Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland

Subsidies, Prijzen
Tweejaarlijkse subsidie van € 15.000 initiatieven die bijdragen aan de waarde en kwaliteiten van het Flevolandse landschap. Hierbij is het o.a. van belang dat het initiatief een positieve bijdrage levert aan het imago van Flevoland als onderscheidend vestigingsgebied en binnen een tijdsbestek van twee jaar gerealiseerd kan worden. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen.

Toepassing

Iedere twee jaar is er een prijs beschikbaar voor initiatieven die het meest bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland. Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan we in dit geval de (ontstane) waarde en kwaliteiten van een gebied en het samenspel tussen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van een landschap. Waarbij tegelijk een interactie tussen een ecosysteem en menselijke ingrepen en handelen ontstaat. 

Werkgebied

Provincie Flevoland.

Doelgroep

Natuurlijke- en rechtspersonen. De rechtspersoon dient op grond van haar statutaire doelstelling en haar feitelijke  werkzaamheden structurele werkzaamheden te verrichten op het terrein van ruimtelijke kwaliteit.

Subsidie

€ 15.000.

Uitbetaling van het bedrag van de cheque vindt plaats via een subsidiebeschikking waarbij het bedrag direct wordt vastgesteld en in een keer wordt uitbetaald.
In de subsidiebeschikking worden de volgende verplichtingen opgenomen:

 • De winnaar maakt binnen twee jaar visueel hoe hij de Prijs heeft besteed
 • De winnaar werkt mee aan communicatie-uitingen van de provincie over de Prijs

Voorwaarden

Het expertteam beoordeelt de initiatieven aan de hand van de volgende criteria die per editie door het expertteam en de portefeuillehouder verder kunnen worden uitgewerkt:

 • Het initiatief levert een positieve bijdrage aan het imago van Flevoland als onderscheidend vestigingsgebied en bij de identiteit van het gebied: ook wel, kwalitatief hoogstaande Baukultur. Baukultur verwijst zowel naar gedetailleerde bouwmethodes als naar grootschalige transformaties en ontwikkelingen, waarbij zowel traditionele en lokale bouwvaardigheden als innovatieve technieken worden omarmd
 • Het initiatief is in lijn met de opgaven zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie  Flevoland en geeft daarmee invulling aan een ontwikkeling voor één of meerdere maatschappelijke opgaven/behoeften; maar tenminste aan Het Verhaal van Flevoland
 • Het initiatief is vernieuwend; kent een grote mate van uitdaging en is grensverleggend
 • Het initiatief past binnen het thema van de betreffende editie
 • Het initiatief draagt bij aan de gebruikswaarde van het gebied en de gemeenschap en heeft zo mogelijk relaties met andere functies en schaalniveaus (lokaal, regionaal,
   nationaal)
 • Het initiatief draagt bij aan de belevingswaarde van het gebied en heeft visuele kwaliteit
 • Het initiatief draagt duurzaam bij aan de toekomstwaarde van het gebied
 • Het initiatief moet binnen een tijdsbestek van 2 jaar gerealiseerd kunnen worden
 • Het initiatief moet bijdragen aan de Baukultur

Aanvragen

Werk je initiatief uit en stuur je plan uiterlijk 11 december 2020 per e-mail op naar beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl.

Meesturen
Per in te dienen initiatief dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

 • Naam
 • Locatie
 • De gemeente(n) 
 • Korte omschrijving
 • Wat maakt het initiatief zo bijzonder
 • Contactpersoon
 • Informatiemateriaal
 • Een tekening - in bestandsformaat PDF (en indien beschikbaar ook in DWG- en SketchUp-bestandsformaat) - die aan de volgende vormvereisten voldoet:
  • Een plattegrond(en) die het initiatief leesbaar en begrijpelijk maakt: op schaal 1:1000, en/ of 1:500, of 1:200 met een duidelijke legenda, schaalbalk en noordpijl
  • Verschillende doorsnedes die de hoogte inzichtelijk maken met maatvoering
  • Een overzicht waar duidelijk is aangegeven waar het initiatief ligt in de omgeving; met daarop de erfgrens van het initiatief