Subsidie voor instellingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek die niet uit de reguliere financieringsstromen kunnen worden gefinancierd. Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter en heeft bijvoorbeeld betrekking op de versterking van het cliëntenperspectief in de zorg- en dienstverlening, verbetering van product- en procesinnovaties of extra investering in medewerkers. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en ingevulde aanvraagformulier vervolgens doormailen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van zorg- en dienstverlening binnen het sociaalmaatschappelijke in de regio Gooi- en Vechtstreek, waarbij het bij voorkeur gaat om innovatieve projecten. Dit kunnen technische innovaties zijn, procesinnovaties of sociale innovaties.

Verder is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aan vragen een aantoonbare meerwaarde heeft en direct ten goede komt aan cliënten en/of personeel. Deze meerwaarde betreft altijd een verbetering van de kwaliteit van de directe zorg en dienstverlening en/of van de directe bedrijfsvoering van de zorg en dienstverlening met als doel
het verhogen van het levensgeluk en/of de kwaliteit van leven van mensen die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg.

Doelgroep

Organisaties in zorg- en dienstverlening binnen het sociaalmaatschappelijke domein die werkzaam zijn in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een organisaties in zorg- en dienstverlening binnen het sociaalmaatschappelijke domein, werkzaam in de regio Gooi- en Vechtstreek
 • Het project levert een aantoonbare meerwaarde op en komt cliënten en/of personeel direct ten goede
 • De aanvraag heeft betrekking op projecten die niet uit een reguliere financieringsstromen kunnen worden gefinancierd, zoals bijvoorbeeld extra voorzieningen die de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënten kunnen bevorderen
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven (doel, doelgroep, aard/inhoud project, innovatief karakter, meerwaarde voor kwaliteit van zorg of bedrijfsvoering)
 • De instelling moet na afloop van het project in staat zijn het initiatief zelf voort te zetten c.q. de exploitatie ervan te financieren
 • Inhoud en opzet van het project moeten voldoende kwaliteit hebben

Specifieke criteria voor meerjarige projecten

 • De doelstelling van het project moet duidelijk zijn
 • Een beschrijving van de meerwaarde voor de cliënt is een onderdeel van de aanvraag
 • Een implementatieplan is een onderdeel van de aanvraag
 • De aanvragende organisatie heeft vooraf een risico-inventarisatie gemaakt
 • De aanvraag moet passen in de meerjaren afspraak
 • De aanvragende organisatie maakt voor de aanvraag een draagvlak- draagkrachtanalyse
 • Reguliere uren in het normale werkproces worden niet vergoed

Restricties

Uitgesloten van financiële bijdrage zijn projecten:

 • Met een expliciet politiek of religieus karakter
 • Die al gestart of uitgevoerd zijn.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens samen met de vereiste bijlagen naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan

Relevante links