Subsidie voor initiatieven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking. In beperkte mate kunnen naast project in Nederland ook projecten in het buitenland gericht op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gefinancierd worden. Voor dit jaar is er ca. 100.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Financiële ondersteuning van initiatieven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  Projecten en organisaties die in Nederland meestal vanuit de AWBZ gefinancierd worden zijn daarbij gebonden aan de regels van die financiering.

Het fonds kan initiatieven die daar niet in passen mogelijk maken. Dat geldt ook, zij het in beperkte mate, voor plannen in het buitenland, waar doorgaans geheel geen overheidsfinanciering voor beschikbaar is.

Subsidie

Voor dit jaar is er ca. 100.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk, minimaal vier maanden voor aanvang van het project.

Meesturen

  • Beknopte projectomschrijving
  • Project financieringsplan en een projectbegroting
  • Afschrift van de statuten
  • Recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Balans en staat van baten en lasten van vorig boekjaar
  • Exploitatiebegroting van het lopende jaar

Relevante links