Subsidie voor herontwikkeling maatschappelijk vastgoed

Subsidies
Subsidie voor de herontwikkeling van gemeenschapsaccommodaties of het herontwikkelen van bestaand onroerend goed die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie, of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd. Een belangrijke voorwaarde is dat de nieuw te (her)ontwikkelen gemeenschapsaccommodatie voorziet in een grote lokale maatschappelijke behoefte. Binnen iedere gemeente kunnen niet meer dan twee projecten in enig jaar gesubsidieerd worden. Zowel de arbeidskosten als materiaalkosten die nodig zijn voor de herontwikkeling zijn subsidiabel. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per project. Wanneer je er voor zorg dat het project aansluit bij meerdere kaders van de subsidieverstrekker kan de subsidie mogelijk verhoogd worden tot maximaal 250.000 euro per project. 

Toepassing

Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een bestaande of nieuw te ontwikkelen een unieke gemeenschapsaccommodatie, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie.

Doelgroep

Gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van een gemeenschapsaccommodatie of van een onroerende zaak die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd, kunnen de subsidie aanvragen.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

 • Het project betreft de (her)ontwikkeling van, respectievelijk tot een gemeenschapsaccommodatie
 • Het project kent een grote lokale maatschappelijke behoefte. Deze blijkt onder meer uit de directe bijdrage van burgers en de betreffende gemeente in de ontwikkeling en/of exploitatie van de gemeenschapsaccommodatie. Het gaat dan om financiële bijdragen of bijdragen in natura
 • De exploitatie van de gemeenschapsaccommodatie is voor minimaal de eerste vijf jaar na realisatie van het project sluitend
 • De organisaties die structureel gebruikmaken van de gemeenschapsaccommodatie zijn in meerderheid organisaties zonder winstoogmerk en de activiteiten binnen de gemeenschapsaccommodatie hebben overwegend een niet-commercieel karakter
 • De vrije toegankelijkheid en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de gemeenschapsaccommodatie zijn door de gemeente erkend en bij voorkeur vastgelegd in gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Binnen iedere gemeente kunnen niet meer dan twee projecten in enig jaar gesubsidieerd worden
 • De fysieke uitvoering van het project start uiterlijk 1 jaar na subsidieverlening en heeft een maximale uitvoeringsperiode van 2 jaar.

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidie worden afgewezen:

 • Het project sluit niet aan bij bovenstaande doelstelling
 • De subsidieaanvraag niet is ingediend door een partij, zoals weergegeven onder doelgroep
 • Niet wordt voldaan aan (één van) de bovenstaande voorwaarden
 • De subsidieverstrekker in de afgelopen zeven jaar reeds een subsidie heeft verleend voor de (her)ontwikkeling van respectievelijk tot de betreffende gemeenschapsaccommodatie
 • De subsidieverstrekker dezelfde activiteit(en) al op een andere wijze subsidieert of financiert; en/of
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode(n)

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal €100.000 per project.

Subsidiabele kosten
Subsidiabel zijn zowel arbeidskosten als materiaalkosten die noodzakelijk zijn voor de (her)ontwikkeling van respectievelijk tot een gemeenschapsaccommodatie.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn niet-subsidiabel:

 • Kosten van achterstallig onderhoud, regulier onderhoud en groot onderhoud
 • Inrichtingskosten van het gebouw en het omliggende terrein
 • Kosten van duurzaamheidsmaatregelen
 • Advieskosten ten behoeve van het opstellen van subsidieaanvragen.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand