Subsidie voor het ontwikkelen van doorstroomprogramma's, gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

Subsidies
Subsidie voor het ontwikkelen van doorstroomprogramma's, gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Een aanvraag kan worden gedaan door tenminste één school voor primair onderwijs en ten minste één school voor voortgezet onderwijs. Het subsidiebedrag per doorstroomprogramma wordt berekend door het begrote aantal deelnemers met € 1.000 te vermenigvuldigen.

Toepassing

Subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van een doorstroomprogramma, gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Deelnemers verkrijgen kennis en vaardigheden die van belang zijn bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en binnen het voortgezet onderwijs.

Doelgroep van de doorstroomprogramma’s zijn leerlingen die in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau kunnen presteren en dit ambiëren, maar niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om deze ambitie te realiseren.

Doelgroep

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Werkgebied

Nederland en Caribisch Nederland.

Voorwaarden

Een doorstroomprogramma voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden:

 • Het wordt door ten minste één school voor primair onderwijs en ten minste één school voor voortgezet onderwijs gezamenlijk vormgegeven. Per aanvraagperiode wordt aan een school of nevenvestiging voor maximaal één doorstroomprogramma subsidie verstrekt.
 • Het beslaat ten minste 100 klokuren.
 • Het beslaat in ieder geval de helft van het laatste leerjaar van het primair onderwijs en de helft van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs van de jaren waarop de aanvraag ziet.
 • Het zet in op ouderbetrokkenheid.
 • Het bevat ten minste twee van de volgende drie inhoudelijke lijnen:
  • Het versterken van cognitieve vaardigheden
  • Het versterken van metacognitieve vaardigheden
  • Het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie.
 • De aanvraag bevat een onderbouwde prognose van het aantal deelnemers en maakt daarbij het aantal deelnemers per deelnemende school of nevenvestiging inzichtelijk. Tevens wordt omschreven op welke wijze de deelnemers worden geselecteerd.

Subsidie

Het subsidiebedrag per doorstroomprogramma wordt berekend door het begrote aantal deelnemers met € 1.000 te vermenigvuldigen.
Het subsidiebedrag per doorstroomprogramma op Caribisch Nederland wordt omgerekend in dollars tegen de vastgestelde wisselkoers.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier, beschikbaar op de website van de subsidieverstrekker (zie links).

Aanvraagperiode
Je kunt deze subsidie gedurende de looptijd van de subsidie alleen gedurende een specifieke periode per jaar aanvragen. 
Zie de aanvraagperioden (zie boven).

Penvoerder
Het bevoegd gezag van één van de betrokken scholen treedt namens het doorstroomprogramma als penvoerder op.