Subsidie voor initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een democratische rechtstaat en onafhankelijke media

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media. Hierbij richt het fonds zich o.a. op de pijlers waarheidsvinding, media-innovatie, fundamentele rechten en vrijheden en een daadkrachtige democratie. Per jaar is er ca. € 2.697.938 beschikbaar, waarvan ca. € 572.619 voor eenmalige projecten. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, maar ook door individuele personen (natuurlijke personen).  Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier. Verder kun je in dit artikel een bijlage vinden met in het verleden ondersteunde projecten.

Toepassing

Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media.

Projectvormen die goed passen bij het fonds zijn onder andere (maar niet uitsluitend):

 • Mediaproducties (journalistieke artikelen, longreads, boeken, documentaires, podcasts en web- of tv-series)
 • Digitale journalistieke platformen
 • Strategische bewustwordingscampagnes
 • Beleidsbeïnvloeding (‘advocacy’)
 • Het voeren van strategische, juridische procesvoering
 • Culturele- en kunstprojecten (installaties, exposities, theater, etc.). Deze komen alleen in aanmerking voor financiering van Stichting Democratie en Media wanneer deze dienen als middel ter bevordering van de doelstellingen
 • Lezingen en debatten (mits verankerd in een bredere veranderingsstrategie)
 • Trainingen/‘capacity building’

Het fonds richt zich in principe alleen op het ondersteunen van bovenstaand soort activiteiten die mede aansluiten op onderstaande pijlers.

Waarheidsvinding
Subsidie voor (journalistieke) initiatieven die zich richten op het onthullen van verborgen zaken die relevant zijn voor het publieke belang. Dat kunnen zaken zijn die door personen, (democratische) instituties of bedrijven in een positie van macht bewust zijn achter gehouden, maar ook zaken die onbewust verborgen zijn gebleven in een chaotische massa van feiten, omstandigheden en tegenstrijdige informatie.

Het fonds verleent hierbij prioriteit aan (onderzoeks)journalistieke initiatieven die als doel hebben om bedreigingen van onze fundamentele rechten af te wenden of weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de oorzaken van dergelijke bedreigingen, mogelijke gevaren te agenderen of een bijdrage te leveren aan de formulering van oplossingen.

Media-innovatie
Het fonds verleent prioriteit bij het ondersteunen van initiatieven die:

 • Innovatieve bedrijfs- en distributiemodellen ontwikkelen die mediaorganisaties dienen in de speurtocht naar de waarheid en het controleren van de macht
 • Zich bezighouden met het onderzoeken van en/of vinden van een antwoord op (nieuwe) machtsdynamieken binnen het medialandschap
 • Middels innovatieve journalistieke vormen een publiek aan zich weten te binden voor verhalen die inhoudelijk aansluiten bij de doelstelling, missie, pijlers en prioriteiten van het fonds (denk aan constructieve journalistiek, verhalende journalistiek)

Fundamentele rechten en vrijheden
Het fonds subsidieert projecten en organisaties die het falen van de rechtsstaat blootleggen en inzichtelijk maken. Ook worden initiatieven ondersteunt die de kwaliteit van de rechtsstaat weten te waarborgen door – waar nodig – tegenkracht te bieden aan politiek, bestuur en bedrijfsleven. Het fonds financiert eveneens projecten en organisaties die de naleving van fundamentele rechten binnen de samenleving beschermen en bevorderen, net als initiatieven die willekeur in de rechtsstatelijke en maatschappelijke naleving van deze rechten aankaarten en tegengaan.

Het fonds verleent prioriteit bij het verstrekken van subsidie aan initiatieven met een focus op:

 • Vrijheid van meningsuiting, oftewel het recht om, binnen de kaders van de wet, in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten
 • Het verbod op discriminatie/racisme dan wel het (on)bewust ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (vermeende) persoonlijkegroepskenmerken
 • Het recht op respect voor eenieders privé-, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie in het algemeen en digitale privacy in het bijzonder.

Daadkrachtige democratie
Het fonds verleent prioriteit aan initiatieven die:

 • Opnieuw vormgeven aan een inclusieve democratische praktijk (participatie en representatie), op een manier die past bij deze digitale tijd van geïnformeerde burgers met diverse achtergronden
 • Bijdragen aan het vergroten van toerekenbaarheid van overheden, bedrijven en maatschappelijke instanties, bijvoorbeeld door transparantie en toegankelijkheid te bevorderen.

Daarnaast besteedt Stichting Democratie en Media in deze oproep tot aanvrager extra aandacht aan de Europese en Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar mei. Het fonds is op zoek naar initiatieven die kiezers stimuleren om te gaan stemmen. Andere ideeën die de doelstellingen van onze pijlers en prioriteiten bevorderen tijdens deze verkiezingsperiode zijn ook welkom.

Initiatieven met een primair (partij)politieke doelstelling zijn uitgesloten van financiering.

Ge- en herdenken
Het fonds steunt initiatieven die een bijdrage leveren aan het relevant maken en houden van gebeurtenissen uit het verleden waarbij fundamentele rechten en vrijheden in het geding waren. Altijd met een link naar het heden.
Het fonds verleent hierbij prioriteit aan initiatieven die stilstaan bij:

 • De geschiedenis van verzetskrant Het Parool
 • Gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Geschiedenis van de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden van Nederland
 • Verzet tegen een totalitair bewind in algemene zin

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Iedereen kan een subsidieaanvraag bij het fonds indienen, rechtspersoon of een individu.

Voorwaarden

 • Het fonds ondersteunt alleen projecten en initiatieven die:
  • Aansluiten op een aantoonbare behoefte
  • Goed zijn ingebed in een bredere (veranderings-)strategie
  • Worden uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan, waarbij het aannemelijk is dat de vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd
 •  Aanvragers en/of initiatieven die een activerende of aanjagende rol aannemen, hebben de voorkeur
 • Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient het initiatief een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies te kennen
 • Initiatieven van individuen zijn welkom, mits de aanvrager een aantoonbaar ‘trackrecord’ heeft in het werkveld waarbinnen subsidie wordt aangevraagd
 • Iedere aanvraag behoort een inzichtelijke, realistische begroting en daarbij passend dekkingsplan te bevatten met een reële kosten-batenverhouding

Restricties

Aanvragen die niet in aanmerking komen voor financiering, zijn onder andere (maar niet uitsluitend):

 • Initiatieven die niet aansluiten bij de doelstellingen, pijlers en kernwaarden zoals gedefinieerd door het fonds
 • Initiatieven die buiten de geografische reikwijdte van het fonds
 • Initiatieven met een primair (partij-)politieke of religieuze doelstelling
 • Initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties
 • Opzichzelfstaande, niet in een bredere strategie ingebedde, debatten, lezingen en andersoortige evenementen
 • De ontwikkeling of verbetering van websites of applicaties waarbij geen sprake is van substantiële impactverbetering
 • Normale bedrijfskosten die samenhangen met een project, zoals de productie- of andere kosten van een uitgever bij de publicatie van een boek
 • Aanvragen die exclusief de aanschaf van materialen of inventaris tot doel hebben
 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Initiatieven waarbij de kosten disproportioneel hoog zijn in verhouding tot de baten
 • Initiatieven van organisaties met een eigen vermogen die de aanvrager in staat zou moeten kunnen stellen de projectkosten op alternatieve wijze te bekostigen
 • Investeringen in vastgoed
 • Initiatieven rond herdenking zonder een duidelijke brug naar het heden, tenzij ze rechtstreeks te maken hebben met de geschiedenis van Het Parool.

Subsidie

De steun is in principe altijd in projectvorm.

Het gemiddelde bedrag dat door het fonds per project wordt toegekend is €15.000. Bij projecten die een totale bijdrage ontvangen van €50.000 of hoger, vraagt het fonds een controleverklaring over de financiële rapportages.

Binnen het kader van deze oproep kunnen alleen subsidies (giften) worden aangevraagd. Voor andere financieringsvormen, zoals een lening, participatie of garantstelling, kan contact worden opgenomen met het bureau van de stichting via het algemene e-mailadres.

Per jaar is er ca. € 2.697.938 beschikbaar, waarvan ca. € 572.619 voor eenmalige projecten.

Zie ook de bijlage met de in het verleden ondersteunde projecten.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Personen of organisaties met een financieringsaanvraag hoger dan €75.000, een participatieverzoek of een leningsverzoek kunnen buiten de oproepen een voorstel op hoofdlijnen (max. 600 woorden) insturen naar info@stdem.org. Dit voorstel moet in ieder geval een doelstelling en veranderingsstrategie bevatten en daarnaast nog een budget op hoofdlijnen.

Het voorstel moet qua thematiek en vorm duidelijk aansluiten bij de doelstellingen en prioriteiten van het fonds.

Let op
Het fonds werkt op dit moment aan de uitwerking van een nieuwe strategie. Er komt daarom geen gebruikelijke oproep tot aanvragen. Maar het fonds blijft staan voor goede ideeën die bijdragen aan onafhankelijke, kritische media en/of een sterke, integere democratische rechtsstaat. Je kunt online je project voorleggen (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand