Subsidie voor kleinschalige zorginitiatieven

Subsidies
Subsidie voor kleinschalige zorginitiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken. Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken, advies- en begeleidingskosten, inrichting van een zorgpunt of aanschaf van materialen. Met de regeling worden kleinschalige, lokale initiatieven gestimuleerd zodat de zorg blijft aansluiten bij de vraag van de toekomst. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- per project,

Toepassing

Stimuleren en ondersteunen van kleinschalige initiatieven die de zorg en zorginfrastructuur in de Provincie Groningen verbeteren en inwoners beter in staat stellen de zorg voor elkaar goed op te pakken.
Voorbeelden waaraan bijgedragen wordt zijn haalbaarheidsonderzoeken, advies- en begeleidingskosten, inrichting van een dorpszorgpunt of aanschaf van materialen. 

Met de regeling worden kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van Zorg gestimuleerd en ondersteund.

Doelgroep

De regeling is bedoeld voor (groepen) inwoners van de provincie Groningen.
Dit hoeft niet persé een rechtspersoon te zijn (in de zin van een stichting of vereniging) als maar duidelijk is dat het initiatief een redelijk aantoonbaar draagvlak heeft onder de inwoners van het dorp/de wijk.

Voorwaarden

 • Het project levert een positieve bijdrage aan de verbetering van de informele en/of kleinschalige zorg in Groningen
 • Uit het voorstel moet blijken dat het project een duurzaam karakter heeft: wat is het effect op de lange termijn
 • Er is een redelijk aantoonbaar draagvlak onder bewoners/belanghebbenden
 • Het plan is afgestemd met gemeente en professionele zorgpartijen
 • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties op het vlak van de zorg in de regio
 • Projecten passen binnen de eventuele regionale zorgvisies en mogen niet in strijd zijn met (lokale) ruimtelijke plannen (bv woonvisie, bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen)
 • De initiatiefnemers steken zelf de handen uit de mouwen om het project te realiseren: deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in het voorstel

Restricties

 • Gemeenten kunnen géén beroep doen op de regeling, evenmin als organisaties met een winstoogmerk
 • Er wordt géén bijdrage verleend in de exploitatie, voor afbetaling van schulden en regulier onderhoud
 • Structurele personele kosten komen niet in aanmerking voor subsidie
 • Eénmalige en kortdurende kosten noodzakelijk voor het project zijn bespreekbaar, mits dit bijdraagt aan de sociale vitaliteit in een dorp/wijk
 • Grote restauraties aan gebouwen vallen buiten deze regeling
 • Kleine projecten, waarbij sprake is van groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid, zijn bespreekbaar
 • De uitvoering van een project kan meerdere jaren betreffen

Werkgebied

Provincie Groningen

Subsidie

De maximale bijdrage is € 20.000,- per project.
In het geval van haalbaarheidsonderzoeken en/of advies- en begeleidingskosten wordt niet meer dan € 10.000,- bijgedragen. 
De maximale bijdrage voor materialen is 50%. Na een half jaar wordt bekeken of het vergoeden van materialen wenselijk blijft.

Aanvragen

Om te weten of je project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreek je het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen.
Samen kijk je of je project of activiteit voor deze subsidie in aanmerking kan komen.
Het onderstaande Subsidieloket brengt je in contact met de juiste medewerker.

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Hierna kun je online de aanvraag indienen (zie links).