Subsidies

Subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten

Subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste twee zelfstandige bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf voor het uitvoeren van een innovatief R&D samenwerkingsproject project op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
€ 2.000.000
Per uitgifte
€ 350.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De MIT R&D Samenwerking ondersteunt mkb'ers bij het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Het is belangrijk dat er binnen het project sprake is van een daadwerkelijke samenwerking, en dat het project voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd.

Er kan subsidie worden verstrekt voor een R&D-samenwerkingsproject dat past binnen een van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

 • Energietransitie en Duurzaamheid
 • Gezondheid en Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid
 • Kennis en Innovatie
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

Doelgroep

Mkb-ondernemers gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen in een R&D samenwerkingsverband.

Werkgebied

Drenthe, Friesland en Groningen.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste € 100.000,- als de subsidie lager of gelijk is aan €200.000,-
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste €175.000 als de subsidie hoger is dan €200.000,-
 • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Friesland en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren
 • Een deelnemer neemt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het project voor zijn rekening
 • Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening
 • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond
 • Het project moet passen binnen een van de KIA's zoals beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën

Rangschikking

 • De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd worden beoordeeld op basis van de volgende vier beoordelingscriteria:
  • Technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen
  • Economische waarde
  • Kwaliteit van de MIT-R&D samenwerking
  • De mate waarin het project impact heeft op een KIA
 • De aanvragen worden door het dagelijks bestuur van de subsidieverstrekker in eerste instantie kwalitatief beoordeeld waarbij verschillende gradaties mogelijk zijn: “ruim voldoende”, “voldoende”, “matig” of “onvoldoende”. Deze beoordeling wordt omgezet in een puntenbeoordeling zoals onderstaand weergegeven.
  • Ruim voldoende = 25 punten
  • Voldoende = 15 punten
  • Matig = 5 punten
  • Onvoldoende = 0 punten
 • Het dagelijks bestuur van de subsidieverstrekker rangschikt de aanvragen waarop niet afwijzend is beslist hoger, naarmate in totaal meer punten aan het project zijn toegekend

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidie geweigerd worden:

 • Het project niet minimaal 50 punten scoort
 • Het project 0 punten scoort op één van de vier criteria
 • De kwaliteit van het projectplan onvoldoende is
 • Werkzaamheden die onderdeel zijn van het project, zijn aangevangen vóór de ontvangst van de aanvraag
 • Een deel van de subsidie dat aan een samenwerkingspartner van het samenwerkingsverband toekomt minder dan € 25.000,00 bedraagt
 • Niet minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project worden gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren
 • Het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling
 • Het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling
 • Tegen het project anderszins overwegende bezwaren bestaan
 • De aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening
 • De onderneming de subsidie wil aanwenden voor een project waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel uitmaakt van een dergelijk project

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject.

Subsidiabele kosten
Onderstaande kosten zijn subsidiabel:

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien

Voor de loonkosten wordt een vast uurtarief van € 60 gehanteerd.

Niet subsidiabele kosten

 • Buitenlandse reis- en verblijfkosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Je kunt de subsidie alleen aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Meesturen

 • (Geconsolideerde) jaarrekening voorafgaand boekjaar
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen (indien van toepassing)
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie (indien u al bij een andere instantie subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor het project
 • Format projectplan
 • Format begroting
 • Verklaring financiële moeilijkheden
 • Bewijs rechtsgeldig getekend penvoerder
 • Bewijs rechtsgeldig getekend projectpartner
 • Machtiging intermediair
 • Privacyverklaring subsidies
 • MKB-verklaring

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Innovatie en technologie
Landbouw, visserij en platteland
Natuur, milieu en energie
Ondernemen en investeren
Onderzoek en ontwikkeling
Transport, verkeer en infrastructuur
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Friesland Provincie Groningen Internationaal Europa
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden