Subsidies
Fondsen
Financieringen en kredieten
Borgen en garantiestellingen

Subsidie voor groene, sociale en creatieve projecten

Subsidie voor organisaties en projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is, iedereen kan kan meedoen, gemeenschappelijkheid voorop staat, en kunst en cultuur een centrale plaats inneemt. Het fonds steunt initiatieven die zich richten op één van de thema's "regeneratieve economie", "solidaire samenleving" of "veranderkracht van verbeelding". Per jaar is er ca. € 25 miljoen euro subsidie beschikbaar in de vorm van subsidies, leningen, converteerbare leningen en participaties. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
€ 26.200.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het fonds streeft naar een wereld gebaseerd op een circulaire economie, waar iedereen meetelt, gemeenschappelijkheid voorop staat, en waar ruimte is voor radicale verbeelding.

Het fonds richt zich op het ondersteunen van voorlopers binnen drie overkoepelende en met elkaar verbonden thema’s:

Regeneratieve economie

Binnen dit thema ondersteunt het fonds:

 • Ondernemers die met nieuwe businessmodellen werken aan landschapsherstel of regeneratieve landbouw
 • Initiatieven gericht op een vermindering van het grondstoffengebruik of vervanging van grondstoffen door andere, natuurlijke materialen
 • Burgercollectieven die een regeneratieve economie in de praktijk brengen

Solidaire samenleving

Het fonds zoekt naar voorlopers die een solidaire samenleving bevorderen:

 • Bewonersinitiatieven: DOEN ondersteunt zowel kleinschalige buurtprojecten die vooral impact hebben op de direct betrokkenen en de buurt, als de meer innovatieve, grotere en langlopende bewonersinitiatieven die bestaande systemen kunnen uitdagen en veranderen (via het Postcode Loterij Buurtfonds).
 • Sociale ondernemingen (die door middel van arbeid een plek geven aan mensen in de samenleving) en initiatieven die deze sociale ondernemingen verder helpen (via het VriendenLoterij Fonds). De komende jaren wil het fonds zich inzetten om sociaal ondernemen het nieuwe normaal te maken.

Ook verkent DOEN of, en zo ja: welke rol zij kan spelen in het ondersteunen van voorlopers die bestaanszekerheid en veerkracht van kwetsbare groepen vergroten.

Veranderkracht van verbeelding 

Het fonds ondersteunt: 

 • Kunst- en cultuurprojecten die radicale verbeelding inzetten om te laten zien dat een andere wereld mogelijk is en die werken aan het creëren van en het ruimte geven aan een veelheid aan perspectieven
 • Kunstenaars die mensen en gemeenschappen betrekken bij hun artistieke proces (zogenaamde social practice) en daarmee gezamenlijk tot alternatieve perspectieven komen.
 • Initiatieven binnen de kunst- en cultuursector die zoeken naar horizontale, gelijkwaardige en meer inclusieve samenwerkingsvormen

Nederlandse initiatieven worden gesteund via het VriendenLoterij Fonds, internationale initiatieven via Stichting DOEN.

Werkgebied

 • Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • Internationaal, met uitzondering van initiatieven uit Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland 

Voorwaarden

Voorwaarden: algemeen

 • De aanvrager is een rechtspersoon (aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen)
 • Het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, SMART), waarbij het aannemelijk is dat de binnen het initiatief vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd
 • De begroting en dekking van het initiatief zijn inzichtelijk en realistisch met een reële kosten-batenverhouding
 • Initiatieven van organisaties die zelf over voldoende middelen beschikken om het initiatief te realiseren (in de vorm van reserves/eigen vermogen) komen niet in aanmerking voor ondersteuning door het fonds
 • Het initiatief kent een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies
 • De voorgestelde activiteiten bewerkstelligen een structurele ontwikkeling en blijvend effect
 • Het initiatief sluit aan op een aantoonbare behoefte en is goed ingebed
 • Het initiatief heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een eigen bijdrage van de initiatiefnemers
 • Het fonds besteedt speciale aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren. Na deze fase, waarin het fonds als katalysator werkt, dient het initiatief uitgebouwd te kunnen worden zonder de steun van het fonds, bij voorkeur via geschikte partners die al bij de startfase betrokken zijn

Voorwaarden Regeneratieve economie

 • Het initiatief past bij de transities die DOEN wil versnellen
 • DOEN besteedt speciale aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren. Na deze fase, waarin DOEN als katalysator werkt, moet het initiatief uitgebouwd kunnen worden zonder de steun van DOEN. Bij voorkeur via geschikte partners die al bij de startfase betrokken zijn
 • Het gaat om een sociale en/of duurzame onderneming, burgercollectief of sectorversterkend initiatief, dat een eigenzinnige, verrassende en creatieve aanpak hanteert en is gericht op financiële zelfstandigheid
 • De (lokale) initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector
 • Het betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context
 • Het initiatief is vernieuwend en de sociale en ecologische impact ervan is structureel
 • Het initiatief is voorbij de onderzoeksfase en bevindt zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie
 • Het initiatief wordt uitgevoerd in Nederland (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden) en Oost-Afrika

Voorwaarden Solidaire samenleving
Sociale ondernemers en sectorversterkende initiatieven dienen zoveel mogelijk aan de volgende criteria te voldoen:

 • Het initiatief is gericht op arbeids- en/of maatschappelijke participatie van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving
 • Er ligt een bestaansmodel aan ten grondslag
 • Het initiatief heeft naast aantoonbare sociale impact ook ofwel groene impact (duurzame of circulaire aspecten) ofwel raakvlakken met het DOEN-thema Veranderkracht van Verbeelding
 • Het initiatief speelt zich bij voorkeur af in een sector waarin sociaal ondernemen nog minder vanzelfsprekend is
 • Het initiatief draagt bij aan het versterken van de gehele sector van sociaal ondernemen en een inclusieve, reguliere arbeidsmarkt
 • Het initiatief wordt uitgevoerd in Nederland (inclusief het Caribisch deel van het Koningrijk der Nederlanden)

Voorwaarden Veranderkracht van verbeelding

 • Het initiatief past bij de transities die DOEN wil versnellen en draagt bij aan een gezondere balans tussen ecologische, sociale en culturele duurzaamheid
 • Het initiatief weet nieuwe gemeenschappen te bereiken en aan zich te binden.
 • Het initiatief is niet eenmalig, maar erop gericht om werkwijzen structureel te veranderen en inzichten en resultaten in te bedden en te delen met andere (DOEN)-partners en sector(en)
 • Kunstenaars en culturele instellingen zijn bij de uitvoering van initiatieven erop gericht om zich met maatschappelijke partners en de maatschappij als geheel te verbinden. Ze verbinden partijen met elkaar waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken en ze onderzoeken hierbij alternatieve, meer gelijkwaardige samenwerkingsvormen

Restricties

Algemene uitsluitingen
Het fonds levert geen financiële bijdrage aan:

 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Opzichzelfstaand (wetenschappelijk) onderzoek, debatten, seminars, congressen, symposia en conferenties
 • Bewustwordingscampagnes/activiteiten
 • Regulier onderwijs, expliciet educatieve projecten en lespakketten
 • Gezondheidszorg, zorgverlening, eerste lijns hulpverlening (met inbegrip van rechtshulp en reclassering), sanitatie en (drink)water projecten
 • Noodhulp
 • Studiebeurzen, stages, studiereizen, studentenuitwisselingen, opzichzelfstaande studentenactiviteiten, groepsreizen, (kinder)vakantie(kampen), (dag) excursies
 • Jubilea en andere festiviteiten, op zichzelf staande (buurt) activiteiten, feesten en benefiet concerten. Opzichzelfstaande (pop)festivals
 • Aankoop en/of behoud van cultureel erfgoed, plaatsen en/of onderhouden van monumenten en kunstwerken
 • Opzichzelfstaande restauraties en bouwactiviteiten waaronder renovaties en verbouwingen (tenzij deze investeringen nieuwe arbeids- of (leer)werkplekken voor de doelgroep creëren)
 • Initiatieven die zich richten op amateurkunstbeoefening, zoals koren, fanfares, etc.  
 • Opzichzelfstaande aanschaf van instrumenten, materialen (bijv. nieuwe uniformen), apparatuur, transportmiddelen, inventaris (bijv. computers, kantoorinrichting)
 • Opzichzelfstaande productie van: films, documentaires en tv-series (tenzij expliciet gericht op een of meerdere programma's van het fonds en met uitzendgarantie), cd’s, dvd’s of cd-roms, boeken, publicaties, magazines, websites
 • Initiatieven met een primair politieke of religieuze doelstelling en/of achtergrond
 • Initiatieven van overheden en overheidsinstellingen.
 • Initiatieven van partners van de Nationale Postcode Loterij of de VriendenLoterij
 • Initiatieven van organisaties met een onevenredig groot eigen vermogen: vrije reserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten

Restricties Regeneratieve economie

 

 • Ontwikkeling van techniek (in de R&D-fase)
 • Energiebesparing of -opwekking door middel van afvalstromen en/of recycling
 • Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten
 • Initiatieven die alleen gericht zijn op productniveau
 • Initiatieven die voornamelijk gericht zijn op dierenwelzijn
 • Politieke of bewustwordingscampagnes
 • Initiatieven die puur gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelihood'-projecten
 • Puur technologisch gedreven oplossingen, zoals kweekvlees

Restricties Veranderkracht van verbeelding

 • Initiatieven van organisaties uit Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
 • Slechts bij grote uitzondering worden in Nederland gevestigde organisaties ondersteund, alleen wanneer er vanuit de lokale context een duidelijke meerwaarde wordt gezien en er geen lokale organisatie is die de betreffende taken op zich kan nemen
 • Het fonds draagt niet bij aan eenmalige uitwisselingen of eenmalige tentoonstellingen van kunstenaars, die niet zijn ingebed in een bredere strategie om duurzame en betekenisvolle veranderingen te creëren

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij Stichting DOEN.

Let op
Als je nog nooit een aanvraag hebt gedaan bij dit fonds moet je eerst een account aanmaken voor het online aanvraagsysteem van de verstrekker via deze link. Hierna kun je een aanvraag aanmaken.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Arbeid en werkgelegenheid
Innovatie en technologie
Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk
Kunst, cultuur en media
Landbouw, visserij en platteland
Maatschappij en samenleving
Natuur, milieu en energie
Ondernemen en investeren
Wij zijn werkzaam in
Internationaal Ontwikkelingslanden Azie Afrika Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland Zuid-Amerika Arabische landen
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden