Subsidie voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden

Subsidies
Subsidie voor het nemen van maatregelen die de verkeersveiligheid op gemeentelijke en provinciale wegen bevorderen, omdat op deze wegen veruit de meeste slachtoffers vallen bevorderen. Het beschikbare budget voor deze regeling bedraagt in totaal 100 miljoen euro en wordt verstrekt op basis van cofinanciering, waarbij de subsidie maximaal 50% van de uitvoerings- en infrastructurele kosten bedraagt. De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten die niet behoren tot de Vervoerregio Amsterdam of Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincies, Vervoerregio Amsterdam; Metropoolregio Rotterdam en Den Haag en de Waterschappen. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier en dit vervolgens per mail opsturen.

Toepassing

Subsidie voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden.
Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen kunnen vanuit de investeringsimpuls en rijksbijdrage van 50% ontvangen voor bepaalde verkeersveiligheidsmaatregelen.

Fietsinfrastructuur

 • Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden
 • Saneren van onnodig geplaatste paaltjes en verticale elementen op of vlak naast fietspaden, of wanneer dit niet mogelijk is het aanbrengen van attentieverhogende markeringen
 • Saneren van verticale stoepranden en hoogteverschillen tussen verharding en berm
 • Uitvoeren van gesloten verharding van fietsstroken en -paden
 • Verbreden van fietspaden
 • Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg /erftoegangsweg
 • Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50- en 80 km/uur wegen)

30 km/uur wegen

 • Aanleg van een kruispuntplateau.
 • Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden
 • Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten van gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur-zone
 • Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats
 • Inrichten van een schoolzone met snelheidsbeïnvloedende maatregelen

50 km/uur wegen

 • Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan
 • Links afslaan verbieden door aanleg van middengeleider
 • Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom
 • Aanleg van rijbaanscheiding door rammelstrook op asmarkering
 • Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur
 • Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats
 • Aanleg van een fietsoversteek, via een middeneiland, alleen bij een kruispunt
 • Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt
 • Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur-zone.

 60 km/uur wegen

 • Aanleg van een kruispuntplateau
 • Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer)
 • Aanleg van één rijloper met fiets(suggestie)stroken en bermen

80 km/uur wegen

 • Aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding
 • –Aanleggen van veilige, obstakelvrije bermen
 • –Aanleg van een parallelweg voor het ontsluiten van percelen
 • –Aanleg van rijbaanscheiding door rammelstrook op as-markering
 • –Aanleg van een ongelijkvloerse fietsoversteekplaats
 • –Aanleg van een fietsoversteek, via een middeneiland, alleen bij een kruispunt
 • –Aanleg van een snelheidsremmende plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt
 • –Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom

100 km/uur wegen

 • Aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding
 • Aanleggen van veilige, obstakelvrije bermen
 • Aanleg van een parallelweg voor het ontsluiten van percelen.
 • Aanleg van een ongelijkvloerse kruising
 • Aanleg van een ongelijkvloerse fietsoversteekplaats
 • Het volwaardig afwaarderen van een 100 km/uur weg naar een 80 km/uur weg

De volgende kosten komen voor de verstrekking van een rijksbijdrage in aanmerking:

 • Uitvoeringskosten
 • Infrastructurele kosten

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Gemeente, niet behorend tot de Vervoerregio Amsterdam of Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Provincies
 • Vervoerregio Amsterdam; Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Waterschappen

Voorwaarden

De rijksbijdrage wordt verstrekt op basis van cofinanciering. De ontvanger besteedt de rijksbijdrage uitsluitend aan de maatregelen waarvoor de rijksbijdrage wordt verleend.

Restricties

Op grond van deze regeling wordt geen rijksbijdrage verstrekt voor:

 • Maatregelen waarvoor reeds een specifieke uitkering of een subsidie door het Rijk is verstrekt
 • Maatregelen waarvoor in de begroting van de aanvrager in 2020 of 2021 al volledige dekking is
 • Maatregelen waarvan de uitvoering al begonnen is vóór de inwerkingtreding van deze regeling
 • Reguliere onderhoudswerkzaamheden
 • Personele kosten of kosten voor inhuur van personeel ten behoeve van de voorbereiding van werkzaamheden
 • Grondaankopen
 • Btw over de kosten van activiteiten en maatregelen voor zover deze kosten in aanmerking komen voor compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds of verrekend kunnen worden

Subsidie

De rijksbijdrage wordt verstrekt op basis van cofinanciering en kan maximaal 50% van de uitvoerings- en infrastructurele kosten van maatregelen dekken. Uitgangspunt is verlening van 50% rijksbijdrage. Gekozen is voor de formulering dat de rijksbijdrage ten hoogste 50% van de kosten bedraagt om in het geval het resterende budget ontoereikend is om 50% van de laatste goedgekeurde maatregel te bekostigen, alsnog een rijksbijdrage te kunnen verlenen met een lagere percentage.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Meesturen

 • Overzicht van de locaties waar elke maatregel wordt gerealiseerd
 • Ben beschrijving van de huidige verkeersveiligheidssituatie op elke locatie en een toelichting op de wijze waarop het nemen van de voorgestelde maatregel de verkeersveiligheid op die specifieke locatie verbetert en de kans op verkeersongevallen verkleint
 • Tijdsplanning van de maatregelen, inclusief realisatiedatum
 • Begroting waarin de uitvoerings- en infrastructurele kosten gespecificeerd worden conform de lengte van het wegennet (inclusief het type weg) waarop de maatregelen worden genomen of het aantal objecten die worden gesaneerd. De begroting geeft inzicht in de cofinanciering
 • De aanvraag van Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat tevens vergezeld van een maatregelenprogramma inclusief een overzicht van het tijdstip waarop de daaraan deelnemende gemeenten hun aanvraag met maatregelen bij hen hebben ingediend