Subsidie voor het stimuleren van hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten

Subsidies
Subsidie gericht op het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van de aanvrager en de cultuursector binnen het werkgebied. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor pilotprojecten in de vorm van kleine culturele producties die als experiment uitgeprobeerd worden in het werkgebied van de subsidieverstrekker. En tenslotte als laatste kan er subsidie worden aangevraagd vor het volgen van een erkende cursus of training, gericht op deskundigheidsbevordering van de aanvrager. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en of het om een onderzoek, pilotproject of cursus gaat, maar bedraagt minimaal € 2.000 en maximaal € 100.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperioden.

Toepassing

Deze subsidieregeling heeft als doel te komen tot kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten in het werkgebied van de verstrekker, waarbij er een onderscheidt valt te maken in onderstaande activiteiten.

Ontwikkeling
Subsidie wordt verstrekt voor onderstaande activiteiten.

 • Onderzoek
  Het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, waarvan de onderzoeksvraag en onderzoeksmethode duidelijk omschreven zijn en op elkaar aansluiten, gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van een aanvrager en ten gunste van de Friese culturele sector; of
 • Pilotproject
  Een kleine culturele productie of een deel daarvan, met uitzondering van try-outs, die als experiment uitgeprobeerd wordt in Fryslân met het oog op de ontwikkeling van een grotere culturele productie; of
 • Cursus
  Het volgen van een erkende cursus of training gericht op deskundigheidsbevordering van de aanvrager, met uitzondering van reguliere MBO-, HBO- of universitaire opleidingen

Uitvoering
Subsidie voor culturele producties of een programma van maximaal twee jaar met culturele producties

Doelgroep

Ontwikkeling

 • Door rechtspersonen zonder winstoogmerk die aantoonbaar actief zijn in de cultuursector in het werkgebied
 • Door makers die ten minste twee jaar professioneel werkzaam zijn in de cultuursector in het werkgebied en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel

Uitvoering
Voor deze activiteiten kan subsidie worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich richten op de ontwikkeling van culturele producties.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

In onderstaande gevallen zal een subsidieaanvraag geweigerd worden:

 • De aanvrager niet valt binnen de doelgroep van deze regeling
 • De subsidiabele activiteit niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling
 • Een aanvraag ontvangen wordt buiten de aanvraagperiode zoals vermeld in het openstellingsbesluit
 • Het te verstrekken subsidiebedrag lager is dan het minimale subsidiebedrag
 • De hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de totale begroting of de beoogde resultaten van het project
 • De aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten
 • Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische, financiële of economische zin niet haalbaar is
 • De aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan één of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval wordt verstaan het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de realisatie en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten
 • De aanvrager in de aanvraag zoals bedoeld in paragraaf 3 niet verklaart dat hij de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie onderschrijft, en dat hij aansluit bij bestaande afspraken over honorering en de sociale dialoog tussen werkgevers-opdrachtgevers en werknemers-opdrachtnemers
 • De aanvraag voor activiteiten bij beoordeling minder dan 50 punten scoort
 • Voor dezelfde activiteit of dezelfde kosten, dan wel een deel van de activiteit, waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds een andere subsidie of subsidie op basis van deze regeling door de subsidieverstrekker.

Subsidie

Ontwikkeling

 • Onderzoek en pilotprojecten: minimaal € 2.000 en maximaal € 10.000
 • Cursus: minimaal € 500 en maximaal € 2.500
 • Een aanvrager kan nooit meer dan € 10.000 subsidie ontvangen

Uitvoering

 • Culturele producties: minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000

Programma: een programma van maximaal twee jaar met culturele producties: minimaal € 15.000 en maximaal € 100.000

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen), gedurende de openstelling van de regeling.
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens per post naar het fonds sturen.

Let op
Er zijn twee versies van het aanvraagformulier, afhankelijk van je project.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand