Subsidie voor individuele onderzoekers gericht op verbetering van de GGZ

Subsidies
Subsidie voor professionals en behandelaren die werkzaam zijn in de ggz en voor gepromoveerde onderzoekers voor nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën, waarmee de zorg aan cliënten verbeterd kan worden, de regiefunctie van cliënten versterkt kan worden of waarmee kostenbeheersing in de ggz gerealiseerd kan worden. Hierbij moet het gaan om ideeën met grote potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact, en met een duidelijke meerwaarde voor de huidige Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Deze subsidieoproep richt zich op de thema’s "vroege herkenning en behandeling" en "gepersonaliseerde zorg". Projectideeën kunnen betrekking hebben op twee type fellowships: praktijkfellowships en onderzoeksfellowships. Per fellowship kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd. De eerste fase in het aanvraagproces is het indienen van een projectidee, dit kun je online doen gedurende de aanvraagperiode van deze subsidie.

Toepassing

Met deze persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers en praktijkprofessionals worden nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën gestimuleerd, waarmee de zorg aan cliënten verbeterd kan worden, de regiefunctie van cliënten versterkt kan worden en/of waarmee kostenbeheersing in de ggz gerealiseerd kan worden.

Het gaat om (onderzoeks)ideeën met grote (potentiële) wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact en met een duidelijke meerwaarde voor de huidige Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

Fellowships
In deze subsidieoproep is ruimte voor twee type fellowships:

 • Praktijkfellowships
  Het doel van een praktijkfellowship is ggz-professionals met creatieve ideeën actief te betrekken bij de wetenschap. Het gaat om professionals en behandelaren werkzaam in de ggz, die parttime onderzoek willen verrichten naar een vernieuwend, grensverleggend onderwerp in de ggz. De praktijkfellows vormen op deze wijze een brug tussen praktijk en wetenschap.
 • Onderzoeksfellowships
  Met een onderzoeksfellowship wordt aan (postdoc) wetenschappers, die reeds onderzoek doen of gedaan hebben naar ggz-gerelateerde onderwerpen, de kans geboden om (bijna) voltijds innovatieve wetenschappelijke ideeën uit te werken om daarmee vernieuwend ggz-onderzoek te stimuleren. 

Inhoudelijke focus 
Deze subsidieoproep richt zich op de thema’s "vroege herkenning en behandeling" en "gepersonaliseerde zorg". Projectideeën kunnen zich richten op één of op beide thema’s.

Gender en geestelijke gezondheid
In deze susbidieronde wordt ook budget beschikbaar gesteld voor één fellowship dat binnen de thema’s Vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg een idee uitwerkt op het gebied van sekse en gender in geestelijke gezondheid. Dit kan zowel een onderzoeksfellowship als een praktijkfellowship betreffen.

Doelgroep

Deze subsidieronde staat open voor:

 • Praktijkprofessionals, kandidaten voor een praktijkfellowship
  Professionals en behandelaren die werkzaam zijn in de ggz, met minimaal een afgeronde master (wo of post-hbo), met creatieve ideeën die onderzoek willen verrichten naar een vernieuwend, grensverleggend ggzonderwerp. De praktijkfellow moet een brug gaan vormen tussen praktijk en wetenschap
  • Kandidaten voor praktijkfellowships moeten wetenschappelijk onderzoek (minimaal 60% van de arbeidstijd) combineren met klinische taken
 • Onderzoekers, kandidaten voor een onderzoeksfellowship
  Gepromoveerde onderzoekers die reeds onderzoek doen of gedaan hebben naar ggz gerelateerde onderwerpen, met innovatieve wetenschappelijke ideeën voor ggz-onderzoek
  • Kandidaten voor onderzoeksfellowships moeten gepromoveerd zijn voor de deadline van het indienen van een subsidieaanvraag. Dit betekent dat uiterlijk 26 januari 2021 het proefschrift moet zijn voltooid en de promotieplechtigheid moet hebben plaatsgevonden
  • Kandidaten voor onderzoeksfellowships kunnen een projectidee indienen tot maximaal 5 jaar na hun promotie, gerekend vanaf de promotiedatum tot de deadline van het indienen van een subsidieaanvraag in deze subsidieronde (26 januari 2021). Verlenging is mogelijk voor de periode die na promotie nog aan een erkende hbo- of wo-opleiding1 is besteed
  • Vrouwelijke onderzoekers die kinderen hebben gekregen na de promotiedatum, krijgen per kind standaard 18 maanden extensie. Voor mannelijke onderzoekers wordt formele teruggang in arbeidstijd gecompenseerd met een maximum van 12 maanden per kind geboren in de periode na de promotie

Voorwaarden

Randvoorwaarden

 • Projectideeën kunnen alleen worden ingediend door individuele onderzoekers en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen. De fellowshipsubsidies zijn persoonsgericht en betreffen daarmee een persoonsgebonden budget
 • De fellowshipsubsidie is niet bedoeld voor het voortzetten van reeds bestaande onderzoeken of onderzoekslijnen in de ggz. De aanvrager is geen gevestigd groepsleider en heeft nog niet eerder grote onderzoekssubsidies als projectleider verkregen waarmee een eigen onderzoeksgroep opgezet is
 • De kandidaat is in Nederland gevestigd. Samenwerking met buitenlandse partijen is mogelijk, maar het project moet wel ten goede komen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur en zorg, en gebruik maken van Nederlandse proefpersonen indien van toepassing

Beoordelingscriteria
De eerste fase van deze subsidieronde bestaat uit een beoordeling van drie onderdelen:

 • Een beknopte beschrijving van het onderzoeksidee
 • De motivatie van de kandidaat-fellow om in te dienen
 • Het cv van de beoogde kandidaat-fellow

Subsidie

Per fellowship kan maximaal 300.000 euro worden aangevraagd. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd. 

Binnen het totaal beschikbare budget, is budget gereserveerd voor één fellowship dat zich richt op het onderwerp gender en geestelijke gezondheid. Dit kan zowel een praktijk- als een onderzoeksfellowship zijn.

Aanvragen

De eerste fase van de aanvraagprocedure is het online indienen van een projectidee (zie links).