Subsidie voor het schrijven van een Nederlandstalig non-fictie boek over wetenschappelijk onderzoek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het schrijven van een Nederlandstalig non-fictie boek over wetenschappelijk onderzoek, bestemd voor een algemeen publiek. De subsidie kan worden aangevraagd door iemand die is gepromoveerd of verwacht binnen een jaar een promotie aan een Nederlandse universiteit af te ronden, maar niet langer dan vijf jaar geleden is gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit. Belangrijke beoordelingscriteria zijn o.a. de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, of de aanvrager in staat zal zijn een toegankelijk boek in het Nederlands te schrijven (stilistische vaardigheden), de originaliteit van de beoogde aanpak en de relevantie van het onderwerp voor een breed publiek. Er is één subsidieronde per jaar. De subsidie bedraagt € 31.500. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde aanvraagformulier vervolgens naar het fonds doormailen.

Toepassing

Subsidie voor de totstandkoming van n-n-fictie boekpublicaties over wetenschappelijk onderzoek in het Nederlands bestemd voor een algemeen publiek.

Doelgroep

 • De aanvrager is een natuurlijk persoon en heeft op het moment van indienen van de aanvraag een publicatie in het Engels of Nederlands op het vakgebied op zijn of haar naam staan
 • De aanvrager is gepromoveerd of verwacht binnen een jaar een promotie aan een Nederlandse universiteit af te ronden
 • De aanvrager van een beurs voor recent gepromoveerde onderzoekers is niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • De aanvrager dient een kopie van een uitgave-overeenkomst met of een intentieverklaring van een Nederlandse uitgever te overleggen
 • De aanvrager dient een aanbevelingsbrief van de decaan of de wetenschappelijk directeur van de faculteit of het instituut waaraan hij of zij is verbonden te overleggen. Daarin wordt:
  • Een "garantie" gegeven voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek van de aanvrager
  • De verwachting inzake de kwaliteit van het te schrijven boek beschreven
  • De toezegging gedaan dat de onderzoeker door de instelling wordt gefaciliteerd bij het schrijven van het boek
 • Het boek is op het moment van de subsidieverlening nog niet gerealiseerd
 • Voor de beurs bestemd voor recent gepromoveerde jonge onderzoekers dient te worden aangegeven op welke wijze begeleiding vanuit de instelling plaatsvindt
 • Een aanvrager kan in het kader van deze subsidieregeling één keer van het fonds een subsidie ontvangen
 • Voor zover de aanvrager voor dezelfde boekpublicatie tevens subsidie of andere geldelijke middelen heeft aangevraagd bij of ontvangen van een of meer andere publieke of private instellingen, doet hij/zij daarvan mededeling in de aanvraag. Vermeld wordt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen
 • Aanvragen kunnen na een afwijzend besluit niet meer in dezelfde vorm worden ingediend
 • Het verstrekkende fonds kan vijf exemplaren van eerder werk voor de beoordeling van de aanvraag bij de aanvrager opvragen

Beoordelingscriteria

 • De aanvragen worden per subsidieronde vergelijkend beoordeeld. Vervolgens wordt een rangorde gemaakt op grond van de kennis en verwachtingen die de adviescommissie heeft ten aanzien van:
  • Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek
  • De verwachting dat de aanvrager in staat zal zijn een toegankelijk boek in het Nederlands te schrijven (stilistische vaardigheden)
  • De relevantie van het onderwerp voor een breed publiek
  • De originaliteit van de beoogde aanpak (invalshoek, benadering van het onderwerp, interdisciplinair karakter e.d.)

Subsidie

De subsidie bedraagt € 37.500.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt vervolgens het ingevulde aanvraagformulier, samen met de vereiste bijlagen, doormailen naar: lirafonds@cedar.nl

Meesturen

 • Overeenkomst met of een schriftelijke intentieverklaring van een Nederlandse uitgever
 • Referentiebrief van de decaan van de faculteit of de wetenschappelijk directeur van de kennisinstelling waaraan de aanvrager is verbonden