Subsidie voor groene, sociale en creatieve projecten

Subsidies,
Fondsen,
Financieringen en kredieten,
Borgen en garantiestellingen
Subsidie voor organisaties en projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is, iedereen kan kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden en kunst en cultuur een centrale plaats inneemt. Het fonds steunt initiatieven die zich richten op één van de thema's "groen", "sociaal" of "creatief". Per jaar is er ca. € 25.000.000 beschikbaar in de vorm van subsidies, leningen, converteerbare leningen en participaties. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds ondersteunt projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:

 • De capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (thema: groen)
 • Iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (thema: sociaal)
 • Kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (thema: creatief)

Het fonds steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema's.
Binnen deze thema's heeft het fonds programma's die zich op specifieke sectoren richten.

THEMA GROEN
Binnen dit thema wil het fonds bijdragen aan een groene en innovatieve economie waarin inspirerende ondernemingen werken aan een betere wereld voor mens en milieu. Deze ondernemingen zetten zich actief in om de hele keten van inkoop tot en met verkoop duurzaam te veranderen en groener te maken.

Thema groen: circulair ondernemen
Het fonds steunt binnen dit thema duurzame en sociale ondernemers en partijen die het ecosysteem bij elkaar brengen en/of de sector versterken. Mensen met innovatieve producten of diensten die bijdragen aan de totstandkoming van een nieuwe en circulaire economie in Nederland en Oost-Afrika. Die risico durven nemen en nieuwe mogelijkheden en kansen aangrijpen. Die met nieuwe oplossingen of businessmodellen komen. Inspirerende voorlopers die een voorbeeld zijn voor anderen en laten zien dat de nieuwe, circulaire economie in praktijk gebracht kan worden. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Herkomst, gebruik en upcyclen van materialen, bijvoorbeeld in de kledingindustrie, in de bouw, afvalverwerking of voedselsector  
 • Hergebruik van materialen, bijvoorbeeld door afval in te zetten voor 3D printen 
 • Duurzaam ecologisch (landschaps)herstel
 • Nieuwe eigendomsmodellen, zoals leenvormen en product as a service 

Thema groen: Duurzaam Voedelsysteem
Het fonds steunt voorlopers die werken aan een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Dit zijn duurzame ondernemers zelf of partijen die het ecosysteem bij elkaar brengen en/of de sector versterken. Mensen in Nederland en Oost-Afrika die risico durven nemen en anderen inspireren. De initiatieven in Oost-Afrika richten zich ook op economische en sociale vooruitgang.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Plantaardige eiwittentransitie
 • Korte ketens
 • Tegengaan van voedselverspilling
 • Regeneratieve landbouw
 • Innovatieve organisatievormen en businessmodellen
 • Verbinden van netwerken en voorlopers die werken aan een toekomstbestendig voedselsysteem dat in balans is met de natuur en leefomgeving.

Thema groen: Duurzame Energie
Het fonds ondersteunt initiatieven die de overgang naar een duurzamere samenleving versnellen en richt zich daarbij op voorlopers met een bedrijfsmatige aanpak. De initiatieven zijn voorbij ‘proof of concept’ en dichtbij marktintroductie of zijn partijen die het ecosysteem bij elkaar brengen en/of de sector versterken.

Het fonds richt zich op voorlopers in Oost-Afrika en India, die zich inzetten om toegang tot duurzame energie te realiseren, bijvoorbeeld door consumenten en ondernemers op het platteland zelf duurzame energie op te laten wekken en gebruik van fossiele energie te besparen.

THEMA SOCIAAL
Binnen dit thema ondersteunt het fonds initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij. Een plek waar zij kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen en onderdeel voelen van de samenleving. Dat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij elkaar en de omgeving.

Het fonds is altijd op zoek naar sociale initiatieven met een ondernemende, creatieve en innovatieve aanpak. Ook wil het fonds het prille particuliere initiatief ondersteunen. 

Thema sociaal: Vernieuwende Bewonersinitiatieven
Het fonds steunt vernieuwende bewonersinitiatieven waarbij een actieve rol van bewoners centraal staat. Hierbij gaat het met name om organisaties en projecten met een ondernemende en duurzame benadering en een creatieve, innovatieve en verrassende aanpak.

THEMA CREATIEF
Kunst en cultuur prikkelen de verbeelding. Ze zetten aan tot verwondering, confrontatie en verbinding en bevragen schijnbaar onbetwiste waarheden. Kunstenaars zijn de motor voor verandering, door de verbeeldingskracht van mensen uit te dagen voorbij het bestaande te denken. Daarmee maken ze nieuwe perspectieven zichtbaar.

Het fonds is overtuigd van de kracht van verbeelding en ondersteunt kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland en daarbuiten.

Thema Creatief: Cultuur en Media Internationaal
Binnen dit thema ondersteunt het fonds lokale organisaties in Noord-, Oost- en West-Afrika die meer vrije ruimte voor verbeelding creëren en zo de culturele sector versterken. Het fonds geeft ze vertrouwen en een lange adem. Daarbij staat ze open voor alle disciplines en activiteiten.

Het fonds biedt deze lokale organisaties perspectief door ze te verbinden met andere initiatieven of kunstenaars, wat vaak leidt tot verfrissende invalshoeken of nieuwe samenwerkingen.

Werkgebied

Met name: Nederland, India, Noord-, Oost- en West-Afrika

Voorwaarden

Voorwaarden: algemeen

 • De aanvrager is een rechtspersoon (aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen)
 • Het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, SMART), waarbij het aannemelijk is dat de binnen het initiatief vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd
 • De begroting en dekking van het initiatief zijn inzichtelijk en realistisch met een reële kosten-batenverhouding
 • Initiatieven van organisaties die zelf over voldoende middelen beschikken om het initiatief te realiseren (in de vorm van reserves/eigen vermogen) komen niet in aanmerking voor ondersteuning door het fonds
 • Het initiatief kent een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies
 • De voorgestelde activiteiten bewerkstelligen een structurele ontwikkeling en blijvend effect
 • Het initiatief sluit aan op een aantoonbare behoefte en is goed ingebed
 • Het initiatief heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een eigen bijdrage van de initiatiefnemers
 • Het fonds besteedt speciale aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren. Na deze fase, waarin het fonds als katalysator werkt, dient het initiatief uitgebouwd te kunnen worden zonder de steun van het fonds, bij voorkeur via geschikte partners die al bij de startfase betrokken zijn

Voorwaarden Groene Initiatieven: Duurzame Energie

 • Het fonds ondersteunt innovatieve initiatieven in Oost Afrika en India die zich richten op toegang tot duurzame energie, zowel voor huishoudens als het MKB

Voorwaarden Groene Initiatieven: Duurzaam Voedelsysteem
Een aanvraag dient tenminste aan de volgende criteria voldoen:

 • Het initiatief is van een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling. Winst is daarbij een middel
 • Het initiatief draagt bij aan onder andere: verandering in productie/opslag, minder verspilling, eerlijke handelsrelaties en ketensamenwerking, lokaal en korte ketens, verandering in voedingspatronen van consumenten en/of een circulaire aanpak
 • Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context
 • Het initiatief is vernieuwend en de ecologische impact ervan is structureel
 • Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt
 • De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector
 • Het fonds richt zich voornamelijk op initiatieven die worden uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika
 • Het initiatief biedt mogelijkheid tot replicatie en/of opschaling

Voorwaarden Groene Initiatieven: Circulair Ondernemen
Een aanvraag dient tenminste aan de volgende criteria te voldoen:

 • Het initiatief is van een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling. Winst is daarbij een middel
 • Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context
 • Het initiatief is vernieuwend en de sociale en/of ecologische impact ervan is structureel
 • Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt
 • De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector
 • Het fonds richt zich voornamelijk op initiatieven die worden uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika

Voorwaarden Thema sociaal: Vernieuwende Bewonersinitiatieven
Initiatieven dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • Hanteert een eigenzinnige, verrassende, creatieve aanpak
 • Kenmerkt zich door een actieve rol van de bewoner/burger
 • Is goed ingebed in hun omgeving en beschikken over aantoonbaar draagvlak
 • Zet in op onverwachte dwarsverbanden die groepen en mensen samenbrengen die elkaar niet snel spontaan opzoeken
 • Wordt uitgevoerd in Nederland uitgevoerd (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden)

Initiatieven dienen aan deze vijf criteria te voldoen. Daarnaast hebben de volgende twee aspecten een meerwaarde voor het fonds:

 • Het fonds ondersteunt projecten met een duurzaam karakter (bij voorkeur geen vrijblijvend of eenmalig karakter)
 • De organisatie heeft een ondernemende houding (de organisatie is gericht op financiële zelfstandigheid en continuïteit)

Voorwaarden Thema Creatieve Initiatieven: Cultuur en Media Internationaal
Initiatieven dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • Cultuur: Het initiatief levert een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van creativiteit via o.a. training, productie en/of distributie van de kunsten
 • Media: het fonds ondersteunt het Media Development Investment Fund om de toegang tot vrije media te vergroten. Individuele media aanvragen worden door het fonds niet meer ondersteund
 • Het initiatief vergroot de diversiteit ten opzichte van het bestaande aanbod in de betreffende sectoren

Restricties

Algemene uitsluitingen
Het fonds levert geen financiële bijdrage aan:

 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Opzichzelfstaand (wetenschappelijk) onderzoek, debatten, seminars, congressen, symposia en conferenties
 • Bewustwordingscampagnes/activiteiten
 • Regulier onderwijs, expliciet educatieve projecten en lespakketten
 • Gezondheidszorg, zorgverlening, eerste lijns hulpverlening (met inbegrip van rechtshulp en reclassering), sanitatie en (drink)water projecten
 • Noodhulp
 • Studiebeurzen, stages, studiereizen, studentenuitwisselingen, opzichzelfstaande studentenactiviteiten, groepsreizen, (kinder)vakantie(kampen), (dag) excursies
 • Jubilea en andere festiviteiten, op zichzelf staande (buurt) activiteiten, feesten en benefiet concerten. Opzichzelfstaande (pop)festivals
 • Aankoop en/of behoud van cultureel erfgoed, plaatsen en/of onderhouden van monumenten en kunstwerken
 • Opzichzelfstaande restauraties en bouwactiviteiten waaronder renovaties en verbouwingen (tenzij deze investeringen nieuwe arbeids- of (leer)werkplekken voor de doelgroep creëren)
 • Opzichzelfstaande aanschaf van instrumenten, materialen (bijv. nieuwe uniformen), apparatuur, transportmiddelen, inventaris (bijv. computers, kantoorinrichting)
 • Opzichzelfstaande productie van: films, documentaires en tv-series (tenzij expliciet gericht op een of meerdere programma's van het fonds en met uitzendgarantie), cd’s, dvd’s of cd-roms, boeken, publicaties, magazines, websites
 • Initiatieven met een primair politieke of religieuze doelstelling en/of achtergrond
 • Initiatieven van overheden en overheidsinstellingen.
 • Initiatieven van beneficienten van een van de drie Goede Doelen Loterijen
 • Initiatieven van organisaties met een onevenredig groot eigen vermogen: vrije reserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten

Restricties Groene Initiatieven: Duurzame Energie

 • Conventionele verduurzaming van voorzieningen (zoals: erfgoed, zwembaden, sportcentra, buurthuizen, kerken etc)
 • Ontwikkeling van techniek (in de R&D-fase)
 • Energiebesparing of –opwekking door middel van afvalstromen en/of recycling
 • Het fonds is terughoudend in het financieren van projecten/bedrijven die puur en alleen gericht zijn op cookstove-producten

Restricties Groene Initiatieven: Duurzaam Voedelsysteem

 • Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten
 • Initiatieven die alleen gericht zijn op productniveau
 • Initiatieven die voornamelijk gericht zijn op dierenwelzijn
 • Politieke of bewustwordingscampagnes
 • Kweekvlees of genetische modificatie dat voornamelijk een biotechnologische grondslag heeft
 • Initiatieven die puur gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood projecten’.

Restricties Groene Initiatieven: Circulair Ondernemen

 • Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten
 • Initiatieven die puur gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood projecten’

Restricties Thema Creatieve Initiatieven: Cultuur en Media Internationaal

 • Initiatieven van organisaties uit Europa, de Verenigde Staten, Australië en Oceanië komen niet in aanmerking voor ondersteuning
 • Slechts bij grote uitzondering worden Nederlandse organisaties ondersteund, alleen wanneer er vanuit de lokale context een duidelijke meerwaarde wordt gezien en er geen lokale organisatie is die de betreffende taken op zich kan nemen
 • Het fonds draagt niet bij aan eenmalige uitwisselingen of eenmalige tentoonstellingen van kunstenaars, die niet zijn ingebed in een bredere ontwikkelingsstrategie
 • Het fonds financiert geen producties van films en documentaires

Subsidie

Per jaar is er ca. € 25.000.000 beschikbaar in de vorm van subsidies, leningen, converteerbare leningen en participaties.

Hierbij is de onderverdeling naar thema ongeveer als volgt:

 • Groene initiatieven: € 12.000.000
 • Sociale initiatieven: € 5.100.000
 • Creatieve initiatieven: € 7.300.000
 • Speerpunt initiatieven: € 600.000

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Je kunt het hele jaar door een aanvraag doen.

Let op
Als je nog nooit een aanvraag hebt gedaan bij dit fonds moet je eerst een account aanmaken voor het online aanvraagsysteem van de verstrekker via deze link. Hierna kun je een aanvraag aanmaken.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand