussen €5.000 en €50.000 aanvragen.

Subsidieplafonds
Er zal in totaal maximaal €150.000 worden toegekend. Mocht dit bedrag niet exact gehaald worden, dan kan het fonds besluiten om restbudget niet of deels aan het volgende goede idee te besteden.

Restricties

 • Het programma sluit aanvragen voor (wetenschappelijk) onderzoek uit
 • Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen en het verstrekkende fonds is de aangewezen financier
 • Door indiening van een aanvraag in de eerste ronde ga je akkoord met publicatie van de essentie van jouw idee ten behoeve van een publiekspeiling en overige publieksuitingen

Aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen binnen de aanvraagperiode via bijgaande aanvraagformulier.
Het volledig ingevulde formulier kun je vervolgens mailen naar het fonds: research@diabetesfonds.nl