Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Nadruk op ontwikkelingslanden en rurale bevolkingsgroepen.

Toepassing

Projecten hebben bij vookeur betrekking op onderstaande activiteiten

 • Landbouwproductiviteit versterken
  Betere landbouwtechnieken, toepassing geo-informatie en lokale en regionale handelsmogelijkheden.
 • Gezondheidssituatie versterken
  Betere en toegankelijkere gezondheidsvoorzieningen, voedings- en leefgewoonten.
 • Financiële zelfredzaamheid vergroten
  Betere financiële dienstverlening en meer onderlinge solidariteit.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn o..a van toepassing:

 • Is het land prioritair
 • Is het initiatief gericht op een doelgroep in een landelijke omgeving, gericht op een of meer van onze drie aandachtsgebieden
 • Is het inhoudelijk robuust, potentieel impactvol
 • Is het profiel van de indiener passend

Procedure en aanvragen subsidie

De volgende stappen worden doorlopen bij de toekenning van een project

 • De aanvrager dient  -al dan niet op ons eigen verzoek - een korte beschrijving in van zijn initiatief en zijn eigen profiel.
 • Het Bureau beoordeelt of ze het project wel of niet op de lijst ‘work in progress’ plaatst. Zo ja, dan volgt een gesprek met de indiener: kunnen er componenten worden toegevoegd waardoor het project een duurzamer karakter krijgt?
 • De aanvrager dient een uitgewerkt projectvoorstel in. In dit voorstel staat concreet aangegeven om welke activiteiten het gaat, welke resultaten worden nagestreefd, welk tijdpad, welk duurzaam effect op de doelgroep wordt beoogd en hoe dit gemeten kan worden. De aanvrager onderbouwt de benodigde ondersteuning vanuit de Foundation, zowel de financiële middelen als de kennis en kunde vanuit het Bureau en/of Achmea. Schriftelijke tussenrapportages vormen altijd onderdeel van de afspraken.
 • Het Bureau legt de aanvraag voor ter besluitvorming aan het Bestuur. Het toegekende bedrag wordt – gefaseerd – tot 80% uitgekeerd. De aanvrager ontvangt de resterende 20% na goedkeuring door het Bestuur van de eindrapportage.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links