Subsidie voor individuele journalisten

Fondsen, Beurzen
Subsidie voor zowel beginnende als ervaren journalisten voor projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Hierbij moet het gaan om een project met grote nieuwswaarde en diepgang, dat ook origineel, innovatief en tijdrovend is. De aanvrager moet een journalist zijn, óf kunnen bewijzen een plek in de journalistiek te ambiëren. De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn. Het fonds kent drie beurstypes: onderzoeksjournalistiek, bijzondere journalistiek en vooronderzoek. Dit jaar is er € 240.000 te verdelen over 4 aanvraagrondes. Dit betekent dat er  per ronde € 60.000 beschikbaar is. 

Toepassing

Zowel beginnende (starters) als ervaren journalisten (senioren) kunnen een project indienen dat niet via de normale kanalen van de journalistiek kan worden gerealiseerd, dat grote nieuwswaarde en diepgang heeft en dat ook origineel, innovatief en tijdrovend is.

Alle journalistieke eindproducten komen in aanmerking voor een subsidie: kranten- en tijdschriftartikelen, radio- en televisiedocumentaires en -series, fotoreportages en boeken, podcasts en journalistieke non-fictieboeken.

Beurstypes
Het fonds heeft 3 beurstypes: 

 • Onderzoeksjournalistiek
  Een werkbeurs voor onderzoeksjournalistiek stelt de journalist in staat om zich gedurende lange tijd te verdiepen in een specifiek thema
 • Bijzondere journalistiek
  De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek
 • Vooronderzoek
  Wanneer niet duidelijk is of de onderzoeken de verwachte resultaten zullen opleveren, is het mogelijk een subsidie aan te vragen om de kosten van het vooronderzoek te dekken..

Doelgroep

De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn en journalist zijn (geschreven of audiovisuele pers), of kunnen bewijzen dat hij/zij een carrière in de journalistiek ambieert. 

Werkgebied

Projecten met betrekking tot onderzoeksjournalistiek en vakjournalistiek moeten betrekking hebben op onderwerpen die relevant zijn voor Vlaanderen.

Het project moet worden gepubliceerd in een Nederlandstalig media in België. Een intentieverklaring voor publicatie van ten minste één professioneel nieuwsmedium is vereist voor ervaren journalisten; voor starters wordt dit als een pluspunt beschouwd.

Voorwaarden

De aanvraag moet o.a. aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Toegevoegde waarde vergeleken met mainstream aandacht/een vergeten verhaal
 • Maatschappelijke relevantie
 • Originaliteit en innovatieve ideeën, onderzoeksmethodes
 • Gedurfdheid
 • Haalbaarheid
 • Nieuwswaardigheid
 • Ervaring van de aanvragers, referenties
 • Verkoopbaarheid
 • Tijdsintensiviteit

Beursvoorwaarden

 • Elke begunstigde ondertekent een overeenkomst met het fonds waarin de wederzijdse afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd
 • De beurs wordt in twee termijnen betaald: de eerste (2/3) bij de ondertekening van de overeenkomst, de tweede (1/3) na de publicatie van het project en de indiening van de bewijsstukken van de uitgaven
 • De beurs wordt betaald in euro. Zij worden alleen op bankrekeningen uitbetaald, niet via andere geldovermakingsdiensten. Eventuele bankkosten voor internationale betalingen worden door het fonds gedragen, met uitzondering van de wisselkoersen
 • Elk journalistiek product dat het resultaat is van het ondersteunde project moet expliciet de steun van Journalismfund.eu vermelden op de manier zoals vastgelegd in de overeenkomst
 • Aanvragers dienen akkoord te gaan met de algemene beursregels van het fonds
 • Tijdens de looptijd van deze overeenkomst moeten de beursontvangers en alle andere bij het project betrokken personen te allen tijde de beginselen van het Global Charter of Ethics for Journalists onderschrijven, alsmede de geldende nationale ethische codes

Subsidie

Dit jaar is er € 240.000 te verdelen over 4 aanvraagrondes. Dit betekent dat er per ronde € 60.000 beschikbaar is.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Gevraagde informatie

 • Persoonlijke gegevens
 • Informatie over het project
 • Informatie over de verspreiding van uw verhaal
 • Informatie over de financiering van uw project

Digitale documenten die je tijdens de online aanvraag moet uploaden

 • Kopie van je identiteitsbewijs (voor Belgische ingezetenen) of paspoort
 • CV
 • Intentieverklaring(en) ter publicatie van (een) Nederlandstalig medium in België (voor journalisten met minder dan 2 jaar ervaring is dit geen formele vereiste)
 • Een gedetailleerd budget (gebruik bijgaande begrotingssjabloon)