Subsidie voor hogescholen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb, de publieke sector en hogescholen voor het uitvoeren van gemeenschappelijke activiteiten op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie. Aanvragen hebben betrekking op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. De subsidie moet worden aangevraagd door een hogeschool en bedraagt maximaal 20.000 euro.

Toepassing

Subsidie voor het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb, de publieke sector en hogescholen. Het bij de samenwerking betrekken van andere kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten wordt overigens aangemoedigd.
De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie, waarbij aanvragen hebben betrekking moeten hebben op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies.

Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Doelgroep

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 
De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

De aanvragende hogeschool dient voor deze subsidieoproep samen te werken met een mkb-ondernemingen en/of publieke organisatie.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor het uitvoeren van de activiteiten conform de gehonoreerde aanvraag
 • In het beoogde project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met minimaal twee nationale externe organisaties uit de relevante beroepspraktijk (mkb-ondernemingen en/of publieke organisaties)
 • De partners hebben voldoende innovatiekennis en -kunde om het activiteitenplan uit te voeren
 • De hogeschool en de partners dragen bij aan de kosten van het project. Deze cofinanciering bedraagt minimaal € 10.000,-. De minimale cofinanciering van de deelnemende externe organisaties (mkb-ondernemingen en/of publieke organisaties) bedraagt € 5.000,-. 

Zie pag. 6 van de call for proposal/subsidieoproep (zie bijlage) voor een definitie van een mkb onderneming en/of publieke organisatie.

Beoordelingscriteria
De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria:

 • De mate waarin de vraag afkomstig is van, en relevant is voor (professionals werkzaam in) de beroepspraktijk
 • De mate van betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en de kennisinstellingen en de mate waarin sprake is van vernieuwing van het samenwerkingsverband
 • De mate waarin de innovatievraag vernieuwend is voor het netwerk en/of het samenwerkingsverband
 • De mate waarin het voorstel aansluit en/of voortbouwt op bestaande kennis en kunde
 • De mate waarin de onderzoeksvraag afgebakend, specifiek en functioneel is
 • De mate waarin het projectplan uitvoerbaar en haalbaar is
 • De relevantie van de beoogde resultaten voor de beroepspraktijk

Restricties

 • Subsidiëring van (deel)activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk
 • Aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheidsbevordering van personeel of het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of aanvragen die behoren tot reguliere
  activiteiten van een hogeschool zijn uitgesloten

Subsidie

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Projectvoorstel
 • Begroting in excel met gevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing