Subsidie voor het verbeteren van de zorg, ondersteuning en kwaliteit van leven van mensen met niet aangeboren hersenletsel

Subsidies
Subsidie voor onderzoeksorganisatie, in samenwerking met andere relevante partijen, voor projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag in de chronische fase. De subsidie is bestemd voor één project van maximaal € 300.000,-.

Toepassing

Subsidie voor een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag in de chronische fase.
Bij een intensieve zorgvraag is er vaak sprake van ondersteuning vanuit meerdere disciplines en is veelal meer afstemming nodig tussen verschillende domeinen. 

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoeksorganisaties met expertise op het gebied van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase op om een aanvraag in te dienen.
Deze dient een samenwerkingsverband op te zetten met diverse relevante partners uit het veld, waaronder minimaal één (landelijke) partner van de hersenletselalliantie en minimaal één hersenletselteam waarin diverse zorgorganisaties (zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra) zijn vertegenwoordigd.

Voorwaarden

Randvoorwaarden

  • Het kan gaan om projecten waarbij zowel sprake is van kennisontwikkeling als van kennisbundeling en implementatie
  • Voor de kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of de effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase en het (persoonlijke of professionele) systeem
  • Specifiek wordt gevraagd naar onderzoek dat inzicht biedt in de werkzame elementen van behandelprogramma’s gericht op multiproblematiek bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase, zoals de inzet van psychofarmaca in het geval van psychiatrische problematiek
  • (Verdere) Implementatie van behandelprogramma’s in de zorg, evenals kennisbundeling en verspreiding, dient een wezenlijk onderdeel te zijn van het project
  • Voor wat betreft de kennisbundeling gaat het om het systematisch bundelen en toepasbaar maken van resultaten uit onderzoek of om reeds bestaande, vaak impliciete, kennis (rond de thema’s) met het oog op vernieuwing en verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Daarnaast moet je voldoen aan:

  • Kwaliteits- en relevantiecriteria
  • Aanvullende criteria voor wat betreft het op te zetten samenwerkingsverband 
  • Aanvullende relevantiecriteria

Een toelichting voor wat betreft deze criteria kun je vinden op pag. 4 e.v. van bijgaande subsidieoproep.

Subsidie

Voor deze subsidieronde stellen de verstrekkers gezamenlijk een bedrag van € 1.500.000  beschikbaar.
Eén project kan maximaal € 300.000  aan financiering aanvragen. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Deze subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag.
De uiterste indiendatum geldt voor voor projectideeën.