Subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten

Subsidies
Subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste twee zelfstandige bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf voor het uitvoeren van een innovatief R&D samenwerkingsproject project op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject.

Toepassing

Subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste twee zelfstandige bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf voor het uitvoeren van een project op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan. Het is in ieder geval belangrijk dat er binnen het project sprake is van een daadwerkelijke samenwerking, en dat het project voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd.

Er kan subsidie worden verstrekt voor een R&D-samenwerkingsproject dat past binnen de Innovatieagenda’s van ten minste één van de volgende topsectoren, al dan niet in combinatie met een andere topsector of ondersteunde sector:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creatieve industrie
 • Energie
 • Logistiek
 • Life Sciences and Health
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water
 • High Tech Systemen & Materialen inclusief ICT

Werkgebied

Drenthe, Friesland en Groningen.

Voorwaarden

Zie boven.

Projecten die voor subsidiëring vanuit de regeling in aanmerking komen bevinden zich relatief dicht bij de markt. Het gaat niet om de oplossingen van de toekomst, maar om de oplossingen van morgen. Uitgangspunt is dat activiteiten waarvan mag worden verwacht dat die door ‘de markt’ worden opgepakt en gefinancierd ook door ‘de markt’ worden opgepakt en gefinancierd. In praktijk komt dit erop neer dat ondersteuning kan reiken tot daar waar de staatssteunnormen dit toelaten.

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan
 • Het samenwerkingsproject past binnen de Innovatieprogramma's topsectoren
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond
 • Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening
 • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren.
 • Het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 100.000,- per deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband.
 • Wanneer het subsidiebedrag voor het R&D samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- bedraagt dan bedraagt het subsidiebedrag per deelnemer ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 175.000,-,

Rangschikking

 • De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd worden beoordeeld op basis van de volgende vier beoordelingscriteria:
  • Technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen
  • Economische waarde
  • Kwaliteit van de MIT-R&D samenwerking
  • Niet conventionele sector overstijgende combinaties
 • De aanvragen worden door het dagelijks bestuur van de subsidieverstrekker in eerste instantie kwalitatief beoordeeld waarbij verschillende gradaties mogelijk zijn: “ruim voldoende”, “voldoende”, “matig” of “onvoldoende”. Deze beoordeling wordt omgezet in een puntenbeoordeling zoals onderstaand weergegeven
 • Voor de criteria a, b en c kunnen per criterium 30 punten worden behaald met de volgende verdeling:
  • Ruim voldoende = 30 punten
  • Voldoende = 20 punten
  • Matig = 10 punten
  • Onvoldoende = 0 punten
 • Voor criterium d kunnen maximaal 10 punten worden behaald met de volgende verdeling:
  • Ruim voldoende = 10 punten
  • Matig tot voldoende = 5 punten
  • Onvoldoende = 0 punten
 • Het dagelijks bestuur van de subsidieverstrekker rangschikt de aanvragen waarop niet afwijzend is beslist hoger, naarmate in totaal meer punten aan het project zijn toegekend

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidiegeweigerd worden:

 • Het project niet minimaal 50 punten scoort
 • Een deel van de subsidie dat aan een deelnemer aan het samenwerkingsverband toekomt:
  • Minder dan € 25.000 bedraagt; of
  • Meer bedraagt dan:
   • € 100.000 indien het subsidiebedrag maximaal € 200.000 is; of
   • € 175.000 indien het subsidiebedrag hoger dan € 200.000 is
 • Het project 0 punten scoort op het criterium technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen
 • Het project 0 punten scoort op het criterium economische waarde
 • Het project 0 punten scoort op het criterium kwaliteit van de R&D-samenwerking
 • De kwaliteit van het projectplan onvoldoende is
 • Werkzaamheden die onderdeel zijn van het project, zijn aangevangen vóór de ontvangst van de aanvraag
 • Niet minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project worden gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren
 • Het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling
 • Het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling
 • Tegen het project anderszins overwegende bezwaren bestaan
 • De aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening
 • De onderneming de subsidie wil aanwenden voor een project waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel uitmaakt van een dergelijk project

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject.

Subsidiabele kosten
Onderstaande kosten zijn subsidiabel:

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden
 • Kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject worden gebruikt
 • Kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruik
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien

Voor de loonkosten wordt een vast uurtarief van € 60 gehanteerd.

Niet subsidiabele kosten
buitenlandse reis- en verblijfkosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Je kunt de subsidie alleen aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Meesturen

 • (Geconsolideerde) jaarrekening voorafgaand boekjaar
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen (indien van toepassing)
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie (indien u al bij een andere instantie subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor het project
 • Format projectplan
 • Format begroting
 • Verklaring financiële moeilijkheden
 • Bewijs rechtsgeldig getekend penvoerder
 • Bewijs rechtsgeldig getekend projectpartner
 • Machtiging intermediair
 • Privacyverklaring subsidies
 • MKB-verklaring