Subsidie voor het klimaatbestendig maken van stedelijk gebied

Subsidies
Subsidie voor projecten die bijdragen aan het vasthouden, infiltreren of bergen van water in de bebouwde omgeving en o.a. bijdragen aan de bewustwording van de rol van water bij klimaatverandering. Per project wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd, tot maximaal € 10.000.

Toepassing

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van stedelijk gebied. Hierbij denkt de subsidieverstrekker o.a. aan projecten die wateroverlast en droogte op particulier terrein voorkomen, zoals het aanleggen van groene daken, het afkoppelen en bergen van regenwater, het onttegelen van tuinen om water te infiltreren, etc. 

De subsidieverstrekker wil bewoners en maatschappelijke organisaties in stedelijk gebied stimuleren om met behulp van deze subsidie zelf aan de slag te gaan met het klimaatbestendig maken van stedelijk gebied

Werkgebied

Werkgebied van de subsidieverstrekker, globaal is dat:

 • Provincie Drenthe
 • Provincie Overijssel

Voorwaarden

Subsidie wordt alleen verleend als de maatregel:

 • Bijdraagt aan water vasthouden, infiltreren of bergen in de bebouwde omgeving
 • Bijdraagt aan de bewustwording van de rol van water bij klimaatverandering
 • Bijdraagt aan de doelen uit het waterbeheerplan of beheerprogramma van het waterschap
 • Kosteneffectief is
 • Een voorbeeldwerking heeft
 • Bijdraagt aan meer kennis en bewustwording rond water op lokaal niveau door als initiatiefnemer actief te communiceren over het initiatief

Restricties

 • Het project moet gezamenlijk in buurt- of wijkverband worden getroffen, en betrekking hebben op minimaal drie percelen
 • Er wordt geen subsidie verstrekt aan particuliere initiatieven
 • Ondersteuning van (‘geen bezwaar tegen’) de maatregel door de betreffende gemeente

Subsidie

Voor de uitvoering van deze beleidsregel geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van €100.000,-, evenredig verdeeld tussen de provincies Drenthe en Overijssel op basis van de oppervlakte (hectares) in ons beheergebied. Dit resulteert in een bedrag van € 53.000,- en € 47.000,- voor respectievelijk de provincies Drenthe en Overijssel.

Per aanvraag wordt wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 10.000 per aanvraag.

Aanvragen

Eerst contact opnemem met de subsidieverstrekker.
Dat kan per e-mail, maar ook telefonisch.

Relevante links