Subsidie voor internetprojecten met maatschappelijke betekenis

Subsidies
Subsidie voor internetprojecten in de idee-fase die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren. Bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid en online veiligheid. De subsidie bedraagt voor je internetproject in de idee fase bedraagt maximaal 10.000 euro per aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor vernieuwende internetprojecten in de idee fase die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. 

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning aan internetprojecten die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren op onderstaande doelstellingen.

Versterking van het internet
Denk hierbij aan innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers. 

Empowerment van de gebruiker
Denk hierbij aan projecten die de bewustwording vergroten over hoe het internet werkt, hoe data worden gebruikt en welke kansen en risico’s dit met zich meebrengt.
Of bijvoorbeeld internetgebruikers uitrusten met kennis en vaardigheden om internettechnologie op een verantwoorde en vrije manier in te zetten en/of zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.

Tech for Good
Denk hierbij aan projecten die de kwaliteit van leven verhogen door innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of online veiligheid. En daarbij maatschappelijke, economische en/of democratische participatie van mensen versterken, bijvoorbeeld door inzet van nieuwe organisatie- of verdienmodellen of nieuwe manieren van (samen)werken.

Doelgroep

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen een projectaanvraag indienen. 
Er kan op moment van aanvragen nog sprake zijn van een rechtspersoon in oprichting. In dat geval moet de oprichting definitief zijn rond het moment van toekennen. Voor aanvragen van wetenschappelijk onderzoek geldt de kennisinstelling (universiteit of HBO-instelling) als formele aanvrager.

Voorwaarden

 • Het project heeft de potentie op langere termijn impact te hebben op de missie en doelstellingen van het fonds
 • Het project is gericht op het algemeen belang en heeft een bredere maatschappelijke betekenis en impact
 • De beschrijving van het idee/project is van hoge kwaliteit
 • Het project is innovatief
 • Bij voorkeur is het initiatief nieuw
 • De resultaten van het project, alsmede de kennis die wordt opgedaan, worden open gedeeld, wat mede moet blijken uit het projectvoorstel
 • Het project voldoet aan een duidelijke en onderbouwde behoefte.
 • Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot een succes te maken
 • Benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig
 • Het geldt als een pluspunt wanneer wordt samengewerkt met belangrijke spelers in de Nederlandse internetsector, zoals registrars, hosters, internetproviders, etc.
 • Het project heeft in eerste instantie impact in Nederland
 • Het project is binnen een half jaar na startdatum afgerond

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • Het ontwikkelen of verbeteren van websites, zonder dat sprake is van substantiële innovatie van diensten, functies of processen die verband houden met de doelstellingen van het fonds
 • Projecten met impact op een enkel bedrijf of persoon, pure B2B voorstellen, productontwikkeling ten gunste van een enkel bedrijf
 • Projecten waarin innovatieve technologie wordt ingezet zonder duidelijke maatschappelijke probleemstelling of aantoonbare behoefte bij een duidelijk beschreven doelgroep, ofwel ‘technologie op zoek naar een probleem’
 • Projecten waarvan de resultaten en kennis niet actief en pro-actief worden gedeeld
 • Sponsoring of evenementen
 • Projecten met een religieus of partijpolitiek doel
 • Structurele organisatiekosten, exploitatielasten en salariskosten, die niet toe te schrijven zijn aan het project.

Subsidie

Maximaal 10.000 euro per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een korte videopitch
 • Begroting
 • Kort projectplan (max. 5 A4)
 • Recent uittreksel KvK
 • Jaarrekening over het laatste afgesloten boekjaar mee te sturen (indien beschikbaar)