Subsidie voor kennisontwikkeling of kennisverspreiding van het koloniaal en slavernijverleden

Subsidies
Subsidie voor informatieve, educatieve, sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten die bijdragen aan bewustwording, kennis verspreiden of de dialoog onder inwoners stimuleren over het koloniaal verleden of slavernijverleden en op welke wijze dat verleden doorwerkt in het heden. De aanvrager moet zich aantoonbaar inzetten voor het thema koloniaal verleden of slavernijverleden en beleid voeren dat gericht is op inclusiviteit en diversiteit. De eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 24.999,99 per natuurlijke persoon en maximaal € 49.999,99 per rechtspersoon. De subsidie kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Eenmalige subsidie voor informatieve, educatieve, sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten die volledig in het kalenderjaar 2023 in Rotterdam plaatsvinden en die:

 • Bijdragen aan bewustwording van het koloniaal verleden of slavernijverleden en de effecten daarvan in het heden op Rotterdam en haar inwoners
 • Bijdragen aan kennisverspreiding onder Rotterdammers over het koloniaal verleden of slavernijverleden en de effecten daarvan in het heden op Rotterdam en haar inwoners
 • De dialoog onder Rotterdammers stimuleren over het koloniaal verleden of slavernijverleden en op welke wijze dat verleden doorwerkt in het heden.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan aanvragers die actief zijn in Rotterdam, zich aantoonbaar inzetten voor het thema koloniaal verleden of slavernijverleden en die aantoonbaar intern en extern beleid voeren dat gericht is op inclusiviteit en diversiteit.

Werkgebied

Rotterdam.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Activiteiten die voor studenten onlosmakelijk onderdeel zijn van het curriculum van de opleiding die wordt gevolgd
 • Activiteiten en producten gericht op enig winstoogmerk

Subsidie

 • De eenmalige subsidie bedraagt ten hoogste € 24.999,99 per natuurlijke persoon
 • De eenmalige subsidie bedraagt ten hoogste € 49.999,99 per rechtspersoon

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor kalenderjaar 2023 een subsidieplafond van in totaal € 650.000. Dit bedrag is uitgesplitst naar een deelplafond voor de subsidies aan natuurlijke personen ter hoogte van € 400.000 en een deelplafond voor de rechtspersonen ter hoogte van € 250.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Een plan dat ten minste de volgende elementen bevat:
  • Een beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat sprake is van een onder "toepassing" genoemde activiteit
  • Een communicatieplan waarin beschreven staat hoe de activiteit Rotterdammers gaat bereiken en indien mogelijk een beschrijving van de wijze hoe achteraf wordt gecommuniceerd over de plaatsgevonden activiteit
  • Een toelichting hoe de activiteit met inachtneming van inclusiviteit en diversiteit is georganiseerd en uitgevoerd gaat worden
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat aanvrager aantoonbaar behoort tot de doelgroep
 • Een sluitende begroting voor de beschreven activiteiten, inclusief een opgave van de aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of een vergoeding voor diezelfde activiteiten
 • Bij samenwerking met een andere partij, een intentieovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de samenwerking formeel is vastgelegd; en
 • Een verklaring van de aanvrager dat voor de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet reeds door de aanvrager een vorm van financiering wordt ontvangen
 • In aanvulling op het derde lid bevat de aanvraag van een rechtspersoon de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en het BTW-nummer van de rechtspersoon
 • Van een sluitende begroting is sprake wanneer de totale kosten volledig worden gedekt door financiering, inclusief het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand