Subsidie voor kleinschalige experimenten in de creatieve industrie

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie door professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus. De regeling staat open voor professionele ontwerpers, ontwerpbureaus of ontwerpcollectieven binnen alle disciplines van de creatieve industrie. Je kunt ook denken aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en cross-overs met partners van andere disciplines, mits die kennis bijdraagt aan het experimentele onderzoek. Je moet als aanvrager wel ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen 

Toepassing

Subsidie voor projecten van professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus, gericht op het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie.

Het project moet vanuit een van de disciplines behorende tot de creatieve industrie, dan wel vanuit een cross-over tussen of vanuit deze disciplines, bijdragen aan het stimuleren van experiment en onderzoek binnen de creatieve industrie.

Doelgroep

De regeling staat open voor professionele ontwerpers, ontwerpbureaus of ontwerpcollectieven binnen alle disciplines van de creatieve industrie. Je kunt ook denken aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en cross-overs met partners van andere disciplines, mits die kennis bijdraagt aan het experimentele onderzoek. Je moet als aanvrager wel ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel.

Voorwaarden

Er zijn drie criteria die in gelijke mate worden gewogen:

 • De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
 • De verwachte betekenis van het experiment voor de eigen praktijk of voor het vakgebied;
 • De mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise​​

Andere relevante voorwaarden:

 • Het project sluit aan bij bovenstaande doelstelling
 • De aanvragende partij positioneert zich als professionele ontwerper, maker of ontwerpbureau binnen de Nederlandse creatieve industrie
 • De aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
 • In het project is sprake van een overwegend Nederlands belang
 • De gevraagde bijdrage en de totale werkbegroting zijn niet hoger dan € 10.000
 • Het project start niet voor de beschikkingsdatum
 • Het project start niet later dan drie maanden na de beschikkingsdatum
 • De looptijd van het project is niet langer dan 12 maanden
 • Van de werkwijze van de aanvrager kan redelijkerwijs worden verwacht dat de door de aanvrager gestelde doelen zullen worden bereikt
 • De aanvrager is niet tekortgeschoten in het nakomen van zijn subsidieverplichtingen in het kader van een project waarvoor de subsidieverstrekker een eerdere subsidie heeft verleend
 • Het resultaat wordt gepubliceerd of op andere wijze publiek toegankelijk gemaakt

Restricties

Er wordt geen subsidie verleend aan of ten behoeve van:

 • Culturele instellingen of organisaties, in de zin van een non-profit-, privaatrechtelijke rechtspersoon met een ondersteunende, producerende of initiërende functie binnen de creatieve industrie zoals een lab of werkplaats, een platform of een presentatieplek
 • Projecten die al zijn gesubsidieerd op grond van een subsidieregeling van de subsidieverstrekker
 • Aanvragers die al eerder in het lopende kalenderjaar een subsidie hebben ontvangen op grond van deze regeling
 • Ontwerpers, architecten of makers die gedurende de looptijd van het project al ondersteuning ontvangen voor het uitvoeren van hun ontwikkelplan vanuit de Regeling Talentontwikkeling
 • Projecten waarvoor op het moment van indienen al een aanvraag in behandeling is op basis van een andere subsidieregeling van de subsidieverstrekker
 • Activiteiten die al hebben plaatsgevonden of starten voor de beschikkingsdatum
 • Aanvragen die niet volledig zijn of buiten een tijdvak worden ingediend
 • Projecten waarvoor na een eerder afwijzend besluit door het bestuur, opnieuw een aanvraag wordt ingediend binnen deze regeling
 • Instellingen voor hoger beroepsonderwijs of universiteiten
 • Projecten die plaatsvinden in het kader van studie of opleiding
 • Arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke instellingen
 • Het verwerven van eigendommen, materialen of apparatuur die ook buiten de context of na afloop van het project een waarde vertegenwoordigen
 • Activiteiten die de reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen
 • Aanvragen die niet zijn voorzien van een positief advies van deze regeling

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.
Het verstrekkende fonds heeft tijdvakken aangegeven, waarbinnen doorlopend subsidie kan worden aangevraagd.
Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen, de datum van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend.

Meesturen

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een projectplan dat inzicht biedt in het doel, de opzet, plan van aanpak en de planning van het project
 • Een sluitende begroting en dekkingsplan, waarbij de uitgangspunten van de Fair Practice Code worden gevolgd
 • Cv’s van diegenen die het project uitvoeren
 • Digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud uit het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
 • Representatieve afbeelding van het project, bestemd voor communicatie-uitingen door het fonds en waarvan de benodigde rechten van de afbeelding bij de aanvrager liggen
 • Portfolio met relevant beeldmateriaal
 • Indien van toepassing, intentieverklaringen van, of samenwerkingsovereenkomsten met de belangrijkste externe projectpartners
 • Indien van toepassing, een verklaring over de afspraken met betrekking tot intellectueel eigendom.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand