Subsidie voor innovaties topsporters en coaches

Subsidies
Subsidie voor het (door)ontwikkelen en testen van nieuwe of verbeterde producten of diensten die coaches kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van topsporttraining. De innovatie moet de potentie hebben om een aanzienlijke impact te hebben op de optimalisatie van de topsporttraining. De innovatie moet vernieuwend en onderscheidend zijn en voortbouwen op bestaande wetenschappelijke en/of technologische kennis. Daarnaast moet  het direct toepasbaar zijn voor coaches die met topsporters werken, bijvoorbeeld innovaties op het gebied van evidence-based training op individueel niveau, optimaal herstel of het geven van feedback. Ook is het belangrijk dat de innovatie perspectief biedt op op economisch rendement en de potentie heeft om de inspirerende en maatschappelijke waarde van topsport te versterken. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per gehonoreerde aanvraag, waarbij minimaal 15% van het totale projectbudget door de aanvrager moet worden bijgedragen. Dit kan overigens in cash of in kind. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor het (door)ontwikkelen en testen van nieuwe of verbeterde producten of diensten die coaches kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van topsporttraining. De innovatie is gebaseerd op (wetenschappelijke) kennis en/of technologie en maakt dit op een nieuwe en innovatieve manier toepasbaar voor coaches en topsporters. Ook praktijkkennis is verwerkt.

Het moet tot concrete innovaties (product of dienst) leiden die direct toepasbaar zijn voor coaches die met topsporters werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan innovaties voor evidence-based training op individueel niveau, optimaal herstel of het geven van feedback.

Perspectief op economisch rendement is van belang. Daarnaast heeft de innovatie de potentie om de inspirerende en maatschappelijke waarde van topsport te versterken.

Het doel van de te honoreren projecten is het (door)ontwikkelen en testen van nieuwe of verbeterde producten of diensten. Dit mogen ook bestaande nog door te ontwikkelen producten en/of diensten uit het buitenland of andere sectoren zijn die het verschil kunnen maken in de topsporttraining.
Activiteiten die uitgevoerd kunnen worden zijn het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische en andere relevante praktijkkennis en - vaardigheden. Het eindresultaat van de projectperiode is ten minste het (door)ontwikkelen en testen van een prototype (product of dienst) in een reële omgeving.

Doelgroep

De hoofdaanvrager is een Nederlands rechtspersoon. De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke zijn van dezelfde organisatie afkomstig. Het betrekken van meerdere partijen, waaronder Sportinnovator-centra, wordt aangemoedigd. 

Voorwaarden

De aanvragen worden door een jury beoordeeld, op basis van onderstaande crtera. op volgorde van belangrijkheid:

Relevantecriteria

 • Impact
  • Er wordt door middel van onderbouwing (theoretisch/empirisch) aannemelijk gemaakt dat de innovatie potentieel een aanzienlijke impact heeft op de optimalisatie van de topsporttraining
  • Mate van vernieuwing/onderscheiding: het voorstel bevat voldoende motivatie over hoe het zich tot bestaande/vergelijkbare initiatieven verhoudt en waarom de innovatie tot een doorbraak en/of verbetering leidt
  • De mate waarin wordt voortgebouwd op bestaande wetenschappelijke en/of technologische kennis
  • De potentiële inspirerende/maatschappelijke waarde wordt helder beschreven en onderbouwd. Hiermee wordt de wijze waarop het mensen van buiten de topsport weet te raken of betrekken bedoeld
    
 • Betrokkenheid van de praktijk
  • Er wordt duidelijk beschreven voor wie de innovatie van belang is
  • De behoefte vanuit de topsportpraktijk wordt onderschreven door coaches en/of de topsporters. Eventueel aangevuld met empirisch bewijs (bijvoorbeeld een film of interview)
  • De eindgebruikers zijn betrokken (praten en beslissen mee) tijdens de looptijd van het project
    
 • Economisch perspectief
  • Mate waarin er (aanwijzingen zijn) dat het project (op termijn) kan leiden tot grootschalige toepassing
  • Mate waarin het project de potentie heeft om een spin-off te genereren richting andere sectoren
  • Het verdienmodel is helder uitgewerkt en goed onderbouwd

Kwaliteitscriteria

 • Plan van aanpak
  • Er is een duidelijke doelstelling
  • De gekozen aanpak/methode zorgt voor betrouwbare resultaten
  • De kosten van de voorgenomen activiteiten staan in verhouding tot de doelstelling
 • Haalbaarheid
  • Alle benodigde expertise is aanwezig. In de projectgroep is in ieder geval expertise op het gebied van ontwikkeling en expertise op het gebied van opschalen en marktintroductie aanwezig. Het is een pré om samen te werken met een Sportinnovatorcentrum
  • Het is aannemelijk dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare menskracht, faciliteiten en middelen
 • Kwaliteit van onderbouwing
 • De beoogde werking van de innovatie wordt kwalitatief goed onderbouwd, bij voorkeur door (aanwijzingen uit) wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is praktijkkennis verwerkt in de innovatie

Restricties

Deze oproep is niet bedoeld voor ontwikkeling van nieuwe fundamentele kennis of aanvragen die gericht zijn op het doen van onderzoek.

Subsidie

Er kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd.
Cofinanciering is verplicht. De aanvrager (en/of eventuele samenwerkingspartners) dient ten minste 15% van het totale projectbudget bij te dragen (in cash of in kind).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).