Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement

Subsidies
Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur. Aanvragen zijn mogelijk voor zowel amateurkunst als professionele kunsten. Subsidies lager dan 5.000 euro worden niet verstrekt. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-.

Toepassing

Subsidie voor het organiseren van een evenement met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur.
Het kan hierbij gaan om zowel professionele als amateurkunsten op het gebied muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed of cross-overs tussen deze disciplines.

Subsidie wordt verstrekt voor de direct aan de organisatie en uitvoering van een evenement verbonden kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteiten, en zijn gericht op één of meer van de onderstaande kostenposten:

 • Organisatiekosten
 • Beveiliging en veiligheid
 • Marketing en communicatie
 • Programmering

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan een rechtspersoon die volgens de doelstelling van zijn statuten werkzaam is op het gebied van cultuur.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op een evenement in Noord-Holland met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur
 • Het publieksbereik omvat tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen)

Restricties

In onderstaande gevallen zal er geen subsidie worden verstrekt.

 • Het evenement financieel niet haalbaar is
 • Het evenement geen bovenlokale uitstraling heeft
 • De voor het evenement benodigde evenementenvergunning niet is verleend
 • Het evenement plaatsvindt na 31 december 2020
 • Niet aannemelijk is dat het evenement een publieksbereik zal hebben van tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen)
 • Er geen financiële bijdrage wordt ontvangen van tenminste één gemeente voor het betreffende evenement
 • Het evenement een besloten karakter heeft
 • Het evenement wordt georganiseerd met een winstoogmerk
 • Reeds een bijdrage voor dit evenement wordt ontvangen van de Provincie Noord-Holland.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-.
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Dit formulier kun je gedurende de aanvraagperioden vinden op het subsidieloket van de provincie (zie links).

Je kunt het aanvraagformulier per post versturen (zie bijlagen) of online (zie links).

Aanvragen
Uiterlijk op 1 november van het lopende jaar én uiterlijk binnen 13 weken na voltooiing van het evenement..

Meesturen

 • Een inhoudelijke beschrijving van het evenement
 • Een begroting van de kosten van het evenement
 • Een financieringsplan van de kosten van het evenement
 • Statuten van de rechtspersoon
 • Indien een vergunning noodzakelijk is voor het organiseren van het evenement een afschrift van de verleende vergunning
 • Een de-minimisverklaring