Subsidie voor het aanbieden van stageplaatsen

Subsidies
Subsidie voor het aanbieden van een stageplaats aan studenten van het MBO die een BOL- of BBL-opleiding volgen en die mede door de coronacrisis geen stageplaats of leerwerkplek kunnen vinden en daardoor hun opleiding niet kunnen afmaken. Voor het aanbieden van een leerwerkplek aan een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) bedraagt de subsidie € 2.500. Er is € 1.250 subsidie beschikbaar voor het aanbieden van een stageplaats aan een student die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgt. Je kunt de subsidie aanvrage via een aanvraagformulier.

Toepassing

De subsidieregeling heeft tot doel meer stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren voor studenten van het mbo, die een BOL- of BBL-opleiding volgen en die mede door de coronacrisis geen stageplaats of leerwerkplek kunnen vinden en daardoor hun opleiding niet kunnen afmaken.

Er kan subsidie worden verstrekt voor het beschikbaar stellen van een stageplaats of leerwerkplek aan een student en de begeleiding tijdens deze stage of leerwerkplek.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een werkgever die een stageplaats en/of een leerwerkplek beschikbaar stelt aan studenten die voldoen aan de voorwarden.

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Voorwaarden

 • De BBL’er en BOL’er moeten woonachtig zijn in Drenthe
 • Bij een leerwerkplek volgt uit de werkgeversovereenkomst dat de BBL’er voor minimaal 24 uur per week in dienst treedt bij de werkgever gedurende de praktijkperiode die is bepaald door de onderwijsinstelling
 • De BOL’er volgt onderwijs en de stage dient te worden gelopen bij een erkend leerbedrijf voor de duur van de stageperiode die is bepaald door de onderwijsinstelling en waarvoor een stageovereenkomst wordt opgesteld
 • De start van de leerwerkplek of stageplaats mag niet zijn aangevangen voor de datum van indiening van een subsidieaanvraag op grond van deze regeling.

Aanvullende voorwaarden BBL

 • De BBL’er is werkzoekende om vervolgens daarna een opleiding te kunnen volgen
 • De BBL’er is bij een GOA in dienst, maar wordt met ontslag bedreigd omdat er geen BBL- leerbaan meer beschikbaar is
 • De BBL’er is in dienst bij een bedrijf en wordt aantoonbaar met ontslag bedreigd, hetgeen de BBL’er niet valt te verwijten
 • De BBL’er staat als niet werkende werkzoekende ingeschreven bij het UWV en zoekt een leerbaan
 • De BBL’er heeft studievertraging opgelopen of dreigt deze op tel open door externefactoren

Aanvullende voorwaarden BOL

 • Men heeft studievertraging opgelopen of dreigt deze op te lopen door externe factoren.

Restricties

De subsidie kan worden geweigerd indien:

 • De aanvrager niet binnen de doelgroep van de regeling valt
 • De activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd niet in overeenstemming is met in dit artikel genoemde activiteiten
 • Niet voldaan wordt aan één of meer van voorwaarden

Subsidie

 • Voor het aanbieden van een leerwerkplek aan een BBL’er € 2.500
 • Voor het aanbieden van een stageplaats aan een BOL ’er € 1.250

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier.